Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain muuttaminen

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
16.11.2020 10:26

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

Lausuntopyyntönne 19.10.2020
VN/6433/2019

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu seuraavaa:

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta esitetään, että työnantajalla olisi oikeus pyytää henkilöltä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä tehtävissä, jotka yhden vuoden aikana yhteensä kestävät enintään kolme kuukautta. Esityksellä laajennettaisiin rikostaustan selvittämisen piiriin myös lyhytaikaisia, alle kolme kuukautta kestäviä sijaisuuksia hoitavat työntekijät.

Ehdotetun laajennuksen tarkoituksena on edistää lasten suojelua ja estää rikostaustaa omaavien henkilöiden hakeutuminen tehtäviin, joissa työskennellään lasten kanssa olennaisesti ja pysyväisluontoisesti. Ehdotuksilla pyritään myös tehostamaan Euroopan neuvoston yleissopimuksessa turvattua lasten oikeutta suojeluun seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan. 

Lainsäädännön muutos jättäisi kuitenkin työnantajalle mahdollisuuden tapauskohtaiseen harkintavallan käyttöön. Työnantajalla olisi oikeus pyytää ote rikosrekisteristä, mutta ei velvollisuutta. Ehdotetulla sääntelytavalla on esitysluonnoksen mukaan pyritty vastaamaan työnantajien esittämiin huoliin työmäärän ja hallinnollisen taakan lisääntymisestä. 

SAK kannattaa esitystä ja pitää hyvänä ehdotuksen lasten suojelun tavoitetta. Koska rikosrekisteriotteen pyytäminen tulisi kuulumaan työnantajan harkintavaltaan, uudistuksen tavoitteiden toteutumista on kuitenkin perusteltua seurata. Lasten suojelu tulee asettaa etusijalle ennen työnantajan hallinnollista taakkaa. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry