Maankäyttö-, liikenne- ja asuntopolitiikka

Maankäyttö sekä liikennepolitiikka ja asuntopolitiikka on nivottava nykyistä tiiviimmin yhteen. Uusia, kohtuuhintaisia asuntoja pitää rakentaa sinne, missä on työpaikkoja ja hyvät liikenneyhteydet.

Tulevaisuuden megatrendi on kaupungistuminen. Sen vaikutukset on huomioitava maankäyttöä sekä liikennepolitiikkaa ja asuntopolitiikkaa koskevissa linjauksissa. Arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä kaupunkeihin muuttaa Suomessa 500 000 – 600 000 uutta asukasta. Muuttajista valtaosa on työikäisiä.

Lataa esitys

Asuntopolitiikka

Työmarkkinoiden pullonkauloja voidaan purkaa asuntopolitiikan keinoilla. Asumisen hintaa on saatava alas ja palkansaajilla pitää halutessaan olla mahdollisuus asua vuokralla. Tämä edellyttää vuokra-asuntotuotannon huomattavaa lisäämistä kasvukeskuksissa ja eri asuntomuotojen nykyistä tasapuolisempaa verokohtelua.

Maankäyttö- ja rakennuslakia on uudistettava niin, että maa-alueet saadaan nykyistä tehokkaammin ja nopeammin käyttöön.

SAK ehdottaa kaavoituksen nopeuttamista muun muassa vauhdittamalla viranomaiskäsittelyä, rajaamalla valitusoikeutta ja purkamalla täydennysrakentamisen rajoitteita.

Kuntien on välttämätöntä kaavoittaa nykyistä enemmän tontteja. Aktiivista tonttipolitiikkaa pitää tarvittaessa edistää kunnille määrättävillä sanktioilla.

Työikäiset keskittyvät muutamaan väestökeskukseen

Lataa esitys Millaista asuntopolitiikkaa?

Liikennepolitiikka

Suomeen tarvitaan nykyistä pitkäjänteisempää liikennepolitiikkaa. Tämä voidaan toteuttaa parhaiten yli hallituskausien ulottuvalla liikenteen investointiohjelmalla. Ohjelma sisältäisi valtakunnalliset liikennehankkeet ja kasvukeskusten joukkoliikenneinvestoinnit.

Valtion selkeä investointisuunnitelma auttaisi yrityksiä ennakoimaan toimintaympäristöään ja rohkaisisi niitä investointeihin.

SAK:n painopisteet liikennepolitiikassa

  1. Liikenneinvestoinneissa huomioidaan nykyistä paremmin palveluvaltaisen elinkeinoelämän tarpeet ja työvoiman liikkuvuutta parantavat joukkoliikenneyhteydet.
  2. Rautatieliikenteen sujuvuutta lisätään.
  3. Matkailuelinkeinolle tärkeää Helsinki–Vantaa -lentokentän stop over -matkailua kehitetään.
  4. Liikenneverkon korjausvelkaa puretaan harkitusti. Kaikkea korjauksen tarpeessa olevaa ei korjata entisen kaltaiseksi vaan vähäliikenteisille väylille sallitaan heikompi kunto.


Sauli Hievanen: Infravisiot loistavat poissaolollaan