Kansallinen lukutaitostrategia 2030

SAK:n lausunto Opetushallitukselle
15.10. 14:58

Opetushallitus
lausuntopalvelu.fi

OPH-3758-2021

Opetushallitus on valmistanut esityksen lukutaitostrategiaksi 2030. Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa.

Lähtökohdat ja käsitteet

Lukutaitostrategian lähtökohdat ja tavoitteet ovat kannatettavia ja tärkeitä. Lukutaito on yhteiskunnassa pärjäämisen kannalta välttämätön avaintaito. Monilukutaidon ja medialukutaidon merkitykset korostuvat nyky-yhteiskunnassa ja työelämässä.

Lähtökohdissa on hyvin huomioitu eri-ikäiset lukijat, myös aikuiset. SAK pitää tärkeänä, että strategiassa on huomioitu myös ne henkilöt, joiden lähtökohdat lukutaidolle ovat heikommat. SAK katsoo, että erityisen tärkeää on kehittää ja ylläpitää tapoja, joilla tuetaan heitä, joille lukeminen syystä tai toisesta esimerkiksi lukemis- tai oppimisvaikeudesta johtuen on vaikeaa. Myös erilaisten oppimis- ja lukivaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota eri koulutusasteilla.

Lähdekriittisyyden oppiminen jo nuorena on tärkeä osa lukutaitoa. Mediaympäristön monimuotoisuudesta johtuen luotettavan tiedon löytämisestä ja arvioimisesta on tullut yhä haastavampaa. SAK pitää hyvänä, että kriittisen tiedon käsittelyn taito on esityksessä huomioitu.

Rakenteet

Koulutuksen ulkopuolella tehtävä lukutaitotyö on myös merkityksellistä. Tässä kirjastolaitoksella on merkittävä rooli. Kirjastoverkon kattavuus ja kirjastojen saavutettavuus ovat keskeisiä tekijöitä lukutaidon ja lukuinnon näkökulmasta sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen kannalta. SAK painottaa, että kirjastoille on osoitettava riittävä rahoitus ja resurssointi. Kirjastojen digitaalisten palvelujen rooli, kuten e-kirjasto, tulisi kytkeä mukaan myös lukutaitostrategiaan.

Muita huomioita

Lukutaidon eriytyminen ja oppimistulosten erojen kasvu ovat huolestuttavia ilmiöitä, joihin vastaamiseksi lukutaitostrategia tuo tärkeän lisän. Sen jalkauttamisen onnistumiseksi on yhtä tärkeä varmistaa, että eri koulutusasteilla sekä koulutuksen ulkopuolella tehtävään lukutaitotyöhön on riittävät resurssit kunnissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry