การทำงานในประเทศฟินแลนด์

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในประเทศฟินแลนด์

การเข้าร่วมกลุ่มสหภาพแรงงาน

เมื่อคุณมาทำงานที่ประเทศฟินแลนด์ คุณควรจะสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ในประเทศฟินแลนด์ คนส่วนมากจะเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานในสายอาชีพที่ตนทำงานอยู่

สหภาพแรงงานจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ หากคุณประสบปัญหากับนายจ้าง และจะเป็นผู้เจรจาต่อรองเกี่ยวกับงานแทนคุณ ผู้ที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ส่วนมากแล้วจะสมัครสมาชิกกองทุนว่างงานในสายอาชีพของตนด้วย เพื่อช่วยรับประกันและจ่ายเงินประกันกรณีว่างงานที่เกิดจากรายได้จากการทำงาน หากคุณตกอยู่ในสภาวะของคนว่างงาน

เวปไซต์ที่องค์กรกลางแห่งสหภาพแรงงานฟินแลนด์ SAK เป็นผู้ดูแล liitot.fi (tradeunion.fi) จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการค้นหาสหภาพแรงงานของคุณ

Liitot.fi (ภาษาฟินน์)
Tradeunion.fi (ภาษาอังกฤษ)

ที่ทำงาน

เรื่องใบอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับการพำนักอาศัย และการทำงานในประเทศฟินแลนด์นั้น สามารถหาข้อมูลได้ภายใต้หัวข้อ ”การย้ายมายังประเทศฟินแลนด์”

การสมัครงาน

สำนักงานส่งเสริมงานและการประกอบอาชีพ (TE-Toimisto)จะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการสมัครงานทั่วประเทศฟินแลนด์ ทั้งนี้การสมัครงานในที่ทำงานหลาย ๆ ที่จำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาฟินน์ อย่างน้อยในระดับหนึ่ง

สำนักงานส่งเสริมงานและการประกอบอาชีพ (ภาษาฟินน์)
สำนักงานส่งเสริมงานและการประกอบอาชีพ (ภาษาอังกฤษ)

งานและการประกอบธุรกิจ (ภาษาฟินน์ และ ภาษาอังกฤษ)

สัญญาจ้างงาน

เมื่อคุณได้งานทำ คุณจะต้องทำสัญญาจ้างงานกับนายจ้างของคุณ การทำสัญญาแบบปากเปล่า ก็มีผลบังคับใช้ แต่ทั้งนี้ควรจะทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร หากเกิดสถานการณ์ขัดแย้งขึ้นในภายหลังจะเป็นการง่ายในการยืนยันถึงสถานภาพในการจ้างงานที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนแรก

ควรตรวจสอบสัญญาจ้างงานก่อนลงลายมือชื่อ ว่าได้มีการตกลงกันในเรื่องใดบ้าง อย่างน้อยก็เรื่องดังต่อไปนี้:

 • ผู้มีส่วนร่วมในการตกลงกัน :
  ชื่อของนายจ้างและลูกจ้าง และ เมืองที่มีถิ่นพำนัก
 • หากมีการทดลองงาน ควรระบุถึงรายละเอียด และระยะของการทดลองนั้น ๆ :
  วัตถุประสงค์ของการทดลองงาน คือเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาว่าสัญญาจ้างงานที่ทำไว้ได้ตอบสนองต่อความคาดหวังของทั้งสองฝ่ายหรือไม่ ระยะเวลาที่นานที่สุดที่สามารถทดลองงานได้โดยทั่วไปแล้วคือหกเดือน ในช่วงของการทดลองงาน โดยทั่วไปแล้วลูกจ้างหรือนายจ้างสามารถยกเลิกสัญญาจ้างงานได้โดยไม่จำเป็นต้องมีช่วงเวลาของการแจ้งการลาออกล่วงหน้า
 • สัญญานั้นเป็นสัญญาแบบถาวร (”มีอายุในระยะเวลาหนึ่ง”) หรือ เป็นสัญญาแบบชั่วคราว หรือ เป็นการฝึกงาน
 • สาเหตุประกอบสัญญาจ้างงานแบบชั่วคราว หากสัญญานั้นระบุว่าเป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว
 • เวลาของการเริ่มงาน และ ช่วงระยะเวลาของการทำงาน ว่าระยะเวลานานเท่าใด หากสัญญาเป็นแบบชั่วคราว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • ลักษณะหน้าที่ในการทำงาน
 • เงินเดือน และสิ่งที่ลูกจ้างควรจะได้รับนอกจากเงินเดือน และเวลาในการจ่ายเงินเดือน:
  เงินเดือนได้มีการกำหนดขึ้นตามสัญญาร่วมเจรจาต่อรองของแต่ละสายอาชีพ และจะไม่สามารถมีจำนวนต่ำกว่าที่ทางสัญญาร่วมเจรจาต่อรองกำหนดไว้ ควรจำไว้ด้วยว่าในประเทศฟินแลนด์นั้น ในช่วงของการลาป่วยก็จะมีการจ่ายเงินเดือนให้ด้วย
 • เวลาทำงาน:
  ในประเทศฟินแลนด์นั้น งานที่ทำเต็มวันหมายถึง งานที่ทำห้าวันต่อสัปดาห์และ ประมาณแปดชั่วโมงต่อการทำงานหนึ่งวัน ในงานที่ทำเป็นช่วงๆ นั้น เวลางานอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อย ๆ แต่ระยะเวลาเฉลี่ยแล้วจะต้องเป็นไปตามสัญญาร่วมเจรจาต่อรองของแต่ละสายอาชีพเป็นหลัก
  ในประเทศฟินแลนด์นั้น การทำงานล่วงเวลา และ งานช่วงกลางคืน และ งานช่วงสุดสัปดาห์จะมีการจ่ายเงินชดเชยให้ด้วย
  หากคุณทำสัญญาจ้างงานแบบรายวันหรือรายชั่วโมง (พาร์ทไทม์) ควรจะตรวจสอบดูว่าจำนวนชั่วโมงการทำงานมีจำนวนเพียงพอต่อรายได้ของคุณ หากเป็นไปได้ ไม่ควรลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างงานที่จำนวนชั่วโมงการทำงานเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จากศูนย์จนถึงจำนวนใดจำนวนหนึ่งที่กำหนดไว้ เพราะอาจเป็นไปได้ว่า ในบางสัปดาห์คุณอาจไม่มีงานทำเลยก็เป็นได้
 • สัญญาร่วมเจรจาต่อรอง ที่ สัญญาจ้างงานนำมาใช้ปฏิบัติ
 • ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนลาออกหรือเลิกจ้าง:
  ระยะเวลาในการแจ้งล่วงหน้านี้ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติตาม หลังการทดลองงาน จะไม่สามารถยกเลิกจ้างใครได้โดยทันที นายจ้างจะต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมในการเลิกจ้า
  นายจ้างไม่สามารถเลิกจ้างก่อนสัญญาจ้างงานชั่วคราวจะสิ้นสุดลง และลูกจ้างก็ไม่สามารถลาออกได้ก่อนสัญญาจ้างงานแบบชั่วคราวจะสิ้นสุดลง แต่ในหลายกรณีสามารถทำการเจรจาตกลงกันได้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ในประเทศฟินแลนด์ไม่มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำตามกฏหมาย แต่มีการกำหนดไว้ตามสัญญาร่วมเจรจาต่อรอง ลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติตามกฏระดับฐานเงินเดือนที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมเจรจาต่อรองในแต่ละสายอาชีพ รวมไปถึงบริษัทต่างชาติที่ส่งลูกจ้างมาทำงานชั่วคราวในประเทศฟินแลนด์ และลูกจ้างชั่วคราวที่ส่งไปทำงานยังต่างประเทศด้วย

ในสัญญาร่วมเจรจาต่อรองจะมีการกำหนดเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขในการทำงานและสถานภาพการจ้างงานด้วย ลูกจ้างรายบุคคลทุกคนไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมสัญญาร่วมเจรจาต่อรอง แต่จะมีการประชุมกันภายในสหภาพแรงงานและองค์กรของนายจ้าง

บัญชีธนาคาร

โดยทั่วไปแล้วการจ่ายเงินเดือนจะมีการโอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยไม่แนะนำให้จ่ายเป็นเงินสด เนื่องจากบ่อยครั้งที่การจ่ายเงินเดือนด้วยเงินสด หมายถึงเงินเดือนนั้นยังไม่มีการหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กฏหมายกำหนดไว้

เมื่อคุณเปิดบัญชีธนาคาร คุณจำเป็นต้องแสดงเอกสารประจำตัวอย่างเป็นทางการ เช่น หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอย่างเป็นทางการอื่น ๆ การเปิดบัญชีธนาคารจะง่ายขึ้นหากคุณมีเลขประจำตัวประชาชนของฟินแลนด์แล้ว

ชีวิตประจำวันในประเทศฟินแลนด์ (ภาษาฟินน์ และ ภาษาอังกฤษ)

ค่าธรรมเนียมที่หักจากเงินเดือน

เมื่อคุณได้รับใบเสร็จการจ่ายเงินเดือนเดือนแรก ควรตรวจสอบดูด้วยว่า ยอดเงินเดือนรวมของคุณได้มีการหักภาษีและเงินประกันสังคมไปตามกฏหมายแล้ว

 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย:อัตราร้อยละของเงินภาษี ณ ที่จ่าย จะแสดงอยู่ในใบกำกับภาษี ซึ่งคุณจะได้จากสำนักงานภาษีอากร เมื่อคุณจะยื่นขอใบกำกับภาษี คุณจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนของฟินแลนด์แล้ว ใบกำกับภาษีจะต้องนำไปให้กับนายจ้างทันทีในช่วงสถานภาพการจ้างงานตั้งแต่ช่วงแรก
 • การจ่ายเงินบำนาญของลูกจ้าง:
  เมื่อคุณทำงานในประเทศฟินแลนด์ จะมีการสะสมเงินบำนาญจากการทำงาน นายจ้างจะหักเงินบำนาญจากเงินเดือน การไม่หักเงินต่างๆ ถือเป็นความผิดทางอาญา
 • การจ่ายเงินประกันการว่างงาน:
  เงินค่าธรรมเนียมสหภาพแรงงานจะมีการหักโดยตรงจากเงินเดือนของคุณ หาคุณได้ตกลงไว้กับนายจ้างเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คุณสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกแก่สหภาพแรงงานได้ด้วยตนเองได้ด้วย โดยจ่ายโดยตรงไปที่สหภาพก็ได้ จำนวนเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกโดยรวมจะขึ้นอยู่กับแต่ละสหภาพ โดยอยู่ที่ ร้อยละ 1-2 จากยอดเงินเดือนโดยรวมของคุณ

หน่วยงานดูแลด้านภาษีอากร (ภาษาฟินน์)
หน่วยงานดูแลด้านภาษีอากร (ภาษาอังกฤษ)

ระบบเงินบำนาญของฟินแลนด์ (ภาษาฟินน์)
ระบบเงินบำนาญของฟินแลนด์ (ภาษาอังกฤษ)

การคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงงาน

นายจ้างจะต้องศึกษาสภาวะแวดล้อมในการทำงานของลูกจ้าง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการทำงาน และ ระบบการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ นายจ้างจะต้องจัดการซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ซึ่งจะชดเชยความเสียหาย และการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานและ การสูญเสียจากโรคที่เกิดจากอันตรายของอาชีพ แก่ลูกจ้างและบุคคลใกล้ชิด

หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน (ภาษาฟินน์)
หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน (ภาษาอังกฤษ)

มีปัญหากับนายจ้าง?

ปัญหาที่อาจมีกับนายจ้าง เช่น เรื่องการจ่ายเงินเดือน หรือ เงื่อนไขในการทำงาน จะต้องทำการเจรจากับนายจ้างก่อนเสมอ บ่อยครั้งที่สามารถเจรจาตกลงแก้ปัญหากันได้เอง

ตัวแทนของลูกจ้างในที่ทำงาน คือ ตัวแทนของสหภาพแรงงาน และ ผู้รักษาการณ์จากหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน ลูกจ้างสามารถได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือที่จำเป็นจากตัวแทน ตัวแทนสหภาพแรงงานมีหน้าที่ให้บริการสมาชิกของสหภาพแรงงาน แต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิก ก็ควรจะบอกปัญหาในที่ทำงานให้ตัวแทนสหภาพแรงงานรับทราบด้วย
หลังการเจรจากันแล้ว หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหากับนายจ้าง ให้ติดต่อไปที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม่ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือที่เพียงพอจากหน่วยงานแรก ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานต่อไปตามรายชื่อหน่วยงานที่ให้ไว้

หากเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

 1. ตัวแทนสหภาพแรงงานในที่ทำงาน หรือ ผู้รักษาการณ์หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน
 2. สำนักงานสหภาพแรงงานในพื้นที่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้คำแนะนำ


หากไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

 1. เพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า หรือผู้รักษาการณ์หน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน
 2. ฝ่ายปกครองของหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน
 3. สำนักงานที่ปรึกษากฏหมายประจำเมือง
 4. เจ้าหน้าที่ตำรวจ


หมายเลขโทรศัพท์แนะแนวโดยฝ่ายปกครองของหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน หมายเลข 0295 016 620 รับสายวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8-16.15 น.

At Work in Finland
Free employee rights advisory service for all immigrants and foreign employees working in Finland.

Töissä Suomessa
Maksuton neuvontapalvelu ulkomaalaistaustaisille työntekijöille.

Tel. 0800 414 004
workinfinland@sak.fi

หมายเลขโทรศัพท์แนะแนวโดยฝ่ายปกครองของหน่วยงานคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน

รายละเอียดการติดต่อ สำนักงานที่ปรึกษากฏหมาย (ภาษาฟินน์)

ตำรวจ: การแจ้งความ (ภาษาฟินน์)
ตำรวจ: การแจ้งความ (ภาษาอังกฤษ)

สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง (ภาษาฟินน์ และ ภาษาอังกฤษ)
การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน (ภาษาฟินน์ และ ภาษาอังกษ)

รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน และสหภาพแรงงานแบ่งตามสายอาชีพ

รายละเอียดเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในสายอาชีพต่าง ๆ

Liitot.fi (ภาษาฟินน์)
Tradeunion.fi (ภาษาอังกฤษ)

การเก็บผลไม้ป่า

ฝ่ายปกครองด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน ได้เผยแพร่ข้อมูล แก่ผู้ทำการเก็บผลไม้ป่า เป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมเงื่อนไขในการทำงานและตารางเงินเดือนไว้ในหลายภาษาด้วยกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน ของผู้เก็บผลไม้ป่า (ภาษาฟินน์ และ ภาษาอังกฤษ)

งานด้านการบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพงานบริการ จากสหภาพแรงงานด้านการบริการ PAM (ภาษาอังกฤษ)

ด้านการก่อสร้าง

ข้อมูลด้านสายอาชีพการก่อสร้าง และ สหภาพแรงงานก่อสร้าง (ภาษาอังกฤษ, รัสเซีย, เอสโตเนีย, โปแลนด์)

ด้านการไฟฟ้า

ข้อมูลด้านการไฟฟ้า จากสหภาพแรงงานด้านการไฟฟ้า (ภาษาอังกฤษ, เอสโตเนีย, โปแลนด์, รัสเซีย,โรมาเนีย,และตุรกี)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลหะ และ เทคโนโลยี และ สหภาพแรงงานด้านโลหะ (ภาษาอังกฤษ, รัสเซีย)

ภาครัฐบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับภาครัฐบสล และ สหภาพเกี่ยวกับภาครัฐ และ สวัสดิการต่างๆ JHL (ภาษาฟินน์, อังกฤษ, รัสเซีย, เอสโตเนีย, สเปน)

การย้ายเข้ามายังประเทศฟินแลนด์

ใบอนุญาตที่จำเป็น

ประชากรของ EU (กลุ่มสหภาพยุโรป) รวมถึงประชากรของไอซ์แลนซ์ ลิกเตนสไตน์ นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ สามารถทำงานและสมัครงานในประเทศฟินแลนด์ได้อย่างอิสระในช่วงระยะเวลาสามเดือน หลังจากนั้น พวกเขาจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในการพำนักอาศัย แต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตพิเศษสำหรับลูกจ้างอีก

ลูกจ้างจะต้องไปติดต่อสถานีตำรวจเพื่อการลงทะเบียน และสามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เวปไซท์ enterfinland.fi ด้วย แต่หลังจากนั้นก็ต้องไปรายงานตัวที่สถานีตำรวจด้วย

สิทธิจากการจดทะเบียนขอมีถิ่นพำนักจะมีอายุชั่วคราวเว้นเสียแต่ว่าจะมีการยกเลิกไปก่อน หลังจากอาศัยอยู่ในประเทศเป็นเวลาห้าปี ลูกจ้างจะมีสิทธิ์ในการมีถิ่นพำนักถาวร

ใบอนุญาตสำหรับชาวต่างชาติ (ภาษาฟินน์)
ใบอนุญาตสำหรับชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับประชากรเขต EU (ภาษาฟินน์ และ ภาษาอังกฤษ)

ประชากรนอกเขต EU โดยทั่วไปแล้วจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนักจึงจะสามารถทำงานได้ ก่อนที่คุณจะสามารถได้รับอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นพำนักได้คุณจะต้องได้งานทำในประเทศฟินแลนด์ก่อน

เอกสารคำร้องเกี่ยวกับใบอนุญาตจะทำการยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ในต่างประเทศ และในประเทศฟินแลนด์ สามารถยื่นได้ที่สถานีตำรวจ และสามารถกรอกคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักออนไลน์ได้ที่เวปไซท์ enterfinland.fi

โดยทั่วไปแล้ว ควรจะยื่นเรื่องขอใบอนุญาตที่ต่างประเทศและรอรับใบอนุญาตก่อนจะเดินทางมายังฟินแลนด์ ในการอนุมัติใบอนุญาตมีถิ่นพำนักนั้น มีเงื่อนไขว่า รายได้ของชาวต่างชาติต้องมีความมั่นคง

อาชีพที่ไม่มีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก แต่สามารถทำงานในฟินแลนด์ได้ คือ ล่าม, ครู, และนักกีฬาอาชีพ หากมีการเชิญมา หรือมีสัญญาในการทำงานอย่างมากที่สุดสามเดือน รวมทั้งผู้เก็บผลไม้ป่า สามารถทำงานได้อย่างมากที่สุดเป็นเวลาสามเดือนโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก ในกรณีนี้ลูกจ้างจะต้องมีหนังสือเดินทางและวีซ่าที่มีอายุ หากเขาเป็นประชากรของประเทศที่ต้องขอวีซ่า

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง: การทำงานในประเทศฟินแลนด์ (ภาษาฟินน์)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง: การทำงานในประเทศฟินแลนด์ (ภาษาอังกฤษ)

กระทรวงการต่างประเทศ: ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า (ภาษาฟินน์)
กระทรวงการต่างประเทศ: ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า (ภาษาอังกฤษ)

แบบคำร้องขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักออนไลน์ (ภาษาฟินน์ และ ภาษาอังกฤษ)

เลขประจำตัวประชาชน และ การลงทะเบียนเป็นผู้พำนักอาศัย

ผู้ที่ย้ายมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เป็นการถาวรหรือชั่วคราวสามารถขอหมายเลขประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น โดยสามารถขอหมายเลขประจำตัวประชาชนได้พร้อมๆ กับการยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนัก หรือ ในขณะทำการลงทะเบียนเป็นผู้พำนักอาศัย

เมื่อคุณได้ทำการลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นในเมืองที่คุณอาศัยอยู่แล้ว จะมีการบันทึกชื่อคุณเป็นประชากรที่อาศัยในเมืองนั้น สำนักทะเบียนท้องถิ่นจะจดบันทึกชื่อเมืองที่อาศัยให้กับคนที่ย้ายมาอยู่ประเทศฟินแลนด์เป็นการถาวรด้วย ผู้มีถิ่นพำนักแล้วมีสิทธิ์ในการใช้บริการของหน่วยงานบริการสังคมและสาธารณสุขเป็นต้น

สำนักทะเบียนท้องถิ่น: การลงทะเบียนของชาวต่างชาติ (ภาษาฟินน์)
สำนักทะเบียนท้องถิ่น: การลงทะเบียนของชาวต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

บัตร Kela

บัตร Kela เป็นบัตรที่แสดงว่าคุณอยู่ในระบบประกันสุขภาพของประเทศฟินแลนด์ การติดต่อกับ Kela จะง่ายขึ้นหากคุณมีเลขประจำตัวประชาชนของฟินแลนด์แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประกันสังคมของประเทศฟินแลนด์ สามารถสอบถามได้จากสำนักงานประกันสังคม หรือ Kela สำนักงาน Kela มีหลายสำนักงานทั่วประเทศฟินแลนด์

Kela: การย้ายมายังประเทศฟินแลนด์ (ภาษาฟินน์)
Kela: การย้ายมายังประเทศฟินแลนด์ (ภาษาอังกฤษ)

การวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม

ชาวต่างชาติที่ว่างงาน จะมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นและทดสอบทักษะเบื้องต้นทางภาษา และการเข้ารับการวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคมเสมอ การวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม สามารถทำให้ชาวต่างชาติอื่นๆ ได้ด้วย เช่น นักศึกษา หรือ บุคคลที่ดูแลลูกอยู่ที่บ้าน

ในการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นและทดสอบทักษะเบื้องต้นทางภาษา จะตรวจสอบเรื่องต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และทักษะทางภาษาของชาวต่างชาติ ในการวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม จะมีการตกลงกันถึงวิธีในการเรียนรู้เรื่องของประเทศใหม่ที่ชาวต่างชาติย้ายมาอาศัย เรียนภาษาของประเทศ และเรียนเสริมความรู้ทักษะทางอาชีพและหาข้อมูลเพิ่มเติมและทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ  ผู้ร่างแผนการเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม คือ เจ้าหน้าที่ของเมือง หรือ สำนักงานส่งเสริมงานและการประกอบอาชีพโดยร่างร่วมกันกับชาวต่างชาติ

ในช่วงระยะเวลาที่มีการวางแผนเพื่อช่วยในการปรับตัว จะมีการจ่ายเงินสวัสดิการคนว่างงาน และ หากจำเป็นก็อาจจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ให้แก่ชาวต่างชาติ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม (ภาษาฟินน์ และ ภาษาอังกฤษ)

กระทรวงแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ: แผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม (ภาษาฟินน์)
สำนักงานแรงงานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ: การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และ การวางแผนเพื่อการปรับตัวเข้าสู่สังคม (ภาษาอังกฤษ)

การเทียบวุฒิทางการศึกษา

การเทียบวุฒิทางการศึกษา หมายถึง คำตัดสินว่า ผู้จบการศึกษาและได้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ มีคุณสมบัติในการสมัครงาน หรือสมัครเรียนต่อในฟินแลนด์อย่างไรบ้าง การเทียบวุฒิการศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และจะต้องยื่นทำการเทียบวุฒิกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ เมื่อคุณสมัครเข้าเรียนทั่วไป ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำการเทียบวุฒิเสมอไป

การเทียบวุฒิการศึกษา (ภาษาฟินน์)
การเทียบวุฒิการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการเรียนภาษา

ภาษาประจำชาติของประเทศฟินแลนด์คือภาษาฟินน์ ซึ่งมีผู้พูดเป็นภาษาแม่ 90% ของประชากรทั้งหมด, และ ภาษาสวีดิช ซึ่งมีผู้พูด 5% หลักสูตรการเรียนภาษาฟินน์และสวีดิชในฟินแลนด์ มีการจัดสอนในหลายสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ผู้ใช้บริการสำนักงานส่งเสริมงานและการประกอบอาชีพสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรภาษาได้ผ่านสำนักงาน TE-toimisto

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนภาษา ในหลายๆ ภาษา สามารถอ่านได้จาก ธนาคารข้อมูล infopankki

ลิงค์ที่มีประโยชน์อื่นๆ สำหรับผู้มาทำงานในประเทศฟินแลนด์

ศูนย์บริการ ของ Kela และ หน่วยงานด้านภาษีอากร In To สำหรับผู้มาทำงานในประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ที่ เฮลซิงกิ คุณจะได้รับข้อมูลต่างๆ ด้านระบบประกันสังคมของฟินแลนด์ ภาษีอากร และเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายเข้าประเทศได้จากศูนย์บริการ

In To (ภาษาฟินน์)
In To (ภาษาอังกฤษ)

เวปไซต์ของสำนักงานส่งเสริมงานและการประกอบอาชีพ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะมาทำงานในประเทศฟินแลนด์

การมาทำงานในประเทศฟินแลนด์ (ภาษาฟินน์)
การมาทำงานในประเทศฟินแลนด์ (ภาษาอังกฤษ)

องค์กรส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน ในเวปไซท์จะมีข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับชีวิตการทำงานในประเทศฟินแลนด์ ใน 13 ภาษา

การทำงานในประเทศฟินแลนด์- รายละเอียดสำหรับชาวต่างชาติ

ที่เวปไซต์ ธนาคารข้อมูล Infopankki จะมีข้อมูลเพื่อชาวต่างชาติ ใน 12 ภาษา

Infopankki