Esitys julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
15.02. 12:11

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/33905/2021

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia siten, että työ- ja elinkeinotoimisto voisi tarjota yritykselle valmennusta työntekijän palkkaamisessa ja työnantajavalmiuksien kehittämisessä. Valmennus olisi siihen osallistuville yrityksille maksutonta ja valtion rahoittama palvelun hinta katsottaisiin yrityksen de minimis -tueksi.

Uudenmaan ELY-keskus ja TE-toimisto ovat koordinoineet Työllistä taidolla -palvelua ja sen edeltäjää Yrittäjästä työnantajaksi -pilottia vuosina 2017–2021. Palvelujen tavoitteena on ollut neuvoa yksin- ja mikroyrittäjiä rekrytointiin, työvoiman hankkimiseen ja työnantajana toimimiseen liittyvissä asioissa.

Koska yritystukineuvottelukunnan antaman lausunnon mukaan Työllistä taidolla -palvelu täyttää EU:n lainsäädännön mukaiset valtiontuen edellytykset, tulee säädönperustaa muuttaa valtiontukisääntelyn edellyttämällä tavalla, jotta palvelun jatkaminen olisi mahdollista.

SAK kannattaa tarvittavien muutosten tekemistä, jotta tarpeelliseksi koettu, osallistuvalle yritykselle maksuton palvelu voi jatkua osana TE-toimistojen tarjontaa. Oletettavaa on, että ilman tällaista yksin- ja mikroyrittäjille kohdistettua palvelua osa rekrytoinneista jäisi tekemättä. Työmarkkinoiden kohtaantohaasteiden selvittämisen ollessa hallituksen merkittävimpiä tavoitteita ei ole syytä jättää yhtään kiveä kääntämättä.

Ehdotetun lakimuutoksen johdosta ei esitetä lisättäväksi työllisyysmäärärahoja, vaan toiminta rahoitettaisiin kohdentamalla uudelleen olemassa olevia resursseja. SAK:n mielestä on syytä huomioida, että muiden TE-palveluiden laatu ei saa heikentyä uuden pysyvän elementin mukaantulon myötä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry