Representantskapet hösten 2017 – FFC:arna tillsammans på den svagares sida

Resolution från FFC:s representantskap 24.11.2017
24.11.2017 13:30
FFC
FFC:s representantskap i Helsingfors. Foto: Patrik Lindström/FFC

Arbetstagarna är föremål för många förändringskrafter. Arbetslivet står inte bara under press på grund av globaliseringen och digitaliseringen, utan också på grund av den allt hårdare attitydförändringen hos arbetsgivarna. Arbetsgivarsidan ser inte längre arbetstagarna som samarbetspartners utan som en kostnadsfaktor i mängden.

Fackföreningsrörelsens roll som försvarare av de svagare är allt viktigare. Den avtalsrörelse på förbundsnivå som pågår som bäst har visat att Finlands näringsliv övervakar kollektivavtalsförhandlingarna med ett fast grepp, och arbetsgivarna har inte en äkta vilja att förhandla om branschvisa utvecklingsbehov som gäller anställningsvillkoren. Arbetsgivarsidans förhandlare gömmer sig hellre bakom riksförlikningsmannens rygg, vilket lockouten som har utlysts i skidcenter- och programservicebranschen visar.

FFC förutsätter att uppgörelserna i avtalsrörelsen den gången görs på förbunds- och branschnivå. Samtidigt måste man ändå värna om löneutvecklingen och anställningsvillkoren för de arbetstagare som har det allra sämst ställt. Löneskillnaderna mellan könen måste avskaffas och löneökningarna måste riktas i synnerhet till lågavlönade arbetstagare.

Vi fördömer Företagarna i Finlands osakliga skrikande från sidan. Det går inte att främja likvärdiga anställningsvillkor genom lokala avtal som grundar sig på diktering, på det sätt som föreslås av FiF, som står utanför avtalsverksamheten. Arbetstagarna behöver en stark och kunnig representant när man avtalar om anställningsvillkoren.

Fackföreningsrörelsen ansvarar för att arbetstagarnas rättigheter förverkligas över hela världen. Internationalisering och arbetsrelaterad invandring får inte leda till att arbetstagare från tredje land, som befinner sig i en utsatt position, används som billig arbetskraft för att ersätta den lokala arbetskraften. Därför är det fortfarande nödvändigt att bevara tillgångsprövningen av arbetstillstånd, och fackförbunden måste få rätt att bland annat väcka talan.

Studerande förtjänar en högklassig utbildning

Reformen av yrkesutbildningen förändrar inlärningen som sker på arbetsplatserna och innebär utmaningar för kvaliteten på utbildningen. Inbesparingarna som riktas mot yrkesutbildningen innebär ett hot mot kunskapsutvecklingen bland både unga och vuxna.

Arbetsplatsen fungerar som en bra inlärningsmiljö om resurserna för undervisningen och handledningen är tillräckliga. Det tar tid att handleda och undervisa studerande, och det måste beaktas när arbetet organiseras. Lärarnas arbetsinsats får inte minskas, man måste reservera tillräckliga resurser för handledningen på arbetsplatserna och handledarna måste få tillräcklig utbildning och ersättning.

Spelreglerna i arbetslivet ska gälla alla som är verksamma på arbetsplatserna. Studerande är i arbetslivet i första hand för att lära sig och de får inte användas som ersättande arbetskraft. Förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige bör tas med för att lokalt avtala om praxisen för den inlärning som sker på arbetsplatsen. Bevakningen av studerandes intressen är också i fortsättningen en viktig del av verksamheten för fackföreningsrörelsen inom FFC.

Totalstopp för trakasserier

Vi godkänner inte sexuella trakasserier eller mobbning i någon form. Det måste bli ett slut på alla slags trakasserier som riktar sig mot arbetstagarna på arbetsplatserna.

Arbetsgivaren är ansvarig för att skydda sina arbetstagare och ingripa i trakasserier eller hotfullt beteende som arbetstagarna utsätts för. Alla arbetstagare har mänskliga rättigheter, och man ska inte behöva tolerera trakasserier i något yrke. Arbetsplatsen är ingen köttdisk.

FFC publicerade redan i mars i fjol instruktioner som förbjuder sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Instruktionerna ger råd åt offret, den arbetskamrat som bevittnar trakasserier och den som trakasserar. Vi uppmanar alla arbetsplatser att dela ut instruktionerna till hela arbetsgemenskapen!

På den här arbetsplatsen är trakasserier förbjudna
(instruktioner för arbetsplatsen på svenska)

Tällä työpaikalla kaikki häirintä on kielletty
(instruktioner för arbetsplatsen på finska)

This is a harassment-free workplace
(instruktioner för arbetsplatsen på engelska)

Läs mer från representantskapet hösten 2017:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.