Personalpolitiken påverkar hur belastande jobbet är – Kolla vår checklista för att främja den psykiska arbetshälsan

Den psykiska belastningen på arbetsplatserna är en allt vanligare orsak till sjukfrånvaro och invalidpension. Därför är det viktigt att utreda vad som orsakar belastningen.
29.01.2021 07:10
FFC
Det finns mycket arbetsplatserna kan göra för att minska den psykiska belastningen. Foto: Gorilla

Alla branscher har sina egna särdrag som orsakar psykisk belastning, men det går också att se vissa trender. Anmärkningsvärt är att det inom samma bransch kan finnas stora skillnader, som ofta går att förklara med skillnader i organisationskulturen och personalpolitiken.

Därför skulle det vara viktigt att se arbetet med att förbättra den psykiska arbetshälsan som en investering, som kan bidra till att förbättra produktiviteten och hållbarheten.

Det här framgår av en utredning som högskolepraktikanten Jesse Sippola har gjort för fackcentralen FFC. För utredningen intervjuade han fjorton förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher.

Utredningen om den psykiska belastningen på arbetsplatserna (på finska).

Checklista för att främja den psykiska arbetshälsan på arbetsplatsen

Gör den psykiska arbetshälsan till en del av personalpolitiken och organisationskulturen

 • Genom att göra den psykiska arbetshälsan till en del av organisationskulturen och personalpolitiken är det möjligt att säkrare och på ett mer heltäckande sätt beakta den psykiska arbetshälsan som en utgångspunkt i alla beslut och all verksamhet inom organisationen.
 • För att man ska kunna främja den psykiska arbetshälsan på bästa möjliga sätt, ska man på arbetsplatsen göra upp utgångspunkter för hur man kan utveckla den psykisk arbetshälsan, förebygga psykosociala belastningsfaktorer och ingripa i de problem som upptäcks.

Satsa på att utbilda cheferna

 • På välmående arbetsplatser jobbar chefer och förmän som har god chefskompetens.
 • Det är bra om cheferna också har uppdaterade kunskaper om psykosociala belastningsfaktorer, samt hur man förebygger och hanterar den psykosociala belastningen.

Gör arbetstagarna delaktiga

 • Arbetstagarna är ofta de bästa experterna på sitt eget jobb. Därför är det värt att ge arbetstagarna möjligheter att påverka sitt eget jobb. 
 • Genom en öppen och förtrolig diskussionskultur kan båda parterna utbyta tankar och utvecklingsidéer.

Kom ihåg att förändringarna på arbetsplatsen alltid berör människor

 • Det är bra att komma ihåg att arbetstagarna är individer. En del av dem kan behöva mer stöd och introduktion, när till exempel arbetsmetoder, programvaror eller något annat ändras på arbetsplatsen.
 • När det sker förändringar på arbetsplatsen spelar informationen en central roll. Det är viktigt att man i god tid innan förändringarna sker talar om för arbetstagarna vad som kommer att ändras, varför det ändras och vad ändringarna innebär i praktiken för dem som utför jobbet.
 • Risken för psykosocial belastning ökar, ju större och mer omfattande förändringar som genomförs på en gång, och ju oftare förändringarna görs.

Ge den psykiska arbetshälsan tillräckliga resurser

 • Det krävs ekonomiska resurser för att man ska kunna kartlägga den psykiska arbetshälsan, vidta förebyggande åtgärder, genomföra projekt och vårda de symtom som upptäcks. Det är ändå en satsning som betalar sig. Resurserna som sätts på psykisk arbetshälsa är en investering som stöder företagets produktivitet och hållbarhet.
 • Rätt dimensionerade personalresurser är ofta ett enkelt botemedel mot psykisk belastning som beror på att arbetstagarna upplever brådska.

Ta i bruk modellen för tidigt stöd på arbetsplatsen och utveckla den

 • Det går att minimera de kostnader och problem som orsakas av psykosociala belastningsfaktorer, om man ingriper i belastningsfaktorerna i tid.
 • Modellen för tidigt stöd uppfyller inte alltid de behov som den egna organisationen har, utan det är möjligt att man måste utveckla modellen på arbetsplatsen.
 • Genom att utbilda cheferna kan man dra maximal nytta av modellen för tidigt stöd.

Ta i bruk en så omfattande och högklassig företagshälsovård som möjligt på arbetsplatsen

 • Ju mer omfattande arbetsorganisationens företagshälsovård är, desto bättre förutsättningar har den att svara på de utmaningar som gäller den psykiska arbetshälsan.
 • Korttidspsykoterapi är en företagshälsovårdstjänst med låg tröskel, där man snabbt kan ingripa i de problem som orsakas av psykisk belastning.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.