Lausunto julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
21.12.2018 15:23

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitettyä lakimuutosta perusteltuna ja tarpeellisena. Esityksen mukaan henkilöllä olisi oikeus saada omaehtoisen opiskelun tukemiseksi maksettavan työttömyysetuuden lakkaamista koskeva asia sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden tutkittavaksi. Muutosesitys selventää muutoksenhakukäytäntöjä ja sitä kautta selkeyttää yksilöiden oikeusturvaa. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry