Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
11.06.2021 14:29

Sosiaali- ja terveysministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/13922/2021

Kansallinen lapsistrategia julkistettiin 23.2.2021. Strategia koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Strategiassa ja sen toimeenpanossa huomioidaan perheet, joissa lapset elävät sekä lapsuuden ja aikuisuuden nivelvaiheessa olevat nuoret aikuiset.

Nyt lausuttavana on strategian toimeenpanosuunnitelma eli toimintamalli siitä, miten strategian linjauksia edistetään seuraavan kahden vuoden aikana.

Yleisesti ottaen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry näkee kansallisen lapsistrategian tärkeänä lapsia koskevien asioiden kehittämisen osana sekä lasten systemaattisemman mukaan ottamisen heitä koskevien asioiden osalta. On tärkeää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa niin kansallisella kuin paikallisella tasolla edistetään lasten osallisuutta. Päätöksenteon prosesseja ja tuloksia tulee arvioida myös lapsivaikutusten osalta laajamittaisesti.

SAK kannattaa toimeenpanosuunnitelmassa ehdotettuja lyhyen tähtäimen toimia, joilla toteutetaan kansallisen lapsistrategian linjauksia. Lausuntopyyntö on jaoteltu 11 kohtaan, joista SAK lausuu seuraavasti:

1. Lapset, nuoret ja koronakriisi

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua. On tärkeää tuottaa kunnille ja alueille sekä kuntien nuorisovaltuustoille ja muille lasten ja nuorten vaikuttajaryhmille lapsivaikutusten arviointia, lapsibudjetointia ja lasten osallisuutta koskevaa tukiaineistoa. Tiedon tuottamiseen on panostettava riippumatta koronasta.

SAK:n mukaan on kiinnitettävä jo varhaisessa vaiheessa ja ennakoiden huomiota koronakriisin vaikutuksiin lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Esimerkiksi koulujen siirtyminen etäyhteyksien päähän vaikutti ja vaikuttaa edelleen moneen lapseen ja nuoreen, eikä näitä vaikutuksia etänä näe. Kodeissa, joissa vanhemmilla on ongelmia mielenterveyden, päihteiden tai esimerkiksi työttömyyden kanssa, lapsi voi hyvin kärsiä sosiaalisten suhteiden vähyydestä, ravitsevan ravinnon puutteesta sekä turvallisen kodin tuomasta varmuudesta. Koronan tuomien haasteiden ja ongelmien havaitsemiseen, ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on taattava riittävät resurssit.

2. Syrjinnän ja eriarvoisuuden torjunta

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua. Tiedonkeruun edistäminen hyvinvointierojen syistä ja niihin vaikuttaminen osana eurooppalaista lapsitakuuta on SAK:n mukaan tärkeää. Lapsitakuun toteutuksessa on huomioitava kansalliset järjestelmät, ja siinä hyvinvointieroja koskevan tiedon nykyistä parempi hyödyntäminen on tärkeää.

3. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien huomioiminen osana eurooppalaista lapsitakuuta on tärkeää. Sen tueksi tarvitaan riittävää tietopohjaa, joka voidaan toteuttaa luontevasti osana kansallista lapsistrategiaa ja eurooppalaisen lapsitakuun toimeenpanoa Suomessa. SAK korostaa, että tarvittavan tietopohjan kehittämiseen ja ylläpitämiseen on varattava riittävät resurssit.

4. Lasten suojelu väkivallalta

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua.

5. Lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua. SAK korostaa laaja-alaisten ja oikea-aikaisten palvelujen merkitystä lasten ja perheiden hyvinvoinnille. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen laadun ja saatavuuden parantamisessa tulisi huomioida myös perheen aikuisten tarvitsemat palvelut. Pahimmillaan vanhempien palveluiden puute tai viivästyminen voi johtaa lapsien huostaanottoon ja syrjäytymiskierteeseen. Varhaista tukea ja riittäviä arjen peruspalveluja tulisi toteuttaa myös käytännön tasolla: esimerkiksi ohjaajia ja avustajia tarvitaan kiireellisesti enemmän perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen sekä kotipalveluja perheiden avuksi. Varhaiskasvatuksen vuoropäivähoitoa ja alakoululaisten vuorohoitoa on edelleen kehitettävä ja lisättävä.

SAK kiinnittää huomiota myös oppilas- ja opiskeluhuollon palveluiden riittävään mitoitukseen. Nykyisin palveluissa ilmenee merkittäviä koulu- ja kuntakohtaisia eroja. Myös erityisen tuen ja kolmiportaisen tuen toteutumisen osalta on haasteita, joiden ratkomiseen tarvitaan osaavaa henkilöstöä ja resursseja.

6. Varhaiskasvatus ja koulutus

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua. SAK kantaa kuitenkin huolta koulujen eriytymiskehityksestä: enenemässä määrin asuinalueiden eriytymiskehitys ja perheiden sosioekonomiset taustat vaikuttavat yhä selvemmin lasten oppimistuloksiin, koulumenestykseen ja intoon opiskella. Samanaikaisesti ilmiö vaikuttaa myös henkilöstön saatavuuteen ja vaihtuvuuteen. Vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö on havainnut ilmiön ja osoittanut erillisrahaa koulujen eriytymiskehityksen ehkäisemiseen, ilmiön merkittävyyttä olisi tarpeen nostaa myös lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa.

7. Perheen riittävä toimeentulo sekä työn ja perheen yhteensovittaminen

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua. On tärkeää puuttua lapsiperheköyhyyteen ja syrjäytymiseen osana eurooppalaista lapsitakuuta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää perheisiin, jotka ovat kaikista heikoimmassa asemassa.

SAK näkee tärkeänä toteuttaa vaikuttamiskampanja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa työn ja perheen yhteensovittamisen edistämiseksi. Keskeisintä kampanjassa on konkreettiset ohjeet ja tuki työpaikkojen lapsi- ja perhemyönteisyyden lisäämiseksi. On kuitenkin huomioitavaa, että lapsi- ja perhemyönteisyyden lisääminen tulisi koskettaa myös julkisen sektorin työpaikkoja.

8. Lasten läheis- ja vertaissuhteet

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua.

9. Lasten vapaa-aika ja harrastukset

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua. Lasten vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen on keskeinen toimi lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä Harrastamisen Suomen malli -ohjelma on tärkeä toimi, jossa pyritään takaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

10. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua.

11. Lapsen oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa

SAK kannattaa toimenpiteiden jatkovalmistelua.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry