Lausunto lisäpäiväoikeuden muuttamisesta

SAK:n, Akavan ja STTK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
23.10.2019 15:06

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

STM097:00/2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi

Hallituksen esityksellä ehdotetaan työttömyysturvan lisäpäivärahaoikeuden alaikärajan nostamista vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Työnantajien rahoitusvastuuta nostettaisiin lisäpäivien alaikärajan nostoa vastaavasti 63 vuodesta 64 vuoteen. Samalla työttömyysetuuden maksamisen yläikärajaa ehdotetaan muutettavaksi seuraamaan työntekijän eläkelain mukaista alimman vanhuuseläkeiän muutosta.

Ehdotetut muutokset perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkosopimukseen ja muutoksista on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken. Sopimukseen kirjattua sairausvakuutuslain muutosta vastaamaan eläkeiän nousua ei tällä hallituksen esityksellä vielä toteuteta. Sairausvakuutuslain muutos tulee kuitenkin valmistella lähiaikoina.

Hallituksen esitys on valmisteltu kolmikantaisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriössä. Palkansaajakeskusjärjestöillä ei ole esitykseen huomautettavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Akava ry
STTK ry