Klimatförändringen påverkar jobben – Därför är det viktigt att också facket och arbetstagarna aktiverar sig

Varför kräver FFC en rättvis omställning till ett koldioxidsnålt samhälle? Och varför producerar fackcentralen material om hur man motverkar klimatförändringen? Borde inte facket i stället koncentrera sig på sina kärnuppgifter, som att förbättra anställningsvillkoren? Pia Björkbacka är internationell expert på fackcentralen FFC, och hon svarar på fyra frågor om fackets och arbetstagarnas roll i kampen mot klimatförändringen.
10.03.2020 07:00
LÖNTAGAREN
FFC:s medlemsundersökning visar att de 20–40-åriga medlemmarna anser att det är viktigt att facket deltar i kampen mot klimatförändringen. Foto: iStock

Varför jobbar FFC för att motverka klimatförändringen?

– Om klimatet uppvärms i enlighet med prognoserna och man inte vidtar några åtgärder, så betyder det att temperaturen stiger med 6–8 grader fram till år 2100. En sådan temperaturhöjning får enorma följder för djur, växtarter och bland annat våra skogar. I Finland kommer det att regna mer framför allt på vintern. Havsnivån stiger och det blir vanligare med översvämningar. Det här leder till många negativa ekonomiska följder för både näringslivet och samhället.

– Om det här scenariot blir verklighet, så kommer det att påverka jobben och synas på arbetsplatserna. Den offentliga sektorn och näringslivet blir tvungna att använda mycket resurser på att anpassa sig till de förändringar som klimatförändringen leder till. Det är pengar som annars kunde användas till exempel till att utveckla arbetslivet genom investeringar i utbildning, forskning och utveckling. Därför är det viktigt att också FFC och löntagarrörelsen överlag arbetar för att bromsa klimatförändringen.

Varför är det viktigt att också fackförbunden aktiverar sig?

– Utsläppen av växthusgaser kommer till stor del från näringsverksamhet. Av de totala utsläppen år 2018 kom 75 procent från energisektorn, som till exempel bränsleanvändningen. Industrins processer stod för tio procent, jordbruket för elva procent och avfallshanteringen för tre procent. Hur tjänster och produkter produceras, och hurdan energi som används, är en fråga som på ett betydande sätt påverkar hur mycket vi lyckas bromsa klimatförändringen.

– På varje arbetsplats kan man göra något för att bromsa klimatförändringen. Här spelar fackförbunden en viktig roll. Vilka åtgärder vi väljer påverkar hurdant kunnande som krävs av arbetstagarna och hurdana jobb som finns att få i framtiden. Också därför är det viktigt att fackförbunden är intresserade av frågan.

Vad betyder det att FFC kräver en rättvis omställning till ett koldioxidsnålt samhälle?

– Det innebär att arbetstagarna ska tas med när man på arbetsplatserna planerar och beslutar om klimatåtgärder. Det här är viktigt eftersom åtgärderna också påverkar arbetstagarna, men det är en fråga där det finns brister i dag.

– I höstas frågade vi förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC hurdana klimatåtgärder arbetsplatserna har vidtagit. Det kom fram att endast 15 procent av personalrepresentanterna har varit med och fattat beslut om arbetsplatsens klimatstrategi och klimatåtgärder.

– Arbetstagarna borde också få mer att säga till om när det gäller klimatbesluten i samhället i övrigt, eftersom åtgärderna mot klimatförändringen påverkar sysselsättningen. Det uppstår nya jobb som kräver nytt kunnande, men samtidigt kan vissa arbetsuppgifter försvinna, i synnerhet i de branscher där man använder fossila produkter.

– För fackföreningsrörelsen är det viktigt att kunna förutse förändringar. På det här sättet kan vi säkerställa att arbetstagarna har en möjlighet att utveckla sitt eget kunnande när jobben förändras. Genom att förutse förändringarna, kan vi se till att omställningen till ett koldioxidsnålt ekonomiskt system är så rättvis som möjligt för arbetstagarna.

Vad säger du åt dem som hävdar att facket inte ska befatta sig med klimatförändringen, utan koncentrera sig på att värna om anställningsvillkoren?

– Det blir ingen rättvis omställning för arbetstagarna, om inte löntagarrörelsen är med och påverkar vilka åtgärder som vidtas för att bromsa klimatförändringen. Då kan förändringen få stora följder för inkomstfördelningen och anställningsvillkoren. Därför är det oerhört viktigt att arbetstagarna fackförbunden agerar aktivt och kan förutse de förändringar som sker.

Pirjo Pajunen
(översättning: Jonny Smeds)

Läs mer om klimatfrågor:

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.