Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulujen koulutusvastuuesityksistä

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
kirjaamo.okm@gov.fi

VN/18993/2022

Viisi ammattikorkeakoulua sekä neljä yliopistoa ovat esittäneet opetus- ja kulttuuriministeriön päätettäväksi uusia koulutusvastuita. Koulutusvastuu määrittää, mitä tutkintoja korkeakoulussa voi suorittaa.

Pyydettynä lausuntonaan ammattikorkeakoulujen jättämiin esityksiin Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa.

Ammattikorkeakoulujen esitykset

Uusia koulutusvastuita ovat hakeneet

  • Centria-ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi, tietojenkäsittely.
  • Metropolia ammattikorkeakoulu, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi, tietojenkäsittely.
  • Kajaanin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveydenhoitoala, ensihoitajan ylempi ja alempi AMK-tutkinto.
  • Satakunnan ammattikorkeakoulu, prosessi- ja materiaalitekniikan insinööri AMK ja sosiaali- ja terveydenhoitoala, terveydenhoitaja AMK.
  • Turun ammattikorkeakoulu, rakennusarkkitehti AMK.

SAK puoltaa ammattikorkeakoulujen tekemiä esityksiä. Lisävastuut ja opiskelijapaikkamäärät kohdentuvat aloille, joilla vallitsee työvoima- ja osaajapulaa. Sosiaali- ja terveydenhoitoala, rakennusala, erityisesti rakennusalan työnjohtotehtävät sekä tekniikan alan eri ammatit nousevat työvoimapula-ammatteina esiin mm. työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmässä ammattibarometrissä.

SAK katsoo, että myönteisillä lisävastuupäätöksillä kyetään vastaamaan alueellisiin ja valtakunnallisiin työvoiman osaamistarpeisiin ja työvoiman kohtaantokysymyksiin. Lisävastuuesitykset on valmisteltu yhdessä alan ja alueen työelämän ja sidosryhmien kanssa. Niissä esitetyt opiskelijapaikkamäärät ovat maltillisia jakautuen pitkäjänteisesti useammalle vuodelle.

Ammattikorkeakoulujen tekemillä esityksillä voidaan tasata väestönkehityksen alueellisia vaikutuksia ja vastata työmarkkinatilanteen alueellisiin vaihteluihin. Ne myös edesauttavat kansallisia koulutuspoliittisia tavoitteita väestön osaamistason nostamisesta.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry