Kansainvälisissä työtehtävissä toimiminen -tutkinnon osa

SAK:n lausunto Opetushallitukselle

Opetushallitus
lausuntopalvelu.fi

OPH-3579-2021

Opetushallitus on valmistellut esityksen kansainvälisissä tehtävissä toimimisen tutkinnon osasta, joka on uusi kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteinen valinnainen ammatillinen tutkinnon osa.
Tarkoituksena on, että kyseinen tutkinnon osa tulisi voimaan yhtä aikaa muiden yhteisten valinnaisten ammatillisten tutkinnon osien kanssa 1.8.2022.

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa.

Tutkinnon osan työelämälähtöisyys

SAK ry pitää esitystä tätä osin kannatettavana. Erityisesti monikansallisessa ja -kulttuurisessa toimintaympäristössä ja työyhteisössä toimiminen sekä kielitaitoisuus ovat kyseisen tutkinnon osan keskeistä ja oikeaan osuvaa sisältöä.

Tutkinnon osan sisältö

Ammattitaitovaatimusten osalta esitys on kannatettava. SAK pitää hyvänä esitettyä opintojen rakennetta ja sen kaari-mallia, joka koostuu kansainvälisiin työtehtäviin valmistautumisesta, niissä vuorovaikuttamisesta ja työskentelystä sekä osaamisen saavutetun hyödyntämisestä ja sen jakamisesta.

Ammattitaidon osoittamistapojen osalta SAK katsoo, että arviointikriteerien tulee olla erityisen selkeät, jotta opiskelijan arviointi etenkin ulkomailla suoritettujen opintojaksojen osalta toteutuu.

Muut havainnot

Ammattiin opiskelevien kansainvälinen opiskelijavaihto on muihin opiskelijaryhmiin verrattuna vähäisempää ja määrä on viime aikoina kääntynyt entisestään laskuun. SAK pitää tärkeänä, että ammattiin opiskelevien ja ammatillisten oppilaitosten henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta tuetaan ja edistetään. Valmisteltu tutkinnon osa tukee osaltaan tätä tarkoitusta ja antaa ammattiin opiskeleville valmiuksia toimia kansainvälistyvässä ja monikulttuurisessa työelämässä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry