Genom att rösta kan du påverka hur saker sköts i din egen kommun. I samband med kommunalvalet avgörs förutsättningarna för ett bra liv i dag och i morgon.

Vilka beslut fattas i kommunerna?

I kommunalvalet väljs sammanlagt nästan 9000 kommunfullmäktigeledamöter i ungefär 300 kommuner i Finland. De fattar beslut som påverkar bland annat de här frågorna i vår vardag:

  • Kan du komma till läkare?
  • Får ditt barn plats vid ett daghem?
  • Fungerar kollektivtrafiken?

De kommunala beslutsfattarna avgör hur utbildningen, dagvården, ungdomsverksamheten, gatuunderhållet, idrotts- och kulturtjänsterna, miljövården och byggandet ska utvecklas. Tills social- och hälsovårdsreformen genomförs ansvarar kommunerna dessutom för social- och hälsovårdstjänsterna samt brand- och räddningsväsendet.

Vem väljs i samband med kommunalvalet?

I kommunalvalet väljs kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige, för fyra år i sänder. Beroende på kommunens invånarantal väljs sammanlagt 13–85 fullmäktigeledamöter. Kandidater till fullmäktige kan ställas upp av antingen partier eller valmansföreningar som har bildats av röstberättigade.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen samt det antal nämnder och andra organ som fullmäktige anser att det behövs inom olika förvaltningsområden. Fullmäktige väljer också kommunens företrädare i samkommunernas och de egna bolagens förvaltning.

När hålls valet?
På grund av coronavirussituationen har riksdagspartierna tillsammans med justitieministeriet fattat beslut om att skjuta upp kommunalvalet till 13.6.2021. Ursprungligen skulle valet hållas 18.4.2021. Förhandsröstningen förlängs samtidigt till två veckor, och det är möjligt att komplettera kandidatlistorna fram till 4.5.2021. Regeringen lägger fram en proposition i frågan och det är riksdagen som fattar det slutliga beslutet om att flytta kommunalvalet.

Hur kan jag rösta?

På valdagen kan du rösta endast i den vallokal som har antecknats i rösträttsregistret och på det meddelandekort som du får per post. Vallokalerna är öppna kl. 9–20.

På förhand kan du rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hemlandet eller utomlands, oberoende av vilken som är din officiella vallokal.

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte kan ta dig till röstningsstället utan oskäliga svårigheter kan du förhandsrösta hemma. Anmälan om hemmaröstning ska göras till den egna hemkommunen senast en dag innan förhandsröstningen inleds.

Om du bor eller vistas utomlands under kommunalvalet kan du rösta per brev. Personalen på finska fartyg som befinner sig utomlands kan rösta ombord på fartyget under förhandsröstningen.