Töötamine Soomes

Infoleht Soome esimest korda tööle tulevatele inimestele

Astu ametiliitu

Soome tööle tulles astu ametiühingu liikmeks. Suurem osa Soome töötajatest kuulub oma eriala ametiliitudesse.

Probleemide tekkimisel tööandjaga aitab Sind ametiühing, pidades töötingimusi puudutavaid läbirääkimisi ka Sinu nimel. Ametiliidu liikmed liituvad üldjuhul ka vastava ala töötukassaga, mis tagab töötuks jäämise korral palgapõhise töötuskindlustushüvitise.

Soome Ametiühingute Keskliidu (SAK) internetilehekülgedelt leiad nõu ja abi enesele sobiva ametiliidu leidmisel.

Liidud: Liitot.fi (soome k.)
Tradeunion.fi (inglise k.)

Töökoht

Soomes elamiseks ja töötamiseks vajalikest lubadest loe allpool leiduvast  Soome elama asuminepealkirja kandvast alalõigust.

Tööotsing

Tööotsingutel aitavad Sind kõikjal Soomes tegutsevad töö- ja ettevõtlusbürood (TE-toimisto). Paljud töökohad eeldavad vähemalt rahuldava soome keele oskust.

Töö- ja ettevõtlusbüroo: Työ- ja elinkeinotoimisto (soome k.)
Töö- ja ettevõtlusbüroo: Työ- ja elinkeinotoimisto (inglise k.)
Töö ja ettevõtlus: Työ ja yrittäjyys (soome ja inglise k.)

Soome tööle - Infot elamisest ja töötamisest Suomes (eesti k. - pdf)

Tööleping

Kui oled leidnud töökoha, sõlmi tööandjaga leping. Ka suuline leping on siduv, kuid tasub sõlmida kirjalik tööleping. Vaidluste puhul on Sul lihtsam tõestada, milles töösuhet alustades kokku sai lepitud.

Kontrolli enne töölepingu allakirjutamist, et see sisaldab kindlasti alljärgnevaid rekvisiite ja kokkuleppeid.

 • Lepingupooled:
  Töövõtja ja tööandja nimi ja aadress
 • Võimalik katseaeg ja selle pikkus:
  Katseaja eesmärk on anda lepingupooltele võimalus kaaluda, kas sõlmitud tööleping vastab ootustele. Katseaja maksimaalne kestus on kuue kuud. Katseaja kestel võivad nii töövõtja kui tööandja üldjuhul katkestada lepingu ilma etteteatamisajata.
 • Lepingu kestus:
  Tööleping on alaline (tähtajatu), tähtajaline või on tegemist tööpraktikaga.
 • Tähtajalise lepingu puhul peab olema kirjas tähtajalisuse põhjendus.
 • Töö alustamise kuupäev ja tähtajalise lepingu puhul tööperioodi kestus.
 • Töötamise koht.
 • Tööülesannete iseloom.
 • Palk, hüvitised ja palgapäev:
  Palk kujuneb ametiala kollektiivlepingu põhjal ning see ei või olla kollektiivlepingus kokkulepitust väiksem. Pea meeles, et Soomes makstakse ka haiguspäevade eest palka.
 • Tööaeg:
  Täisajaga töö tähendab Soomes viiepäevalist töönädalat ja kaheksatunnilist tööpäeva.
  Tsükliliselt tehtavate tööde puhul tööaeg vaheldub, kuid keskmiselt peab see vastama kollektiivlepingus kokkulepitule.
  Ületunnitöö ning õhtuti ja nädalalõpupäevadel tehtud töö eest makstakse Soomes eraldi tasu.
 • Sõlmides osalise tööajaga lepingu, jälgi, et töötunde oleks Sinu toimetuleku kindlustamiseks piisavalt.  Võimaluse korral ära allkirjasta niisugust lepingut, mille kohaselt Sinu nädala töötundide arv kõigub nullist teatud hulga tundideni. Võib juhtuda, et mõnel nädalal ei saa Sa üldse tööd.
 • Kollektiivleping, mis on töölepingu aluseks.
 • Töölepingu lõpetamisest etteteatamine:
  Töösuhte lõpetamisest etteteatamise aeg on siduv nii tööandjale kui töövõtjale. Katseaja lõppedes ei või kedagi vahetult vallandada. Töökoha ülesütlemiseks peab tööandjal olema asjalik ja mõjuv põhjus. Tähtajalist töölepingut ei tohi tööandja lõpetada enne selle kehtivusaja lõppu. Ka töövõtja ei tohi lõpetada tähtajalist töösuhet enne selle ametlikku lõppemisaega. Paljudel juhtudel on muidugi võimalik tööandjal ja töövõtjal läbi rääkida ja kokku leppida.

Soomes ei ole seadusega kehtestatud miinimumpalka. Selle suuruse sätestab ametiala kollektiivleping ja see kehtib kõikide töötajate, ka välismaiste ettevõtete poolt ajutiselt Soome lähetatud või renditud töötajate tasustamisel.

Kollektiivlepingutes määratletakse mõned muudki töösuhte miinimumtingimused. Iga töötaja eraldi ei pea osalema töötingimusi käsitlevatel läbirääkimistel. Tööandjatega räägivad läbi ametiliidud.

Pangakonto

Palk makstakse üldjuhul pangakontole. Sularahas arveldamist ei soovitata, kuna sellise makseviisi kasutamine tähendab sageli seda, et palgast ei ole makstud kõiki seaduses ettenähtud makse.

Arve avamiseks vajad passi või mõnda muud ametlikku isikut tõendavat dokumenti. Soome isikukoodi olemasolu lihtsustab pangaarve avamist.

Igapäevaelu Soomes: Arkielämä Suomessa (soome ja inglise k.)

Palgast kinnipeetavad maksud

Saades esimese palgateatise, kontrolli, et brutopalgast oleks maha võetud seaduses ettenähtud tulu- ja sotsiaalkindlustusmaksud.

 • Maksude mahaarvamine:
  Maksude mahaarvamise protsenti näeb tulumaksukaardilt, mille saad maksuametist. Tulumaksukaarti taotledes peab sul olema Soome isikukood. Tulumaksukaardi pead andma tööandjale kohe töösuhet alustades.
 • Töötaja pensionimakse:
  Soomes töötamise ajal koguneb sulle tööpension. Tööandja kohustus on maksta ära sinu palgast pensionimaksed. Pensionimaksete maksmata jätmine on kuritegu.
 • Töötuskindlustusmakse.

Ametiliidu liikmemaksu võib tööandja kinni pidada palgast, kui oled selles tööandjaga kokku leppinud. Ametiliidu liikmemaksu võid maksta ka ise otse ametiliidule. Liikmemaksu suurus on ametiliidust sõltuvalt 1-2 %  Sinu brutopalgast.

Maksuamet: Verohallinto (soome k.)
Maksuamet: Verohallinto (eesti k.)

Soome pensionisüsteem: Suomen eläkejärjestelmä (soome k.)
Soome pensionisüsteem (eesti k.)
Finnish Pension Security (inglise k.)

Töökaitse

Tööandja peab tutvustama töövõtjale töökohta, töökaitsereegleid ja masinate ning seadmete töötamisviise. Tööandja peab sõlmima õnnetusjuhtumikindlustuse, mis korvab töövõtjale või tema omastele tööõnnetusega kaasnenud kahjustused või kaotused.

Töökaitse töökohal: Työsujelu työpaikalla (soome k.)
Töökaitsetegevused (eesti k)

Võimalikud probleemid tööandjaga

Võimalikest palga- või töötingimustega seotud probleemidest tuleb kõigepealt rääkida tööandjaga. Tihti saab probleemid lahendada läbirääkimiste teel.

Töötajaid esindavad töökohtadel usaldusisikud ja töökaitsevolinikud. Nendelt saad vajadusel nõu ja abi. Usaldusisik esindab küll vaid ametiühingu liikmeid, kuid probleemidest tasub talle rääkida ka siis, kui Sa ei ole ametiliidu liige.

Kui probleem ei leia lahendust tööandjaga läbi rääkides, võta ühendust järgmise taseme ametnikuga sõltuvalt sellest, kas oled ametiliidu liige või mitte. Vii oma probleem alati edasi järgmisele astmele, kui eelmisest polnud abi.

Ametiliidu liikmed

 1. Töökoha usaldusisik ja töökaitsevolinik
 2. Ametiliidu piirkondlik büroo või nõuandetelefon

Ametiliitudesse mittekuuluvad töötajad

 1. Kogenum kolleeg või töökoha töökaitsevolinik
 2. Töökaitseametnikud
 3. Omavalitsusüksuse õigusabibüroo
 4. Politsei

 

Töökaitseameti nõustamistelefon 0295 016 620 vastab esmaspäevast reedeni 8.00 - 16.15.

At Work in Finland
Free employee rights advisory service for all immigrants and foreign employees working in Finland.

Töissä Suomessa
Maksuton neuvontapalvelu ulkomaalaistaustaisille työntekijöille.

Tel. 0800 414 004
workinfinland@sak.fi

Töökaitseameti telefoninõustamine: Työsuojeluhallinnon puhelinneuvonta

Õigusabibüroode kontaktandmed: Oikeusaputoimistojen yhteystiedot (soome k.)

Politsei – Kuriteoteate esitamine: Poliisi – rikosilmoituksen tekeminen (soome k.)
Politsei – Kuriteoteate esitamine: Poliisi – rikosilmoituksen tekeminen (inglise k.)

Töötaja õigused ja kohustused: Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet (soome ja inglise k.)
Inimkaubandus ja tööorjus: Ihmiskauppa ja pakkotyö (soome ja inglise k.)

Aktuaalset tööelust ja ametiliitudest

Ametiliidud (ametiühingud)

Infot eri valdkondade ametiliitudest.

Liitot.fi (soome k.)
Tradeunion.fi (inglise k.)

Marjakorjamine

Töökaitseamet avaldab igal aastal põllumajanduslikult toodetud marjade korjajaile mitmetes keeltes kokkuvõtvaid materjale töö- ja palgatingimuste kohta.

Marjakorjajate töötingimused: Marjanpoiminnan työehdot (soome ja inglise k.)

Transpordi

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT (eesti k.)

Teenindus

Infot teenindusalade ja Teenindusalade ametiliidu PAM kohta (inglise k.)

Ehitus

Infot ehitusvaldkonna ja Ehitusliidu kohta (inglise, vene, eesti, poola k.)

Elektriala

Infot elektriala ja Elektriliidu kohta (inglise, eesti, poola, vene, rumeenia, türgi k.)

Tehnoloogiatööstus

Infot metalli- ja tehnoloogiatööstuse ja Metallitöötajate liidu kohta (inglise, vene k.)

Avalik sektor

Infot avaliku sektori ja Avaliku sektori ning heaoluerialade liidu JHL kohta (soome, inglise, vene, eesti ja hispaania k.)

Soome elama asumine

Vajalikud load

EL kodanikud, samuti Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi kodanikud võivad vabalt töötada ja otsida tööd Soomes maksimaalselt kolme kuu jooksul. Seejärel peavad nad oma elamisõiguse registreerima. Erilist töötaja elamisluba nad ei vaja.

Elamisõiguse registreerimiseks tuleb minna politseisse. Registreeringu võib teha ka elektrooniliselt aadressil enterfinland.fi, aga ka selle järel tuleb käia politseis isiklikult toimingut kinnitamas. Registreeritud elamisõigus on kehtiv seni, kuni see mingil põhjusel tühistatakse. Viieaastase pideva Soomes elamise järel võidakse töötajale anda alaline elamisõigus.

Välismaalaste load (soome k.)
Välismaalaste load (inglise k.)

EL kodaniku elektrooniline registreerimine: EU-kansalaisen sähköinen rekisteröinti (soome ja inglise k.)

Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikud vajavad üldjuhul töötamiseks töötaja elamisluba. Elamisloa saamise eelduseks on töökoha olemasolu Soomes. Taotlusi loa saamiseks võetakse välismaal vastu Soome esindustes, Soomes politsejaoskondades. Taotluse loa saamiseks võib teha ka elektrooniliselt aadressil enterfinland.fi. Elamisluba on otstarbekas taotleda välismaal ja oodata selle saamine ära enne Soome saabumist. Töötamiseks vajaliku elamisloa saamise eelduseks on asjaolu, et välismaalase toimetulek on tagatud.

Elamisloata võivad Soomes töötada näiteks tõlgid, õpetajad ja profisportlased, kui tööd tehakse kutse või lepingu alusel maksimaalselt kolm kuud. Ka marjakorjajad võivad töötada maksimaalselt kolm kuud ilma elamisloata. Viisat vajavate riikide kodanikel peab olema kehtiv pass ja viisa. 

Immigratsiooniamet: Maahanmuuttovirasto – Työnteko Suomessa (soome k.)
Immigratsiooniamet: Maahanmuuttovirasto – Työnteko Suomessa (inglise k.)

Välisministeerium: Ulkoasianministeriö – Tietoa viisumista (soome k.)
Välisministeerium: Ulkoasianministeriö – Tietoa viisumista (inglise k.)

Elektrooniline elamisloa taotlemine: Sähköinen oleskelulupahakemus (soome ja inglise k.)

Isikukood ja elanikuks registreerimine

Alaliselt või ajutiselt Soome elama asuvad inimesed taotlevad Soome isikukoodi magistraadist. Isikukoodi võib taotleda koos elamisloa või elamisloa registreeringu taotlemisega.

Kohaliku omavalitsuse magistraadis registreeritakse Sinu elukoht.  Magistraadis registreeritakse ka alaliselt Soome elama asunute elukoht. Alalist elukohta omavatel inimestel on näiteks õigus kasutada sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

Magistraadid – Välismaalaste registreerimine: Maistraatit – Ulkomaalaisten rekisteröinti (soome k.)
Magistraadid – Välismaalaste registreerimine: Maistraatit – Ulkomaalaisten rekisteröinti (inglise k.)

Kela-kaart

Kela-kaart (Kela-kortti) tõestab Sinu kuulumist Soomes tervisekindlustatute hulka. Rahvapensioniametis (Kansaneläkelaitos) on lihtsam asju ajada, kui Sul on olemas Soome isikukood. Lisateavet Soome sotsiaalkaitsest saad Kelast ehk Rahvapensioniametist.

Kela: Elama asumine Soome või Soomest välismaale (eesti k. - pdf)
Kela – Elama asumine Soome: Kela – Muutto Suomeen (soome k.)
Kela – Elama asumine Soome: Kela – Muutto Suomeen (inglise k.)

Integreerumisplaan

Töötul sisserändajal on alati õigus esialgsele kaardistamisele ja integreerumisplaanile. Integreerumisplaan võidakse koostada ka teistele sisserändajaile, näiteks õpilastele või kodus lapsi kasvatavatele isikutele.

Esialgse kaardistamise käigus selgitatakse välja näiteks sisserändaja haridus, töökogemus ja keeleoskus. Integreerumisplaanis lepitakse kokku, kuidas sisserändaja tutvub ja kohaneb uue asukohamaaga, õpib selle maa keelt, täiendab oma kvalifikatsiooni, hangib muid vajalikke teadmisi ja oskusi. Integreerumisplaani koostavad koos sisserändajaga kohaliku omavalitsuse ja töö- ja ettevõtlusbüroo ametnikud.

Integreerumisplaani kehtimise ajal makstakse sisserändajale tööturutoetust ja vajadusel toimetulekutoetust.

Infot integreerumisteenuste kohta: Tietoa kotoutumispalveluista (soome ja inglise k.)

Tööhõive- ja majandusministeerium – Integreerumisplaan: Työ- ja elinkeinoministeriö – Kotoutumissuunnitelma (soome k.)
Töö- ja ettevõtlusbürood – Esialgne kaardistamine, integreerumisplaan: Työ- ja elinkeinotoimistot – Alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma (inglise k.)
Kela: Töötus - Toetused töötuse ajal (eesti k. - pdf)

Diplomite tunnustamine

Diplomite tunnustamine tähendab otsuse tegemist selle üle, millise pädevuse välismaal omandatud haridus annab töö või õppekoha taotlemisel Soomes. Diplomite tunnustamine on tasuline ja tunnustamist taotletakse haridusametilt (Opetushallitus). Õppekoha taotlemisel ei ole diplomi tunnustamine ilmtingimata kohustuslik.

Diplomite tunnustamine: Tutkintojen tunnustaminen (soome k.)
Diplomite tunnustamine: Tutkintojen tunnustaminen (inglise k.)

Keelekursused

Soome riigikeelteks on soome keel, mida kõneleb emakeelena 90% rahvastikust, ja rootsi keel, mida räägib 5 % rahvastikust. Soome ja rootsi keele kursusi korraldavad Soomes erinevad õppeasutused ja organisatsioonid. Töö- ja ettevõtlusbüroo kliendid võivad pääseda kursustele ka selle organisatsiooni kaudu.

Informatsiooni erinevate keelekursuste kohta leiad muu hulgas ka näiteks Infopanga. Infopangast on võimalik saada sisserändajaile mõeldud praktilist teavet 12 eri keeles.

Infopankki

Teisi kasulikke linke Soome tööle tulijale

Kela ja Maksuameti teeninduspunkt InTo Soome tööle asujale asub Helsingis. Infopunktist saab teavet Soome sotsiaalkaitsest, maksusüsteemist, samuti sisserändega seotud ametiasutuste kohta. 

In To (soome k.)
In To (eesti k.)

Töö- ja ettevõtlusbüroo internetilehekülgedel leidub Soome tööle tulijale mõeldud infopakett.

Soome tööle: Työhön Suomeen (soome k.)
Soome tööle: Työhön Suomeen (inglise k.)
Soome tööle - Juhend Soomest huvitatud töötajatele ja ettevõtjatele (eesti k. - pdf)

Töötervishoiuameti internetilehekülgedel on oluline info Soome tööelu kohta 13 eri keeles.

Soomes tööl - infot sisserändajale: Töissä Suomessa - tietoa maahanmuuttajalle

Infopangast on võimalik saada sisserändajaile mõeldud praktilist teavet 12. eri keeles.

Infopankki