Esitysluonnos eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/18419/2020

Yleisiä huomioita esityksestä

Esityksellä ehdotetaan laajennettavan markkinavalvontalain soveltamisalaa lisäämällä soveltamisalaan kahdeksan tuotelakia sekä säädettävän tarpeellisista toimivaltuuksista valvontaviranomaisille markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi ja asetuksen soveltamisen tueksi. Lisäksi ehdotetaan markkinavalvontaan liittyviä tarpeellisia muutoksia tuotelakeihin.

Muutokset ovat osittain lakiteknisiä ja liittyvät siihen, että ko. tuotesektoreilla markkinavalvonnassa sovellettaisiin jatkossa markkinavalvontalakia ja kumottaisiin päällekkäinen tarpeeton sääntely sektorilaeista. Ehdotukset ovat lainsäädäntöteknisesti perusteltuja ja lisäävät markkinavalvontalainsäädännön selkeyttä. Käytännössä uudistus merkitsee markkinavalvontalain soveltamisalan laajentumista, mikä on perusteltu uudistus.

Huomioita markkinavalvontalakiin (1137/2016) esitettävistä muutoksista

Oikeus hankkia tuotteita valehenkilöllisyyttä käyttäen (uusi 10 a §)

Kannatamme ehdotusta.

Verkkorajapintaan pääsyn rajoittaminen (uusi 22 a §)

Kannatamme ehdotusta

Muut huomiot

Viranomaisten valvontakäytäntöjä tulee kehittää, jotta uudet toimintatavat saadaan integroitua osaksi jokapäiväistä valvontakäytäntöä tehokkaasti ja tarpeen mukaan.

Huomioita huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annettuun lakiin (1712/2015) esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Huomioita sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 30 lukuun esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Huomioita laivavarustelakiin (1503/2011) esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Huomioita tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettuun lakiin (1005/2008) esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Huomioita vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annettuun lakiin (387/2013) esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Huomioita kemikaalilakiin (599/2013) esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Huomioita kosmeettisista valmisteista annettuun lakiin (492/2013) esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Huomioita tupakkalakiin (549/2016) esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Huomioita eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle annettuun lakiin (1197/2009) esitettävistä muutoksista

Ei huomautettavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry