Dataskyddsbeskrivning - Facket.fi-responsformulär

Så här behandlas uppgifter som förmedlats om dig via responsformuläret på webbplatsen Facket.fi.

Personuppgiftsansvarig

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Långbrokajen 3, PB 157, 00531 Helsingfors
Tfn 020 774 000
webmaster@sak.fi

Kontaktperson i registerärenden

Jussi Kukkola
jussi.kukkola@sak.fi

Registrets namn

Facket.fi-respons (Liitot.fi-palautteet).

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att göra det möjligt för besökare på webbplatsen att ta kontakt och att svara på kontakter. Via formuläret Finn mig ett förbund kan FFC dessutom hjälpa besökare att hitta rätt fackförbund.

Registrets datainnehåll

Den som tar kontakt kan uppge följande uppgifter om sig själv:

  • Förnamn och efternamn
  • E-postadress (obligatorisk)
  • Telefonnummer
  • Yrkesbeteckning/utbildningsbransch (obligatorisk)
  • Arbetsgivarens/läroanstaltens namn (obligatoriskt)
  • Arbetsgivarens/läroanstaltens ort (obligatorisk)
  • Arbetsgivarens bransch eller produkter
  • Mer information
  • Mitt ärende gäller (obligatoriskt)

Dessutom samlar systemet in följande uppgifter:

  • Datum och klockslag när responsen lämnades

Källor som i regel används

Responsformulär på Facket.fi som ifylls och skickas vidare.

Uppgifter som i regel lämnas ut

FFC lämnar inte ut uppgifter till utomstående.

Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte till stater utanför EU eller EES.

Principer för skyddet av registret

Manuellt material

Det finns inget manuellt material.

Uppgifter som behandlas elektroniskt

Responsen samlas till e-postlådan för kontot tulokas.tulokas@sak.fi. En arbetstagare som befullmäktigats av FFC följer upp e-postmeddelandena och besvarar respons och frågor. Om arbetstagaren dirigerar responsen till någon annan arbetstagare på FFC ska han eller hon övervaka att den andra arbetstagaren raderar responsen från sin e-postlåda genast efter att ha besvarat responsen.

Respons förvaras i e-postlådan för kontot tulokas.tulokas@sak.fi i två månader. Därefter överförs de till FFC:s dokumenthanteringssystem M-Files. Endast arbetstagare inom FFC:s organisationsavdelning och dataförvaltning har åtkomst till systemet.

Respons raderas från M-Files-systemet efter fem år. Tidsfristen grundar sig på att respons under denna tid kan statistikföras anonymt och innehållet utnyttjas internt, om responsen grundar sig på återkommande situationer, som förfrågningar inom vissa branscher.

Rätt till insyn

Den som skickar in respons har rätt att kontrollera sina uppgifter.

Rätt att yrka på rättelse av en uppgift

Den som skickar in respons har rätt att yrka på rättelse och radering av sina uppgifter.

Övriga rättigheter i anslutning till behandling av personuppgifter

Inga andra rättigheter.