Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle
14.12.2018 09:54

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

STM090:00/2018 STM/3291/2018

Esityksessä ehdotetaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämistä ja tuottamista koskevaa sääntelyn tarkentamista.

SAK pitää tärkeänä, että kuntouttava työtoiminta suunnataan oikealle kohderyhmälle. Kuntouttava työtoiminta ei saa korvata esimerkiksi palkkatuettua tai muuta työsuhteista työtä. Toiminnan tavoitteena tulee olla elämänhallinnan ja työllistymismahdollisuuksien tukeminen. Siihen ei tule ohjata työttömiä, jotka kykenisivät osallistumaan työhön tai julkisiin työvoimapalveluihin.

Esityksen mukaan aktivointisuunnitelmaan ja monialaiseen työllistymissuunnitelmaan kirjattaisiin jatkossa aina kuntouttavan työtoiminnan tavoite sekä henkilölle annettava tuki ja ohjaus. Tämä tarkennus on hyvä ja tärkeä. SAK korostaa työttömien palveluissa kokonaisprosessin hallintaa. Tavoitteiden asettamisella, tuella ja ohjauksella sitä voidaan edistää.

Tapaturmavakuutusta koskevaa 23. pykälää ehdotetaan luonnoksessa muutettavaksi. Voimassaolevassa laissa kunta on velvoitettu vakuuttamaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat tapaturmavakuutuksella. Hallituksen esityksen luonnoksessa pykälään on tehty lisäys, jonka mukaan jatkossa vakuuttaminen tulisi tehdä, jos kuntouttavan työtoiminnan palvelukokonaisuuteen sisältyy toimintaa työyhteisössä. Pykälän perusteluissa kuitenkin todetaan: "kunnan olisi järjestettävä edelleen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle tapaturmavakuutus." Näin ollen esityksestä ei täysin selviä, mitä tapahtuu jatkossa muunlaiseen kuin työyhteisössä tapahtuvan kuntouttavan työtoiminnan osallistuvien tapaturmavakuutusturvalle. SAK:n näkemyksen mukaan vakuutusturvaa ei tule heikentää.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry