De arbetslösa är värda förtroende – FFC:s sporrande sysselsättningsmodell

Vi har ett alternativ till aktiveringsmodellen, med vilken vi öppnar diskussionen om sysselsättningstryggheten i ett förtroendesamhälle. Modellen uppmuntrar de arbetslösa, men lämnar dem inte ensamma – eller utanför. I stället för att behöva vara rädda får de arbetslösa stöd och personlig service.
Foto: Sigrid Gombert / Kuvatoimisto Gorilla

Vi utvecklar sysselsättningstryggheten för arbetslösa under hela året

I diskussionen om aktiveringsmodellen har man glömt bort att det inte finns antingen arbetslösa eller arbetstagare, utan att det finns människor som ibland arbetar och ibland är arbetslösa. Därför försvarar löntagarrörelsen också sina arbetslösa medlemmar.

Den sporrande sysselsättningsmodellen är ett av våra förslag på hur de arbetslösa ska behandlas i ett förtroendesamhälle. Mer är på kommande – vi utvecklas arbetslöshetsskyddet under hela år 2018.

Förutom att vi förnyar arbetslöshetsskyddet presenterar vi också förslag på fackförbundens och arbetslöshetskassornas möjligheter att hjälpa sina medlemmar att få jobb.

Varför motsätter sig FFC att tryggheten för de arbetslösa skärs ner?

Vi har ofta fått frågan varför vi motsätter oss aktiveringsmodellen. Svaret är enkelt: Nu har vi fått nog.

Arbetslöshetsskyddet har redan skurits ner med 200 miljoner euro. Vi godkänner inte fler nedskärningar. Aktiveringsmodellen måste upphävas, karenserna måste förenklas och servicen för de arbetslösa måste tryggas.

Att skära ner utkomsten är inte att sporra utan att straffa. De arbetslösa sporras genom service och stöd. Det skapas inga jobb genom att man skär ner arbetslöshetsskyddet.

FFC:s modell förnedrar inte de arbetslösa genom karenser

Redan innan aktiveringsmodellen trädde i kraft har de arbetslösa kunnat drabbas av många olika karenser, vilket betyder att de har kunnat få dagpenningen indragen på viss tid om de inte har sökt jobb eller deltagit i service. Karenserna är komplicerade – de arbetslösa kan få oskäligt hårda straff också för oavsiktliga misstag.

Karenserna enligt FFC:s modell

 • De är korta.
 • De är enkla att förstå.
 • De växer om förseelsen upprepas.
 • Första gången får den arbetslösa endast en varning.

De arbetslösa kan undvika karenser

 • genom att rätta till sina misstag
 • genom att till exempel arbeta, vara verksam som företagare, eller delta i utbildning eller annan service.
 • De arbetslösa får till exempel en månad tid att undvika karens.

Sporrar också att ta emot kortvariga jobb

 • Allt arbete förlänger tiden man omfattas av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Till exempel i Danmark förlänger en arbetad timme längden på arbetslöshetsskyddet med två timmar.
 • Den jämkade dagpenningen är okomplicerad.
 • Arbetstiden granskas inte vid utbetalningen av jämkad dagpenning.
 • Barn till arbetslösa har subjektiv rätt till småbarnspedagogik.

Finland

Längden på karensen är 60 dagar om den arbetslösa inte gör det som man har kommit överens om i sysselsättningsplanen, eller minst 30 dagar om den arbetslösa vägrar göra upp en plan eller justera planen. Om man begår två misstag inom ett halvår avbryts förmånen tills arbetsvillkoret uppfylls på nytt.

Sverige

Karenserna blir stegvis hårdare om den arbetslösa glömmer att rapportera till exempel hur jobbsökningen går: Första gången får man en varning, andra gången går man miste om förmånen i en dag, tredje gången i fem dagar och fjärde gången i tio dagar. Efter den femte gången avbryts förmånen tills arbetsvillkoret uppfylls på nytt.

I FFC:s modell uppmuntrar tjänsterna de arbetslösa

Alla arbetslösa är olika och därför behöver de individuell service. Många hittar ett nytt jobb på egen hand. Andra behöver uppdatera sitt kunnande eller utbilda sig till ett nytt yrke. Det finns de som behöver hjälp med jobbsökningen och de som behöver rehabilitering.

Personligt möte med alla arbetslösa

 • En expert vid arbets- och näringsbyrån måste träffa varje arbetslös personligen genast i början av arbetslösheten. Om arbetslösheten fortsätter ska man träffa den arbetslösa minst en gång var tredje månad.
 • Det räcker inte med ett telefonsamtal, den arbetslösa måste träffas ansikte mot ansikte.
 • Mellan mötena följer den arbetslösa den plan som har man har gjort upp och rapporterar för följande möte hur jobbsökningen framskrider.
 • Vid behov ska den arbetslösa hänvisas till multidisciplinär service som stöder arbetsförmågan, senast inom sex månader från det att arbetslösheten har börjat.

Individuell sysselsättningsplan för alla

Vid det första mötet ska den arbetslösa och experten tillsammans

 • kartlägga de lediga jobben, möjligheterna till service och studier på eget initiativ
 • gå igenom den arbetslösas skyldigheter och rättigheter
 • bedöma den arbetslösas arbets- och funktionsförmåga
 • göra upp en sysselsättningsplan i slutet av mötet, där de skriver ner den arbetslösas behov av service och utbildning, samt hur jobbsökningen framskrider.

Alla arbetslösa ska ha tillgång till service

 • Den arbetslösa får studera i ett halvår utan begränsningar, så länge hen gör de saker som står i sysselsättningsplanen och är beredd att ta emot jobb.
 • En arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös för minst sex månader kan till exempel få lönestödet för de första tre månaderna i förskott.
 • Det behövs mer karriärvägledningstjänster för arbetslösa.
 • Den arbetslösas kunnande och utbildningsbehov måste alltid kartläggas.
 • Arbetskraftsutbildningen måste få mer resurser och det ska i första hand vara de arbetssökande med svagast utbildningsbakgrund som får ta del av utbildningen.

Berättelser ur vardagen för arbetslösa i Finland

Ett arbetserbjudande som arbets- och näringsbyrån har skickat kommer inte fram. Den arbetslösa kan inte söka jobbet om hen inte har fått erbjudandet. Den arbetssökande straffas genom att få förmånen indragen i 60 dagar.

Den arbetslösa har ett avtalat möte vid arbets- och näringsbyrån, men insjuknar i magsjukdom och kan inte ta sig till mötet eller till en läkare för att få ett läkarintyg. Den arbetslösa straffas med minst 15 dagars karens. Karensen fortsätter tills den arbetslösa har besökt arbets- och näringsbyrån eller avtalat om en ny tid.

Posten slarvar inom ett halvår bort två arbetserbjudanden från arbets- och näringsbyrån. Den arbetslösa straffas för upprepad klandervärd försummelse och får tillbaka rätten till arbetslöshetsskydd först när hen har arbetet, deltagit i utbildning eller varit verksam som företagare i minst tolv kalenderveckor.