Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle
08.09.2022 09:24

Valtiovarainministeriö

VN/707/2022

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:ltä kirjallista asiantuntijalausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta.

Luonnoksessa tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomesta saatuna tulona pidetään myös kiinteän omaisuuden välillisestä luovutuksesta saatua tuloa.

SAK kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu asiassa seuraavaa.

Kiinteän omaisuuden välillisen omistuksen luovutuksen verotus perusteltua

Nykyisellään Suomi ei kiinteistön sijaintivaltiona voi kaikissa tilanteissa käyttää verosopimuksessa allokoitua verotusoikeutta, koska on katsottu, että tuloverolain 10 § ei mahdollista kiinteän omaisuuden välillisen omistuksen luovutuksen verottamista. Korkein hallinto-oikeus on myös ratkaisussaan KHO 2013:101 todennut, että Suomen verotusoikeuden laajuutta koskevaa säännöstä ei ole perusteltua tulkita sanamuotoaan laajemmin.

Esitys on kokonaisuutena perusteltu. Käsillä olevassa luonnoksessa on kysymys perustellusta veropohjan tiivistämisestä ja tälle on EU-oikeuden ja verosopimusten mukaisesti selkeä oikeusperusta. Yksittäisenä huomiona todettakoon, että esitystä kuvataan tekniseksi, vaikka kyseessä on (maltillisesta fiskaalisesta vaikutuksesta huolimatta) substanssitason muutos.

Käsillä olevassa luonnoksessa olevia muutoksia on myös esitetty valtionvarainministeriön työryhmän raportissa Eräiden osinkojen lähdeverotuksen ja kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verotuksen uudistaminen (valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:31). Todettakoon, että joiltain osin luonnos voisi hyötyä laajemmasta aikaisemman työryhmäraportin tulosten hyödyntämisestä. Hieman laajempia perusteluja kaipaisi esimerkiksi nykytilan arviointia koskeva kappale. Hallitusohjelmakirjauksien mukaisesti samaan aikaan on valmisteilla hanke, joka tähtää ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoituksista saatujen voittojen verottamiseen Suomessa mahdollisimman laajasti vuoden 2023 alusta alkaen. Toivottavaa olisikin, että molemmat hankkeet saataisiin eduskunnan käsittelyyn ja hyväksyttyä tämän hallituskauden aikana.

Huomionarvoista on, että esitys ei laajentaisi Suomen veropohjaa tilanteessa, jossa Suomen tekemät verosopimukset estävät luovutusvoiton verotuksen. Verosopimuksien muuttaminen on mahdollista, vaikkakin on todettava, että muutosprosessi vie aikaa. Suomella on kuitenkin sopimuksia, jotka jo nykyisellään mahdollistavat kiinteän omaisuuden välillisen omistuksen luovutuksen verottamisen, joten näiltä osin muutoksille ei ole tarvetta.

Lopuksi todettakoon, että esityksessä puhutaan ”toisen henkilön eduksi hallitusta varallisuuskokonaisuuksista”, muun muassa luonnoksen sivulla 12 ja pykälätasolla kohdassa 10 a §. Käsitettä ei ole kuitenkaan avattu ja lukijalle jää epäselväksi, mihin tällä viitataan. Käsite tulisi avata esityksessä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry