Nya tillfälliga lagändringar gör vardagen lättare för arbetslösa – Förmånen kan betalas ut snabbare och det blir lättare att anmäla sig som arbetssökande

Riksdagen har godkänt tillfälliga lagändringar som ska underlätta vardagen för dem som ansöker om arbetslöshetsförmån. Det blir lättare att anmäla sig som arbetssökande, och förmånen kan betalas ut snabbare. Dessutom ökar flexibiliteten för dem som tvingas avbryta sysselsättningsfrämjande service eller vars kortvariga studier drar ut på tiden.
08.05.2020 14:45
LÖNTAGAREN
Foto: Patrik Lindström / FFC

Lättare att betala ut arbetslöshetsförmån med tanke på eventuell ansökningsrusning

Arbetslöshetskassan eller FPA kan nu betala ut en del av arbetslöshetsförmånen för högst sex månader i förskott. Förskottet betalas ut innan ansökningen har handlagts, så att ingen ska behöva vänta oskäligt länge på pengar. De som ansöker om arbetslöshetsförmån måste ändå fortfarande skicka in en ansökan för varje period.

Samtidigt förenklas villkoren för den jämkade arbetslöshetsförmånen. När beloppet på förmånen beräknas används ingen särskild jämkningsperiod eller kalkylerad inkomst. Det betyder att jämkningsperioden och ansökningsperioden alltid är fyra på varandra följande kalenderveckor eller en månad, även om perioden innehåller dagar då den sökande inte har rätt till förmån.

Därtill underlättas situationen för arbetslösa som har inkomster från företagsverksamhet. Om inkomsterna från företagsverksamheten har förändrats så att det inte går att beräkna den jämkade dagpenningens belopp utgående från den senaste beskattningen, görs jämkningen utgående från den inkomst som företagaren själv uppger.

De här lagändringarna gäller till den 31 oktober 2020.

Lättare att anmäla sig som arbetssökande ändrats

Också bestämmelserna för dem som anmäler sig som arbetssökande luckras upp. Det är inte längre obligatoriskt att genast svara på bedömningen av servicebehovet och göra upp ett utkast till sysselsättningsplan. Det här betyder att jobbsökningen inte upphör bara för att uppgifterna är ogjorda.

Den första intervjun med arbetssökande hålls endast om arbets- och näringsbyrån anser att det är ändamålsenligt att hålla intervjun. Däremot strävar man efter att hålla de regelbundna intervjuerna med tre månaders mellanrum.

De här förändringarna är i kraft till den 30 juni 2020.

Möjligt att avbryta sysselsättningsfrämjande service

Arbetssökande som har en grundad anledning som beror på coronavirusepidemin har rätt att avbryta sysselsättningsfrämjande service utan att förlora rätten till arbetslöshetsförmån.

Dessutom har arbets- och näringsbyråerna avbrutit den automatiska uppföljningen av hur sysselsättningsplanerna följs. Arbetssökande förlorar inte rätten till förmån på grund av att de inte uppfyller sysselsättningsplanen.

Lagändringarna har trätt i kraft retroaktivt från den 16 mars och gäller till den 31 juli 2020.

Kortvariga studier får dra ut på tiden

De arbetssökande vars kortvariga studier har dragit ut på tiden på grund av coronavirusepidemin har rätt att fortsätta studera med arbetslöshetsförmån även om maximitiden på sex månader överskrids. De arbetssökande måste ändå meddela arbets- och näringsbyrån om fördröjningen. Lagändringen är i kraft till den 31 december 2020.

Rätten till startpeng förlängs

I vanliga fall kan arbetslösa och andra sökande som uppfyller villkoren få startpeng av arbets- och näringsbyrån i högst 12 månader,när de blir företagare på heltid. Nu kan startpengen ändå tillfälligt betalas ut i 18 månader. Genom förändringen vill man trygga möjligheten för de företagare som får startpeng att inleda och etablera sin företagsverksamhet trots den undantagssituation som coronavirusepidemin har orsakat. Förändringen gäller till den 30 juni 2021.

Läs mer om hur coronavirusepidemin påverkar arbetstagarnas rättigheter, anställningsvillkoren och vardagen på arbetsplatserna

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.