Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

STM/76/2019; STM001:00/2019

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan työeläkelainsäädäntöön erinäisiä muutoksia, joiden tarve on havaittu vuoden 2017 eläkeuudistuksen jälkeen. 

Esityksessä ehdotetut muutokset liittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

  • Sairausvakuutuslain työtulouudistuksesta johtuvat muutokset työeläkelakeihin 
  • Viimeisen eläkelaitoksen määräytyminen ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun neuvottelumenettely
  • Työeläkelakien ja sairausvakuutuslain mukainen työansiokäsite
  • Työeläke-etuuksien suhde raideliikennevastuulain mukaisiin korvauksiin 
  • Eläkelaitoksen oikeus saada terveydentilaa koskevia tietoja eläkeasian ratkaisemista varten
  • Työeläkevakuuttamisen laiminlyönti ja eläkkeeseen oikeuttavat työansiot 
  •  Vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyvät lainmuutokset
  • Eläketurvakeskuksen kustannusosuuksien määräytyminen 
  • Muita teknisluonteisia muutoksia

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry oli edustettuna esitystä valmistelleessa työryhmässä. SAK:lla ei ole huomautettavaa esitykseen. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK