Esitys vuoden 2022 työttömyysvakuutusmaksuiksi

SAK:n lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (vuoden 2022 työttömyysvakuutusmaksut)

Sosiaali- ja terveysministeriö
kirjaamo@stm.fi

VN/27867/2020

Esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi vuoden 2022 työttömyysvakuutusmaksut. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan korotettavaksi 0,20 prosenttiyksikköä.

Lisäksi ehdotetaan muutettavan omavastuumaksun palkkasummarajat ja lisättäväksi säännös työsopimuslain 12 luvun 3 §:n mukaisten rahamäärien tilityksestä Työllisyysrahastosta valtiolle.

SAK kannattaa esitettyjä muutoksia eikä sillä ole asiaan huomautettavaa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry