Lausunto työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

SAK:n lausunto oikeusministeriölle

Oikeusministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/28631/2021

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu pyydettynä lausuntona seuraavaa: Lakiuudistusten tavoitteesta helpottaa sopimusten irtisanomista (erityisesti työlainsäädännön osalta).

Työryhmän toimeksiannon mukaan tavoitteena on erityisesti edistää yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Tavoitteiden toteuttamiseksi työryhmän loppumietinnössä ehdotetaan, että saneerausmenettelyä sujuvoitettaisiin ja yksinkertaistettaisiin menettelyyn liittyviä vaiheita karsimalla ja keventämällä. Myös mahdollisuutta vahvistaa saneerausohjelma nopeasti eli kaikkia saneerausmenettelyyn tavanomaisesti liittyviä menettelyvaiheita läpi käymättä helpotettaisiin. Velallisen oikeutta irtisanoa sopimuksia saneerauksen mahdollistamiseksi laajennettaisiin ja eräitä käytännössä ilmenneitä epäkohtia korjattaisiin. Työryhmän loppumietinnössä ehdotetuilla muutoksilla ehkäistäisiin myös saneerausmenettelyyn liittyviä väärinkäytöksiä samanaikaisten yrityssaneeraus- ja konkurssihakemusten sekä peräkkäisten yrityssaneeraushakemusten käsittelyä tehostamalla ja velallisen avustajaa ja asiamiestä koskevia säännöksiä tarkistamalla.

Tältä osin SAK lausuu, että sinänsä lähtökohta, että ehdotuksilla sujuvoitetaan ja yksinkertaistetaan menettelyjä, on kannatettava. Tämän periaatteen myötä on kuitenkin huomioitava työelämän osalta velallisena olevan tahon mahdolliset työnantajavelvoitteet esim. työsopimusten osalta.

SAK haluaa tuoda esille lausunnossaan, että yritysten saneerausmenettelyä uudistavalla lainsäädännöllä ei voida heikentää toisen oikeudenalan eli työlainsäädännön mukaan työntekijöille kuuluvia työsuhdeturvaan kuuluvia oikeuksia.

Ehdotuksen muilta osin

SAK on aiemmin lausunut asiasta ja uudistaa aiemmin lausumansa (lausunto 2.7.2021/SAK 14632/2021). Aiemmin lausumansa osalta SAK toteaa, että nykyinenkin saneerausmenettelyä koskeva lainsäädäntö mahdollistaa varhaistetun saneerausmenettelyn. Ehdotukseen on sisällytetty useita käytännössä menettelyjä nopeuttavia säännösmuutoksia, joiden merkitys nimenomaan konkurssiasioiden rinnakkaisen käsittelyn osalta on perusteltua, jotta konkurssiasioiden hoitamista ei esimerkiksi voida jarruttaa saneerausmenettelyä koskevilla hakemuksilla. Nykyiset säännökset mahdollistavat tämänkin, mutta säännösmuutoksilla selkeytetään jossakin määrin epätarkkaa säännöstystilannetta.

Saneerausmenettelyn ja uhkaavan maksukyvyttömyyden osalta on jatkossakin tilanteiden määrittelyn osalta dokumentoitavissa oleva liiketaloudellinen tila. Toimenpiteiden tulee perustua siis taloudelliseen tietoon, ei oletuksiin tai oletettuihin epävarmoihin tulevaisuuden näkymiin. Myös toimijoiden kuten pesänhoitajien ja selvittäjien osaamisen (kelpoisuusehtojen) kehittäminen on kannatettavaa edelleen.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry