I lokala förhandlingar är förtroendemannen arbetstagarnas bästa stöd – Karoliina Huovila från FFC svarar på tre frågor om förhandlingar på förbunds- och företagsnivå

Det bästa sättet att trygga skäliga minimivillkor i arbetslivet är genom kollektivavtal på förbundsnivå, men det finns också frågor som man bra kan förhandla om på företagsnivå. Det säger Karoliina Huovila som är expert på anställningsvillkor på fackcentralen FFC. Hon svarar på tre frågor om förhandlingar på förbunds- och företagsnivå.
24.11.2020 11:00
LÖNTAGAREN
Jämbördiga förhandlingsparter och tillräckligt kunnande är nyckeln till framgångsrika lokala förhandlingar. Foto: iStock

1. En färsk enkät som FFC har gjort visar att en majoritet av finländarna vill att förbunden också i framtiden ska avtala om anställningsvillkoren. Hur kommenterar du de här resultaten?

Karoliina Huovila är expert på anställningsvillkor på FFC.

– Enkäten visar framför allt att finländarna litar på förbunden och i synnerhet på den nuvarande avtalsmodellen. Vår arbetsmarknadsmodell som bygger på avtalande har många gånger visat att den fungerar. Den allmänna åsikten är fortfarande att det är svårt för arbetstagarna att själva avtala om sina anställningsvillkor, och att det därför behövs kollektiva förhandlingar.

– När arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar sinsemellan är parterna sällan, om någonsin, jämbördiga, eftersom arbetstagaren är underställd arbetsgivaren. Behovet av kollektiv intressebevakning är fortfarande aktuellt.

2. Vilka problem kan det leda till för löntagarna, om förhandlingarna i allt större utsträckning förs inom företagen och på arbetsplatserna?

– Riksomfattande avtal är det bästa sättet att trygga minimivillkoren för arbetstagarna. Det finns frågor som det går bra att förhandla om på företagsnivå, men alla frågor är inte sådana. Branschvisa uppgörelser ger också stabilitet, när minimivillkoren är likadana för alla i samma bransch. Därför är det också skäl att avtala om de lägsta lönerna på nationell nivå.

3. Arbetsgivarna kräver mer lokalt avtalande. Hur kan man göra det på ett sätt som är tryggt för arbetstagarna?

– Det lokala avtalandet ska också i fortsättningen bygga på den nuvarande kollektivavtalsmodellen. Det är befogat att fråga om man överhuvudtaget behöver utöka möjligheterna till lokala avtal, eller om det räcker med att utnyttja de möjligheter som redan finns.

– I de lokala förhandlingarna är det av central betydelse att förhandlingsparterna är jämbördiga och har tillräckligt kunnande. Det bästa sättet att främja lokala avtal är att stärka förtroendemännens roll.

Läs mer om FFC: enkät om hur finländarna vill att avtalandet ska ske

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.