Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Opetus- ja kulttuuriministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/1093/2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia niin, että yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamisesta tulee luvanvaraista. Yksityinen perhepäivähoito säilyisi edelleen ilmoitusmenettelyn piirissä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry lausuu esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta seuraavaa:

Varhaiskasvatuspalveluiden laadun ja saatavuuden varmistaminen keskeistä

SAK kannattaa esitystä pääpiirteissään. SAK:n mukaan on tärkeää, että yksityisen varhaiskasvatustoiminnan ennakollista valvontaa vahvistetaan, jotta varhaiskasvatuspalveluiden laatu pystytään takaamaan. Kaikille lapsille, riippumatta asuinpaikasta, on taattava laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus.

Esityksessä ehdotetaan, että jatkossa päiväkotitoimintaa ei saisi aloittaa tai toiminnan olennaista muutosta toteuttaa ennen lupaviranomaisen hyväksyntää. Jatkossa kunta ei voisi todeta vaatimusten täyttymistä päiväkotitoiminnan aloittamiseksi, kuten nykyisessä ilmoitusmenettelyssä. Siksi on tärkeää, että tiedonvälitys kunnan ja aluehallintoviraston välillä on ajantasaista ja riittävää. Kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi on tärkeää, että kunnat ovat tietoisia mahdollisista muutoksista myös yksityisten palveluntarjoajien suhteen.

Esityksessä todetaan, että luvanvaraisuuteen liittyvässä prosessissa yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjät ja tuottajat eivät joudu selvittämään yleisten edellytysten täyttymistä jokaisen päiväkodin luvan hakemisen yhteydessä vaan edellytykset tarkistettaisiin vain ensimmäisen päiväkodin lupakäsittelyn yhteydessä. SAK:n mukaan tämä ehdotus on ristiriidassa ennakollisen valvonnan vahvistamisen tavoitteen kanssa. Jo nyt suurien yksityisten toimijoiden kohdalla on todettu puutteita yksittäisissä toimipisteissä, vaikka valtaosa toimipisteistä on toiminut yleisten edellytyksien mukaisesti. SAK näkee keskeisenä sen, että ennakollista valvontaa vahvistetaan jokaisen yksityisen varhaiskasvatustoimipaikan kohdalla, jotta varhaiskasvatuspalveluiden laatu voidaan taata.

SAK:n mukaan luvanvaraisuudella ja yksityisen päivähoidon ennakollisella valvonnalla pystytään todennäköisesti myös tukemaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä jaksamista yksityisissä varhaiskasvatuspaikoissa. Nykyisin monien yksityisten varhaiskasvatustoimijoille tehdyissä tarkastuksissa on noussut esiin puutteita henkilöstömitoituksissa sekä osaavan henkilöstön puutteissa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry