Ammatillisen koulutuksen näyttöjen toteuttamistapoja koskeva lakimuutos

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
lausuntopalvelu.fi

VN/9813/2022

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain väliaikaista muutosta, joka koskee näyttöjen toteuttamistapoja. Koronaviruksesta johtuvien syiden vuoksi näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.7.2023 saakka.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitystä kannatettavana ja tarpeellisena. Koronaviruksen takia näyttöjen suorittaminen ja arviointi aidoissa työtilanteissa on merkittävästi heikentynyt. Esitetyt joustot ovat oikeasuhtaisia ja mahdollistavat opintojen etenemisen ja tutkintojen suorittamisen poikkeusoloista huolimatta.

SAK puoltaa kirjauksia, joiden mukaisesti esitettyjä väljennyksiä käytetään vain silloin, kun ne ovat koronavirusepidemiaan liittyvien syiden vuoksi perusteltuja ja että niiden toteuttamisedellytykset arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

SAK pitää tärkeänä, että poikkeusaikoina syntyneet uudet näyttöjen toteuttamistavat ja menetelmät kerätään yhteen ja niiden toimivuutta arvioidaan osana ammatillisen koulutuksen laadun ja saavutettavuuden kehittämistä.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry