Företagshälsovård

Alla arbetstagare har rätt till företagshälsovård, oberoende av vilken anställningsform de har och hur länge de är anställda. Lagen slår fast att det är arbetsgivaren som ansvarar för att ordna företagshälsovård. Arbetsgivaren är skyldig att värna om arbetstagarnas hälsa under alla omständigheter.

Enligt lagen ska arbetsgivaren, arbetstagarna och hälsovården tillsammans förbättra verksamheten bland de anställda samt arbetstagarnas hälsa och funktionsförmågan i olika skeden av arbetslivet. Samtidigt ska man förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall.

Behoven på arbetsplatsen avgör hur omfattande företagshälsovården är och vad som ingår i företagshälsovården. Företagshälsovården ska också ta hänsyn till den psykiska belastningen i jobbet.

Alla arbetstagare har rätt att få handledning och rådgivning i frågor som gäller arbetshälsan och arbetssäkerheten. Arbetstagarna måste också få information om att de har rätt att vända sig till företagshälsovården i alla arbetsrelaterade hälsoproblem.

Alla arbetstagare ska behandlas jämlikt i alla frågor som gäller arbetet, också i de frågor som gäller arbetssäkerheten och hälsovården. Arbetsgivaren måste se till att inte snuttjobbarna glöms bort – också alla snuttjobbare har rätt företagshälsovård och handledning.

Företagshälsovårdens uppgifter på arbetsplatsen

  • Företagshälsovården ska informera arbetstagarna om hälsoriskerna.
  • Företagshälsovården ansvarar för att se till att arbetstagarnas eventuella sjukdomar, såsom reumatism eller problem med den psykiska hälsan, inte förvärras på grund av jobbet.
  • Företagshälsovården ska göra en arbetsplatsutredning där man kartlägger belastningsfaktorerna, arbetsarrangemangen samt risken för olyckor och våld på arbetsplatsen. Arbetsplatsutredningen måste vara framlagd så att  arbetstagarna kan läsa utredningen.
  • Utgående från utredningen gör företagshälsovården upp en verksamhetsplan med förslag till hur arbetshälsan kan förbättras och med en bedömning av behovet av hälsogranskningar.
  • Företagshälsovården deltar i planeringen av arbetsmetoderna och arbetslokalerna, samt hjälper på andra sätt i frågor som gäller främjandet av arbetstagarnas arbetsförmåga.

Arbetstagarens rättigheter inom företagshälsovården

  • Arbetstagaren har rätt att be företagshälsovården göra en utredning av eventuella skadliga belastningar i jobbet.
  • Arbetstagaren har också rätt att få handledning i hur hen förebygger risker och olägenheter samt hur hen klarar sig i jobbet.
  • Arbetstagaren har rätt att få hjälp i krissituationer – till exempel eftervård om någon har drabbats av våld eller råkat ut för ett olycksfall.