Kulttuuriedun käyttö maksuvälineenä myös reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa

SAK:n lausunto valtiovarainministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
VM025:00/2021

Hallituksen esityksessä on kysymys tuloverolain muuttamisesta niin, että kulttuurietua voisi käyttää maksuvälineenä myös reaaliaikaisesti järjestettävissä virtuaalisissa kulttuuritapahtumissa ja -tilaisuuksissa. Esityksen tavoitteena on kulttuuritoimialan tukeminen sekä liikunta- että kulttuuriedun käyttökohteiden laajentaminen erityisesti koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Kulttuurialan toimintaedellytyksiin kiinnitettävä huomiota

Esityksen mukaan kulttuurialan toimintaedellytykset parantuisivat, koska yleisöllä olisi paremmat osallistumismahdollisuudet etäyhteyden kautta järjestettäviin tilaisuuksiin. SAK haluaa tuoda esiin, että suorilla tuilla voisi olla suurempi vaikuttavuus edellä mainittuihin toimintaedellytyksiin. Valmistelussa oleva vakiintuneille tapahtumajärjestäjille tarkoitettu tapahtumatakuu on esimerkki vaikuttavammasta tukikokonaisuudesta. Esitettyä muutosta voidaan silti pitää tarkoituksenmukaisena.

Esityksessä on tuotu esiin, kuinka etenkin koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten johdosta on herännyt tarve muuttaa liikunta- ja kulttuurietua koskevaa sääntelyä. Esitystä ei kuitenkaan ole tarkoitettu määräaikaiseksi, joten esityksen tavoitteet lienevät moninaisempia. Väistämättä käsillä olevaa esitystä voidaan pitää myös tavanomaista henkilökuntaetua koskevan sääntelyn päivityksenä 2020-luvulle. Verohallinnon nykyinen ohjeistus mahdollistaa etäyhteyden kautta järjestettävään liikuntatoimintaan osallistumisen, mutta kulttuuriedun käyttäminen etänä ei ole nykytulkinnan mukaisesti mahdollista.

SAK kiinnittää huomiota siihen, että esitetty tuloverolainsäädännön muutos voi aiheuttaa tulkintaerimielisyyksiä. Tulkintakäytännön näkökulmasta tulee huomioida hallituksen esityksen asettamat reunaehdot, kuten edun soveltumattomuus kuukausimaksullisiin tai muuhun vastaavaan aikaan perustuvaan maksuun sidottuihin tilaussopimukseen perustuviin palveluihin (suoratoistopalvelut), joiden kautta on mahdollista seurata esimerkiksi elokuvia, urheilua tai konsertteja. SAK:n mielestä on tarkoituksenmukaista, että esityksen vaikuttavuutta arvioidaan vielä tämän hallituskauden aikana erityisesti siitä näkökulmasta, minkälaiseksi tulkintakäytäntö on muodostunut.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry