Utnyttjandet av utländska arbetstagare har ökat – läs våra tio förslag till ändringar som kan förhindra utnyttjande

Utnyttjande av utländska arbetstagare och arbetsrelaterad människohandel håller på att bli vanligare i Finland, särskilt i service- och byggnadsbranscherna men också i transport- och jordbruksbranscherna samt varvsindustrin. FFC kräver raska ändringar i myndigheternas förfaringssätt och i lagstiftningen för att man ska kunna ingripa mer effektivt i utnyttjandet av utländska arbetstagare.
21.08.2020 12:31
FFC
Foto Gorilla.

Vid utnyttjande upprepas i hög utsträckning samma mönster: dåliga arbetsförhållanden, alltför långa arbetsdagar, man låter bli att betala övertids- och söndagstillägg, lönen är inte förenlig med kollektivavtalet, det brister i arbetarskyddet och förhållandena är omänskliga när arbetsgivaren ordnar logi. På senare tid har media rapporterat om fall med kockar i nepalesiska restauranger och utländska byggnadsarbetare som arbetade med saneringen av Olympiastadion i Helsingfors.

Kärnproblemet i dagsläget är att den utländska arbetstagaren själv faller offer vid utnyttjandet, alltså att han eller hon riskerar att förlora sitt uppehållstillstånd och till och med bli utvisad. Däremot är risken liten för att den arbetsgivare som har gjort sig skyldig till förseelser ställs till svars. FFC understryker att en förutsättning för att man ska kunna utveckla en hållbar poltik kring arbetsrelaterad invandring med respekt för de mänskliga rättigheterna, är att man samtidigt säkerställer att utländska arbetstagare inte faller offer för utnyttjande. 

FFC föreslår följande ändringar

1. Uppehållstillstånd för flera branscher

 • Uppehållstillstånd borde beviljas mer flexibelt för fler än bara en bransch. Uppehållstillstånd för arbetstagare borde aldrig beviljas arbetsgivarspecifikt. 
 • Prövningen av tillgången på arbetskraft borde inte tillämpas på en utländsk arbetstagare som redan är i Finland och som arbetar här med stöd av ett uppehållstillstånd för arbetstagare men vill byta jobb till en annan yrkesbransch. 
 • Ändringarna skulle göra det möjligt för arbetstagare att flexibelt byta bransch efter behov. Nuvarande praxis gör att arbetstagare är mer beroende av arbetsgivaren, vilket ökar risken för utnyttjande.

2. Tillfälligt uppehållstillstånd för arbetstagare som har blivit offer för utnyttjande

 • Utlänningslagen borde ändras så att ett offer för arbetsrelaterat utnyttjande kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att söka ett nytt jobb, särskilt om offret har arbetat i förhållanden som tyder på särskilt utnyttjande. Ändringen skyddar utnyttjade utländska arbetstagares ställning och gör det möjligt för dem att utöva sina rättigheter.

3. Effektivare åtgärder för att förhindra lönedumpning och andra brott mot arbetsvillkoren

 • Utlänningslagen borde ändras så att en arbetsgivare som har gjort sig skyldig till dumpning av lönen till en utländsk arbetstagare och/eller andra brott mot arbetsgivarskyldigheterna i fortsättningen inte har tillstånd att rekrytera utländska arbetstagare. Beroende på arbetsgivarens lagstridiga verksamhets natur och hur allvarliga brotten har varit skulle arbetsgivaren inte få tillstånd att anställa utländsk arbetskraft på viss tid eller tills vidare.  
 • Arbetarskyddsmyndighetens befogenheter bör utvidgas så att myndigheten har bättre förutsättningar att ingripa i observerade missförhållanden. 
 • Poliserna, åklagarna och arbetarskyddsmyndigheterna behöver mer utbildning för att bättre kunna känna igen olika former av utnyttjande.
 • De olika myndigheterna (Regionförvaltningsverken, arbets- och näringsbyråerna, polisen, gränsbevakningen osv.) borde samarbeta mer effektivt för att förhindra grå ekonomi och utnyttjande av arbetstagare. 
 • Det är viktigt att hitta sätt att få fall av lönedumpning och utnyttjande till myndigheternas kännedom. Vi behöver avgiftsfria tjänster på flera språk för att de som kommer till Finland för att arbeta ska kunna ta kontakt och få hjälp vid problem som gäller arbete och anställningsförhållanden. 
 • Det är lättare för utländska arbetstagare att förstå arbetslivets spelregler och överlag integreras när de kan de lokala språken. Därför bör språkutbildning ordnas också för arbetskraftsinvandrare, i den mån det är möjligt på arbetsplatserna och på arbetstid. Arbetsgivaren borde se till att utländska arbetstagare får tillbörlig språkutbildning i de fall där arbetstagarna rekryteras direkt i tredje länder för arbetsgivarens behov. 

4. Lönefordringar bör tryggas

 • Utnyttjade arbetstagare har rätt till lön för utfört arbete. Det bör säkerställas att arbetstagarna får sin lön snabbt och till så låga kostnader som möjligt. Därför bör man utveckla medlingsförfarandet och rättsskyddsmedel med "låg tröskel".

5. Beställaransvaret bör förnyas

 • Beställaransvaret bör reformeras så att beställaren får ett större ansvar för löner till arbetskraften i en underleveranskedja.

6. Människovärdiga arbetsförhållanden och inkvartering

 • Arbetarskydds- och hälsomyndigheterna bör få mer resurser och befogenheter att övervaka att arbetsförhållandena är sunda och säkra. Arbetsgivarna bör åläggas att trygga anständiga arbetsförhållanden, pausrum och boendeförhållanden.

7. Bättre ställning för utländska säsongsarbetare (bärplockare) som inte är i arbetsavtalsförhållande 

 • Lagstiftningen bör ändras så att plockning av bär i naturen betraktas som sådant arbete i arbetsavtalsförhållande som förutsätter arbetstillstånd för arbetare.

8. Arbetsförmedlingsavgifter

 • Utgångspunkten ska vara att arbetsförmedling är avgiftsfri och att arbetstagare som kommer till Finland inte ska behöva betala förmedlingsavgifter. I Finland – och också på EU-nivå – bör man starta en diskussion om avgiftsfri arbetsförmedling med de länder som tillåter avgiftsbelagd arbetsförmedling. 

9. Undantag från beviljande av fortsatt tillstånd under coronaepidemin

 • FFC föreslår en tillfällig undantagslösning för att den situation som föranletts av coronaepidemin inte ska leda till att en utländsk arbetstagare eller dennes familj utvisas. Undantagslösningen innebär att uppehållstillstånd kan förlängas tillfälligt även om förutsättningarna för beviljande av fortsatt tillstånd inte uppfylls. 

10. Flexibilitet i inkomstgränserna för att sammanföra arbetskraftsinvandrare 

 • Man bör utreda att de nuvarande inkomstgränserna är skäliga, särskilt i en situation där arbetstagaren kan försörja sig själv och sin familj, arbetar på heltid och den lön han eller hon får är förenliga med kollektivavtalet. Vid bedömningen av inkomstgränserna behövs större prövning från fall till fall. På det sättet kan man undvika en situation där en utländsk arbetstagares familj splittras på grund av en för strikt tolkning av inkomstgränserna, vilket återigen har en negativ effekt på integrationen. Vid bedömningen av inkomstgränserna bör man också beakta regionala skillnader i levnadskostnaderna.

Läs mer: FFC:s förslag till ändringar i myndigheternas förfaringssätt och lagstiftningen (på finska)

FFC:s rådgivning för invandrade ger råd till arbetstagare med utländsk bakgrund i frågor eller problem som gäller deras anställning. Den avgiftsfria rådgivningen är öppen tisdag–onsdag kl. 9–11 och 12–15, och betjänar på finska och engelska. Du kan ringa numret 0800 414 004 eller skicka e-post till workinfinland@sak.fi.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.