Vi har listat de förändringar som sker 2019: Det blir lättare för arbetslösa att studera och inkomstregistret tas i bruk

Vi har sammanställt de förändringar som träder i kraft år 2019, och som berör löntagarnas trygghet och beskattning, samt pensioner och andra förmåner. 
02.01.2019 14:28
FFC
Foto: Gorilla

Arbetslöshetsskyddet

Det blir lättare för arbetslösa att studera på eget initiativ

Från årsskiftet får arbetslösa arbetssökande som har fyllt 25 år studera i högst sex månader på eget initiativ och genom egen anmälan. De arbetslösa får arbetslöshetsförmån under studietiden.

Det förutsätts att studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet. Förändringen påverkar också villkoren i aktiveringsmodellen: studier på eget initiativ kan i fortsättningen under vissa förutsättningar räknas som sådan aktivitet som förutsätts i aktiveringsmodellen.

Att göra det lättare för arbetslösa att studera har länge varit ett mål för FFC. FFC har också varit med och berett den här ändringen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Läs mer om de nya möjligheterna att studera på eget initiativ på Arbets- och näringsministeriets webbplats.

Möjligheterna att uppfylla kraven i aktiveringsmodellen utvidgas

Från början av april 2019 kan man uppfylla kravet på aktivitet i aktiveringsmodellen genom att delta i sysselsättningsstödjande verksamhet som ordnas av till exempel ett fackförbund samt av en förening eller en stiftelse som har grundats av ett fackförbund. I fortsättningen kan man också delta i sådan verksamhet som ordnas av till exempel kommuner, samkommuner, föreningen Työttömien Keskusjärjestö och dess medlemsföreningar, fackorganisationer samt andra registrerade föreningar som får offentlig finansiering.

Också utbildning som arbetsgivaren ordnar inom ramen för omställningsskyddet betraktas i fortsättningen som aktivitet.

Läs mer om hur villkoren för aktiveringsmodellen förändras på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Förändringen av den jämkade dagpenningen leder till att utbetalningen fördröjs mindre

Utbetalningen av jämkad dagpenning förändras i början av april 2019. Förändringen gäller deltidsarbete, heltidsarbete som varar i under två veckor samt sådana permitteringar som har genomförts genom att förkorta den dagliga arbetstiden. Den så kallade jämkningen enligt utbetalning leder till mindre fördröjning innan mottagaren får arbetslöshetsförmånen och gör därför inkomsterna mer regelbundna för många som arbetar deltid eller ströjobbar. FFC har deltagit i beredningen av förändringen.

Läs mer om förändringarna gällande den jämkade dagpenningen på Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats (på finska).

Arbetslöshetsskyddet för företagares familjemedlemmar förändras

Personer som arbetar i familjens företag räknas från början av juli 2019 som löntagare inom arbetslöshetsskyddet. För de här personerna betalas i fortsättningen arbetslöshetsförsäkringsavgifter för löntagare och deras medlemskap i en arbetslöshetskassa måste överföras från företagarnas a-kassor till löntagarnas a-kassor.

Arbetsvillkoret som ger rätt till dagpenning för de här så kallade icke-ägande familjemedlemmarna till företagare är 12 månader. Löntagarnas arbetsvillkor förblir 6 månader och företagarnas 15 månader.

Läs mer om arbetslöshetsskyddet för företagares familjemedlemmar på Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats (på finska).

Pensionsstödet för långtidsarbetslösa utvidgas

Den så kallade lex Lindström får fortsättning från början av oktober 2019. Pensionsstödet för långtidsarbetslösa utvidgas så att det omfattar personer födda före 1.9.1958, som varit arbetslösa nästan utan avbrott i fem år.

En förutsättning för att pensionsstöd ska beviljas är att personen har varit berättigad till arbetsmarknadsstöd 31.8.2018. De här personerna får 1.10.2019 rätt till pensionsstöd i stället för arbetsmarknadsstöd.

Pensionsstödets belopp är samma som garantipensionens fulla belopp. Stödet betalas högst till dess att åldern för ålderspension, det vill säga 65 år, har uppnåtts.

Läs mer om pensionsstödet för långtidsarbetslösa på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Sysselsättningspremie för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa eller partiellt arbetsföra

Arbetsgivare kan från början av år 2019 få en sysselsättningspremie på 4 000 euro om de med hjälp av lönesubvention anställer sysselsätter långtidsarbetslösa eller partiellt arbetsföra personer i anställningsförhållanden som gäller tills vidare. Premien är ett tidsbegränsat försök som gäller från årsskiftet till slutet av juni 2019.

Läs mer om sysselsättningspremien på Arbets- och näringsministeriets webbplats.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden fusionerades till Sysselsättningsfonden

Arbetslöshetsförsäkringsfonden och Utbildningsfonden fusionerades vid årsskiftet och bildade Sysselsättningsfonden. Den nya fonden sköter tjänster som gäller arbetslöshetsförsäkringspremier och vuxenutbildningsförmåner. Arbetsgivarnas skyldigheter samt villkoren för vuxenutbildningsstöd och yrkesexamensstipendier förblir oförändrade. De nuvarande kunderna behöver inte heller vidta några åtgärder på grund av fusionen.

FFC är en av Sysselsättningsfondens samarbetspartners.

Läs mer om den nya fonden på Sysselsättningsfondens webbplats.

Sjuk- och föräldradagpenningarna

Sjukdagpenningen höjs

Sjukdagpenningarnas minimibelopp höjs i början av år 2019 till samma nivå som arbetsmarknadsstödet. Dessutom slopas väntetiden på 55 dagar för dagpenning till minimibelopp.

Adoptivföräldrars rätt till föräldrapenning förlängs

Föräldradagpenningarna förändras i början av april 2019 för att situationen för barnfamiljer ska förbättras. För adoptivföräldrar förlängs perioden med föräldradagpenning, så att den är lika lång som perioden med moderskaps- och föräldradagpenning för biologiska föräldrar efter att barnet har fötts. Dessutom får alla som adopterar barn utanför den egna familjen rätt till föräldrapenning.

Pappor i flerlingsfamiljer får från april förlängd faderskapspenning.

Mammor som ensam tar hand om barnet får rätt till förlängd period med föräldradagpenning. Förlängningen motsvarar perioden med faderskapspenning.

Dessutom räknas skötsel av ett kommunalt förtroendeuppdrag från april inte längre som förvärvsarbete som påverkar utbetalningen av föräldradagpenning. Förändringen betyder att föräldradagpenningen i fortsättningen kan betalas till fullt belopp för de dagar då föräldrarna sköter förtroendeuppdrag.

Pensionerna

Den lägsta pensionsåldern stiger med tre månader

Den lägsta åldern för ålderspension stiger vid årsskiftet med tre månader. Personer födda 1956 kan därmed gå i pension tidigast vid 63 års och 6 månaders ålder. Att pensionsåldern stiger beror på pensionsreformen som trädde i kraft 2017.

Livslängdskoefficient, arbetspensionsindex och lönekoefficient

Livslängdskoefficienten för år 2019 är 0,95722, och den minskar de ålderspensioner som börjar betalas år 2019 eller därefter med 4,278 procent för personer födda 1957. Förändringen påverkar inte de pensioner som redan har beviljats.

Läs mer om livslängdskoefficienten på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Arbetspensionsindexet höjer de pensioner och andra förmåner som betalas ut år 2019 med 1,45 procent. Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är förutom arbetspensioner bland annat rehabiliteringsförmåner enligt arbetspensionslagarna och ersättningar enligt olycksfallsförsäkringslagen.

Jämfört med år 2018 stiger lönekoefficienten med cirka 1,9 procent. Lönekoefficienten används vid beräkning av den framtida arbetspensionen. Med koefficienten justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

Läs mer om arbetspensionsindexet och lönekoefficienten på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Arbetsgivarna måste meddela om en anställning som avslutas till inkomstregistret

Från årsskiftet måste arbetsgivarna förutom löneuppgifter också anmäla datumet för när ett anställningsförhållande avslutas till inkomstregistret, om arbetstagaren har ansökt om ålderspension. Arbetspensionsbolagen hämtar därefter de här uppgifterna direkt från inkomstregistret.

Socialförsäkringsavgifterna 2019

Inom parentes motsvarande avgift år 2018.

Arbetspensionsförsäkringsavgift

Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften:

 • 17–52-åriga arbetstagare: 6,75 % (6,35 %)
 • 53–62-åriga arbetstagare: 8,25 % (7,85 %)
 • 63 år fyllda arbetstagare: 6,75 % (6,35 %)

Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift (inklusive arbetstagarens andel): 25,20 % (25,30 %)

Sjukförsäkringsavgift och -premie

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift: 0,77 % (0,86 %)

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:

 • Löntagarens sjukvårdspremie: 0,00 % (0,00 %)
 • Löntagarens dagpenningspremie, om löne- och arbetsinkomsten är minst 14 282 euro/år: 1,54 % (1,53 %)
 • Pensionärens sjukförsäkringspremie: 1,61 % (1,53 %)

Den tilläggsfinansieringsandel som betalas av företagare som är försäkrade i enlighet med lagen om pension för företagare är år 2019 0,23 % (0,17 %). Genom andelen finansieras vissa ersättningar under självrisktiden, som betalas till FöPL-försäkrade företagare.

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

 • Löntagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift: 1,50 % (1,90 %)
 • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift, om lönesumman är högst 2 086 500 euro/år: 0,50 % (0,65 %)
 • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift för den del av lönesumman som överskrider 2 086 500 euro: 2,05 % (2,60 %)
 • Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift för delägare: 0,50 % (0,65 %)
 • Delägarens egen arbetslöshetsförsäkringsavgift: 0,78 % (0,92 %)

Olycksfalls- och grupplivförsäkringspremier

Olycksfallsförsäkringspremien som arbetsgivaren betalar fastställs utgående från lönen och riskerna i arbetet. Grupplivförsäkringspremien uppbärs av arbetsgivaren i samband med olycksfallsförsäkringspremien. Mer information får du av olycksfallsförsäkringsbolagen.

Beskattningen

Löneuppgifterna anmäls till inkomstregistret

Från början av år 2019 behöver arbetsgivarna inte längre anmäla samma löneuppgifter separat till varje aktör, utan arbetsgivarna meddelar elektroniskt till inkomstregistret vilka löner som har betalats ut.

Målet med inkomstregistret är att göra ärendehanteringen med myndigheterna smidigare. Bland annat kan olika förmånsbeslut basera sig på mer aktuella uppgifter.

Från år 2020 ska också pensioner och förmåner anmälas till inkomstregistret.

Läs mer om inkomstregistret på tjänsten Inkomstregistret.fi.

Möjligheterna att använda tjänsten MinSkatt utvidgas

Skatteförvaltningens elektroniska tjänst MinSkatt, som togs i bruk i november 2018, utvidgades vid årsskiftet så att man bland annat när som helst kan meddela uppgifter som berättigar till de vanligaste skatteavdragen, till exempel utgifter för hushållsarbete eller arbetsresor.

Via tjänsten MinSkatt kan man också beställa skattekort eller ansöka om förskottsskatt, fylla i sin personliga skattedeklaration eller sitt företags skattedeklaration, betala skatter, meddela kontonummer och granska sina egna uppgifter.

Läs mer om tjänsten MinSkatt på Skatteförvaltningens webbplats.

Penningvärde fastställs för laddning av elbil som naturaförmån

Värdet på driftkostnaderna för den fria bilförmånen höjs år 2019 eftersom bränslepriserna har stigit.

Ett schematiskt penningvärde fastställs för den naturaförmån som uppstår när arbetsgivaren bekostar laddning av elbil. År 2019 är penningvärdet 30 euro i månaden. Definitionen av förmånen att använda bil ändras inte när laddningsförmånen beskattas som en naturaförmån eller när löntagaren för laddningen betalar arbetsgivaren en ersättning som motsvarar naturaförmånen.

Beskattningsvärdet på bostadsförmånen stiger år 2019 enligt förändringarna i hyresnivån.

Värdet på den vanliga kostförmånen stiger år 2019 till 6,60 euro. Den övre gränsen för de direkta kostnaderna höjs till 10,50 euro.

Läs mer om beskattningsvärdet för naturaförmåner på Skatteförvaltningens webbplats.

Den skattefria kilometerersättningen med personbil stiger

Den skattefria kilometerersättningen med personbil stiger från 42 cent till 43 cent. Inrikes heldagstraktamente förblir 42 euro och partiellt dagtraktamente 19 euro.

Läs mer om resekostnadsersättningarna på Skatteförvaltningens webbplats.

Skattegrunderna för förvärvsinkomster indexjusteras

I skattegrunderna för förvärvsinkomster görs år 2019 en indexjustering på 2,6 procent, vilket motsvarar inkomstutvecklingen. Dessutom höjs gränserna i statens inkomstskatteskala.

Det maximala beloppet för arbetsinkomstavdraget höjs från 1 540 euro till 1 630 euro, och också inflödes- och minskningsprocenterna höjs. Grundavdraget vid kommunalbeskattningen höjs från 3 100 euro till 3 305 euro.

Det maximala beloppet för avdraget för bostad på arbetsorten höjs från 250 euro till 450 euro för att underlätta arbetskraftens rörlighet.

Läs mer om statens inkomstskatteskala på Skatteförvaltningens webbplats.

Den genomsnittliga kommunalskatten höjs

Den genomsnittliga inkomstskattesatsen för hela landet år 2019 är 19,88 procent. Det är 0,04 procentenheter mer än 2018.

Läs mer om kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2019 på Kommunförbundets webbplats.

Se också

Läs mer om förändringarna i beskattningen på Finansministeriets webbplats.

11.1.2019: Nyheten har kompletterats med information om den nya sysselsättningspremien.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.