Vi lyckades påverka lagändringen

Tack till alla er som var med och kämpade mot regeringens planer på att försämra uppsägningsskyddet!

FFC:s, fackförbundens och medlemmarnas påverkansarbete gav resultat. Regeringen avstod från de förslag som skulle ha försatt arbetstagarna i en ojämlik position i samband med uppsägningar.

Det nya förslaget lagändring går i november till riksdagen för behandling. FFC:s bedömning är att ändringen inte har någon betydande inverkan på uppsägningsskyddet. Läs FFC:s nyhet om det senaste lagförslaget.

FFC anser ändå fortfarande att lagändringen inte behövs och att den inte kommer att förbättra sysselsättningen.

Det här har hänt

I samband med förhandlingarna om budgetramen i april presenterade regeringen två lagförslag som skulle ha försvagat ställningen för unga arbetstagare och för anställda på små företag.

Det första förslaget drog regeringen bort redan i somras. Det förslaget var att det skulle ha blivit möjligt att visstidsanställa under 30-åringar som har varit arbetslösa i minst tre månader, utan att ange någon orsak till att anställningen är tidsbunden.

Det andra förslaget var ursprungligen att det skulle bli lättare att säga upp personer som jobbar på företag med under 20 anställda på personrelaterade grunder. Regeringen ändrade först gränsen till 10 anställda, och tog i slutet av oktober bort gränsen helt. I det nya förslaget står bara att företagets storlek ska beaktas när man bedömer uppsägningsgrunderna som en helhet, och det är något som man redan har gjort i den nuvarande rättspraxisen.

Lagförslagets motiveringstext bereddes på trepartsbasis, precis som FFC och förbunden hade krävt.

Positivt med regeringens nya förslaget är följande saker

  1. I grunderna för uppsägning nämns inte längre någon exakt gräns för antalet anställda.
  2. Karensen efter att en arbetstagare har blivit uppsagd av personrelaterade skäl förkortas från 90 dagar till 60 dagar.
  3. Regeringen meddelade att den är beredd att tillsätta trepartsarbetsgrupper för att rätta till den första aktiveringsmodellen och bereda den andra aktiveringsmodellen, alltså modellen för självständig jobbsökning.
  4. Dessutom lovade statsminister Juha Sipilä att motiveringarna till ändringen av grunderna för uppsägning i arbetsavtalslagen görs på trepartsbasis tillsammans med arbetsmarknadsorganisationernas representanter.
     

Här hittar du alla våra nyheter om regeringens förslag och de fackliga motåtgärderna