Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta koskevasta laista

SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
14.05.2020 17:49

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

VN/6543/2020; STM040:00/2020

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki eläkelaitosten vakavaraisuuden väliaikaisesta vahvistamisesta. Tarkoituksena on yksityisten alojen lakisääteistä eläkevakuuttamista harjoittavien työeläkelaitosten vakavaraisuuden vahvistaminen koronaviruspandemian aiheuttaneessa heikossa ja epävakaassa reaalitalouden ja finanssimarkkinoiden tilanteessa. Vakavaraisuutta vahvistettaisiin siten, että eläkejärjestelmän järjestelmätasoisissa puskureissa eli tasausvastuussa ja osaketuottosidonnaisessa lisävakuutusvastuussa tällä hetkellä olevia varoja luettaisiin määräajan osaksi eläkelaitosten vakavaraisuuspääomia. 

Palkansaajakeskusjärjestöt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Akava ry ja STTK ry ovat osallistuneet hallituksen esitysluonnoksen valmisteluun ja pitävät esitystä kannatettavana. 

Hallituksen esitysluonnoksessa jätetään auki hallituksen esityksen voimaantulo. On avoinna, onko hallituksen esitystä ylipäätään tarpeen antaa. Kysymystä hallituksen esityksen antamisen tarpeellisuudesta ja missä tilanteessa hallituksen esitys annettaisiin, jos se annetaan, on syytä vielä pohtia erityisesti eläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitusaseman turvaamisen näkökulmasta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
STTK ry