Lausunto Verohallinnon ohjeen varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa uudistamisesta

SAK:n lausunto Verohallinnolle
29.01. 09:53

Verohallinto

Verohallinto on harkinnut varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa -ohjeen (diaarinumero VH/8519/00.01.00/2020) uudistamista. Verohallinto on esittänyt yhtenä vaihtoehtona, että nykyinen laajempi ohje pilkottaisiin erillisiksi ohjeiksi esimerkiksi seuraavalla tavalla:

1) Arvostamisen yleisiä periaatteita ja sääntöjä
2) Kiinteistö- ja asuntovarallisuuden arvostaminen
3) Maatilojen arvostaminen
4) Yritysten arvostaminen
5) Sijoitustuotteiden arvostaminen
6) Muiden varojen arvostaminen

Verohallinnon mukaan nykyinen ohje on ollut vaikeaselkoinen sekä virkailijoille että asiakkaille. Molemmilla käyttäjäryhmillä on ollut aika ajoin hankaluuksia löytää ohjeesta tarvittavaa informaatiota.

SAK painotti aikaisemmassa lausunnossaan koskien Verohallinnon päätöstä perintö- ja lahjaverotusta varten annettaviksi tiedoiksi ja luonnosta Verohallinnon kannanotoiksi (SAK:n lausunto 14206 / 2020), kuinka perintö- ja lahjaverotus koskettaa laajaa henkilöjoukkoa. Tämän vuoksi verotukseen liittyvien ohjeistuksien sekä kannanottojen tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Nämä periaatteet eivät liity pelkästään tekstin prosaistisuuteen, vaan myös ohjeiden kokonaispituuteen sekä ryhmittelyyn. Verohallinnon ohjeiden tulee olla helposti löydettävissä hallinnon omilta verkkosivuilta. Kaikille asiakkaille tulisi olla selkeä reitti heidän tarpeisiinsa sopivan ohjeen löytämiseksi. Nykyisen ohjeen jakaminen osiin johtaa automaattisesti siihen, että varojen arvostamiseen liittyvät ohjeet ovat useamman linkin takana.

SAK:n näkemyksen mukaan ohjeen jakaminen erillisiin osiin voisi auttaa esille tuoduissa ohjeen käytännön soveltamisen haasteissa. Verohallinto voisi kuitenkin harkita jonkinlaista koontisivua, jonka kautta asiakas pystyisi hahmottamaan kaikki arvostamiseen liittyvät teemakokonaisuudet ja valitsemaan tarvitsemansa ohjeen. Tämä myös minimoisi etsimisen tarpeen, jos ensimmäinen vastaan tullut ohje ei olekaan asiakkaan tarpeisiin sopiva. On myös huomioitava, että osa asiakkaista saattaa tarvita varojen arvostamisen osalta tietoa useista eri kohdista, kuten maatila- ja kiinteästä varallisuudesta. Ilman selkeää koontia ohjeiden pirstaloituminen erillisiin kokonaisuuksiin saattaa hyvistä tavoitteistaan huolimatta kääntyä itseään vastaan.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry