Ammatillisen koulutuksen järjestäjän velvollisuus antaa todistus arvosanan korottamisesta

SAK:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle

Ehdotus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14§:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
www.lausuntopalvelu.fi

VN/22688/2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut esityksen ammatillisen koulutuksen asetuksen 14§:n muuttamisesta. Esityksen mukaan asetukseen lisätään uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa todistus arvosanan korottamisesta.

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry toteaa seuraavaa.

Keskeinen sisältö

SAK pitää esitystä kannatettavana ja erittäin tarpeellisena. Muutos lisää toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja parantaa ammattiin opiskelevien edellytyksiä siirtyä jatko-opintoihin.

Nykyisissä säännöksissä on selkeä epäkohta ammattiin opiskelevien tutkintotodistuksen laskentatavassa. Tällä hetkellä ammatillisten tutkintojen korotettuja arvosanoja ei huomioida korkeakoulujen todistusvalinnoissa, koska korotetut tiedot eivät tallennu korotuksena, keskiarvoa ei lasketa uudelleen eikä uusi keskiarvo täten myöskään tallennu KOSKI-tietokantaan. Koska ammattiin opiskelevien keskiarvoa ei lasketa arvosanan korotuksen yhteydessä uusiksi, on selvää, ettei toisen asteen opiskelijoiden yhdenvertaisuus toteudu korkeakoulujen todistusvalinnoissa jatko-opintoihin siirryttäessä.

SAK kannattaa asetuksen 14 §:n uuden momentin 5 lisäystä. Esityksen mukaan koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus antaa todistus arvosanan korottamisesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi mitä tutkinnon osia korotus koskee, mitä arvosanaa on korotettu sekä uudelleen laskettu keskiarvo.

Ammatillisessa koulutuksessa arvosanojen korottamista voidaan nykyisin periä enintään 150 euron suuruinen maksu. SAK katsoo, että ammatillisten tutkintojen korottamisesta perittävät maksut eivät saa ylittää hyväksytyn ylioppilaskokeen uusimisesta perittäviä maksuja. Yhdenvertaisuuden pitää ulottua myös maksullisuuteen.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry