Asetusluonnos työllistämispalkkiosta

SAK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle
15.11.2018 14:46

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö
kirjaamo@tem.fi

Asetusluonnoksessa esitetään, että asetuksessa säädetyin ehdoin palkkatuella työllistäneelle yritykselle voitaisiin maksaa kertaluonteinen 4000 euron työllistämispalkkio, jos työsuhde muuttuu palkkatukijakson aikana määräaikaisesta toistaiseksi voimassa olevaksi tai tuella palkattu rekrytoidaan suoraan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Muutos olisi voimassa määräajan 1.1.2019–30.6.2019.

SAK:n näkemys

SAK kannattaa ehdotusta. Kokeiltavalla keinolla voidaan painottaa palkkatukityön kehittymistä hyvään suuntaan eli vakinaisiin työsuhteisiin.

Esityksessä työllistämispalkkio koskee toistaiseksi voimassaolevia työsuhteita, joiden työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta enimmäistyöajasta. Tämä on kannatettavaa, koska näin tuettuna alkanutta työtä suunnataan vakinaisuuden lisäksi kokoaikaisen työn suuntaan.

Palkkio ei koskisi niitä palkkatuettuja työsuhteita, joissa tuki perustuu alle vuoden työttömyyteen. Näin ollen se on rajattu palkkatuettuihin työsuhteisiin, joissa tuki perustuu pidempään työttömänä olemiseen, vammaan tai sairauteen. SAK kannattaa tätä kohdistusta, jolla tuetaan pitkään työttömänä olleiden ja osatyökyisten työttömien vakituista työllistymistä.

Palkkion voimassaoloaika on asetusehdotuksessa lyhyt. Tukimuodon jatkaminen voisi olla käytännössä haastavaa esimerkiksi kevään 2019 eduskuntavaalien ajankohdan vuoksi, vaikka se osoittautuisi toimivaksi. Näin ollen SAK:n näkemyksen mukaan kokeilun kannattaisi olla koko vuoden 2019 mittainen. Joka tapauksessa on tärkeää, että tukimuodon jatkamista punnitaan hyvissä ajoin.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry