Hur påverkar coronaviruset arbetslivet? Här hittar du frågor och svar med den senaste informationen

På den här sidan har vi samlat information om hur coronaviruset påverkar arbetslivet. I slutet av artikeln hittar du länkar till myndighetsinformation och fackförbundens anvisningar. Sidan uppdateras med ny information i takt med att situationen förändras.
13.03. 10:51 Uppdaterad 02.04. 06:44
FFC
Foto: Patrik Lindström / FFC

Informationspaketet finns också på finska
Informationspaketet finns också på engelska

Frågor och svar om löneutbetalning och ersättningar samt arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter

Frågorna besvaras av FFC:s jurister.

1. När kan jag få dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA?

FPA betalar dagpenning vid smittsam sjukdom åt dem som har insjuknat på grund av coronaviruset. Dagpenningen betalas ut för den tid då arbetstagaren har förordnats att hållas isolerad eller i karantän och dagpenningens belopp är lika stort som det inkomstbortfall som sjukdomen innebär. Till den del då arbetsgivaren betalar lön för sjuktiden, betalas dagpenningen åt arbetsgivaren.

Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom, om barnet har försatts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan jobba. Dagpenningen har ingen självrisktid. Arbetstagaren tjänar in semester under karenstiden.

En förutsättning för att få dagpenning vid smittsam sjukdom är att den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet har förordnat karantänen eller isoleringen. Att arbetsgivaren eller skolan har uppmanat dig att stanna hemma ger dig inte rätt till dagpenning.

Om du misstänker att du har insjuknat eller utsatts för viruset ska du följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar.

Coronaviruset kan orsaka förändringar på arbetsplatsen, till exempel frånvaro bland arbetstagarna eller förändringar i affärsverksamheten. Vilka följder de här situationerna får för arbetsplatsen behandlas längre ner.

2. Kan arbetsgivaren förbjuda mig att komma till arbetsplatsen om jag är frisk?

Arbetstagarna har rätt att arbeta på det sätt som man har avtalat om i kollektivavtalet. Arbetsgivaren kan förbjuda arbetstagarna att komma till arbetsplatsen, men det befriar inte arbetsgivaren från skyldigheten att betala lön. Arbetsgivaren ska alltså betala normal lön för den tid då arbetstagarna stannar hemma.

Det lönar sig att komma överens om att arbetstagarna får distansarbeta, om det bara är möjligt.

Arbetsgivaren kan inte beordra arbetstagarna att låta testa sig för coronaviruset.

3. Får jag stanna hemma från jobbet för att förebygga att smittas av coronaviruset?

Rädslan för att insjukna ger dig inte rätt till frånvaro från arbetsplatsen. Det är endast tillåtet att stanna hemma från jobbet om du kommer överens om det med arbetsgivaren. Arbetstagaren och arbetsgivaren måste avtala om löneutbetalningen om arbetstagaren på eget initiativ stannar hemma från jobbet. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte är skyldig att betala lön.

4. När kan arbetsgivaren permittera mig på grund av coronaviruset?

Coronaviruset kan leda till mindre arbete, och då kan arbetsgivaren ha rätt att permittera arbetstagare. Då måste villkoren för permittering och uppsägning uppfyllas. Arbetstagarna ska i första hand permitteras. Man måste föra samarbetsförhandlingar på det sätt som slås fast i lagen.

5. Vad ska jag göra om jag själv är frisk, men mitt barn, min make eller en äldre släkting insjuknar?

Du har rätt till oavlönad frånvaro av tvingande familjeskäl. För att sköta ett yngre barn som är sjukt kan du använda tillfällig vårdledighet, som i de flesta kollektivavtal är avlönad tid.

Om du måste ta hand om din make eller en äldre släkting, kan du också avtala med arbetsgivaren om möjligheten att distansarbeta eller ta ut semester.

6. Kan jag bli tvungen att resa i arbetet?

Arbetsgivaren fattar beslut om tjänsteresor. Enligt statsrådet bör man inte resa utomlands, och personer som återvänder från utlandet bör i 14 dygn hålla sig i förhållanden som motsvarar karantän.

I stället för att resa i arbetet går det att ordna möten som videokonferens eller på andra sätt genom fjärruppkoppling.

FPA betalar dagpenning vid smittsam sjukdom också inom EU-området, om arbetstagaren har försatts i karantän eller isolering av de lokala myndigheterna.

7. Får arbetsgivaren beordra mig att ta ut semester, eller får arbetsgivaren inhibera en semester som vi har kommit överens om?

Coronaviruset ger inte arbetsgivaren rätt att avvika från bestämmelserna i semesterlagen eller kollektivavtalet. Arbetsgivaren kan inte heller inhibera din semester på grund av coronavirussituationen. Du måste ge ditt medgivande för att semestern ska kunna inhiberas.

8. Får arbetsgivaren låta utföra nödarbete? 

Arbetsgivaren har rätt att låta utföra nödarbete om förutsättningarna för nödarbete uppfylls. Förtroendemannen ska höras om man börjar utföra nödarbete.

9. Får arbetsgivaren begränsa mitt resande på fritiden på grund av coronaviruset?

Arbetsgivaren kan inte begränsa arbetstagarens rätt att resa inom Finland på fritiden. Det är myndigheterna som fattar beslut om att begränsa rörligheten inom landet.

10. Varifrån får jag pengar under den tid då coronaviruset orsakar förändringar i arbetet? 

FPA betalar dagpenning vid smittsam sjukdom åt dem som uppfyller villkoren för dagpenningen (se punkt 1).

Om arbetstagarna distansarbetar betalar arbetstagaren normal lön för de arbetade timmarna. Det samma gäller om arbetsgivaren har förhindrat arbetstagarna att arbeta.

Om arbetstagarna är permitterade eller annars är förhindrade att arbeta på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, har arbetstagarna rätt till arbetslöshetsdagpenning. Då ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande och uppfylla de övriga förutsättningarna för att få arbetslöshetsdagpenning.

I andra sjukdomsfall, alltså när sjukdomen inte är orsakad av coronaviruset, har du rätt till de normala löne- eller sjukdagpenningsförmånerna som slås fast i lagen eller kollektivavtalet.

11. På vad grundar sig de tillfälliga undantagen gällande permittering och andra anställningsvillkor?

Löntagarnas och arbetsgivarnas centralorganisationer förhandlade fram ett krispaket, där de föreslog flera åtgärder för att trygga arbetstagarnas utkomst och säkerställa företagens verksamhetsförmåga under den svåra perioden. Regeringen nappade på förslagen och de första lagändringarna trädde i kraft den 1 april. De här lagändringarna gäller tiden för meddelande om permittering, minimitiden för samarbetsförhandling i samband med permittering, rätten att häva arbetsavtal under prövotiden och arbetsgivarens skyldighet att återanställa uppsagda arbetstagare. Lagändringarna är tillfälliga och gäller till den 30 juni.

En stor del av förslagen i arbetsmarknadsorganisationernas krispaket genomförs genom tillfälliga ändringar i kollektivavtalen. Sådana här branschvisa ändringar har förbunden delvis redan gjort, och fler ändringar görs som bäst. Information om de här avtalen hittar du längre ner, under rubriken "Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren".

12. Hur har bestämmelserna gällande permittering ändrats?

Ändringarna är tidsbundna. De trädde i kraft den 1 april och gäller till den 30 juni.

 • Förhandlingsskyldigheten enligt lagen om samarbete inom företag har förkortats till fem dagar, när det gäller permitteringar. I vanliga fall är den fjorton dagar eller sex veckor.
 • Arbetsgivaren har fått rätt att permittera visstidsanställda på samma sätt som fast anställda. Arbetstagaren som permitteras får rätt till arbetslöshetsersättning och får rätt att häva sin tidsbundna anställning.
 • Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren om permittering fem dagar i förväg. I vanliga fall måste meddelandet ges fjorton dagar i förväg (inom kommunbranschen en månad), om man inte har avtalat om annat i kollektivavtalen. 
 • En plötslig och kraftig nedgång i efterfrågan på ett företags varor eller tjänster på grund av coronaviruset räknas som ett sådant särskilt vägande skäl som ger arbetsgivaren rätt att permittera innan samarbetsförhandlingar har inletts. Bedömningen görs från fall till fall, och när det inte längre finns grunder för att avvika från samarbetsskyldigheten ska arbetsgivaren utan dröjsmål inleda samarbetsförhandlingar.

De nya villkoren gällande förhandlingsskyldigheten i samband med permittering och tiden för meddelande om permittering, träder i kraft först när fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har avtalat om saken. Information om de här avtalen hittar du längre ner, under rubriken "Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren".

Ändringarna gäller inte staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

13. Hur har bestämmelserna gällande prövotid och skyldighet att återanställa ändrats?

Ändringarna är tidsbundna. De trädde i kraft den 1 april och gäller till den 30 juni.

 • Arbetstagarens anställning kan hävas under prövotiden också på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsdagpenning utan karens och självriskdagar. Arbetsgivaren har ändå inte rätt att häva arbetsavtalet om arbetstagaren kan omplaceras eller utbildas till andra uppdrag på arbetsplatsen.
 • Om arbetsgivaren har sagt upp arbetstagare under den tid då de här lagarna är i kraft, förlängs återanställningsskyldigheten från nuvarande fyra eller sex månader till nio månader. Det här är den tid då arbetsgivaren först ska erbjuda jobb åt den arbetstagare som har sagts upp, om arbetsgivaren behöver nya arbetstagare till samma eller motsvarande arbetsuppgifter som den uppsagda arbetstagaren har haft.

Arbetsgivarens skyldighet att återanställa träder i kraft först när fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna har avtalat om saken. Information om de här avtalen hittar du längre ner, under rubriken "Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren".

Ändringarna gäller inte staten, kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, Ålands landskapsregering eller den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan.

14. Hur ändras bestämmelserna gällande utkomstskyddet för arbetslösa när regeringens beslut om att ändra lagarna träder i kraft?

När ändringarna har trätt i kraft tillämpas de i tre månaders tid, varefter de slutar att gälla. Bestämmelserna ändras så här, när de träder i kraft:

 • De fem självriskdagar som krävs innan man får rätt till arbetslöshetsdagpenning avskaffas.
 • De dagar som permitteringen gäller inte räknas in i maximitiden för arbetslöshetsdagpenning. 
 • Arbetstagaren har rätt till arbetslöshetsdagpenning också när man har avtalat om permittering.
 • Arbetsvillkoret förkortas från 26 veckor till 13 veckor för de anställningar som har börjat efter 1.1.2020 och som upphör senast 31.12.2020.
 • Utöver de åtgärder som arbetsmarknadsparterna har föreslagit tryggar regeringen försörjningen för företagare och frilansare, oberoende av företagsform, genom utkomstskyddet för arbetslösa.

Frågor och svar om coronaviruset och vilka åtgärder arbetsplatserna ska vidta med anledning av viruset

Frågorna besvaras av FFC:s sakkunnigläkare Kari Haring.

15. Hur ska arbetsgivaren förbereda sig på coronaviruset?

Antalet infektioner som har orsakats av coronaviruset har ökat i Finland och det är skäl att förhålla sig allvarligt till situationen.

Det lönar sig för arbetsgivarna att förbereda sig på att antalet fall ökar, och samtidigt för egen del sträva efter att förhindra att smittan sprids. Det är skäl att betona betydelsen av god handhygien, ta i bruk ett system med egen anmälan om arbetstagare insjuknar, fundera på besöks- och mötesrutiner, begränsa arbetsresor till utlandet, avtala om rutiner för distansarbete, göra upp tydliga direktiv för arbetstagare som återvänder från resor till utlandet, samt instruera personer som har symtom att agera på rätt sätt.

Arbetsgivarna ska följa myndigheternas instruktioner. Dessutom är det skäl att bedöma hur coronavirussituationen påverkar personalen, efterfrågan på tjänster eller produkter, samt tillgången på råvaror, om den utvecklas till en omfattande epidemi.

16. Hur kan jag som arbetstagare förebygga att bli smittad?

Det verkar som om coronaviruset smittar via droppsmitta och också via beröring från huden till slemhinnorna. Därför är det viktigt med god handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten. Du kan också använda desinfektionsmedel, men det är inte lika effektivt som en ordentlig handtvätt. Gnugga dig inte i ögonen, peta dig inte i näsan och bit inte på naglarna om du inte har tvättat händerna.

Det lönar sig att undvika nära kontakt med personer som har symtom på luftvägsinfektion. Också rent allmänt lönar det sig i infektionstider att undvika att i onödan skaka hand eller kramas.

Man känner inte med säkerhet till hur länge viruset klarar sig på till exempel bordsytor eller andra ytor, men det skadar inte att rengöra ytorna noggrant.

17. Vad ska jag göra om jag misstänker att jag har blivit smittad av coronaviruset?

Om du misstänker att du har smittats (covid-19-infektion), se till att du inte sprider sjukdomen till andra. Undvik alltså nära kontakt med andra människor.

Hosta inte i handflatan utan i en näsduk eller i ärmen. Sjukanmäl dig från jobbet på det sätt som gäller på din arbetsplats. Om du har lindriga infektionssymtom behöver du inte kontakta hälsovården. Om du har kraftiga symtom, såsom hög feber eller andnöd, ska du per telefon kontakta din egen hälsocentral, företagshälsovård eller hälsovårdens jourmottagning.

Även om antalet personer som har insjuknat på grund av coronaviruset har ökat avsevärt i Finland de senaste dagarna, så kan du ha drabbats av någon annan infektion än den som orsakas av coronaviruset. Men oavsett så ska du ta det lugnt. Vid behov kan du ta medicin som lindrar symtomen, till exempel febernedsättande värkmedicin.

Under sjuktiden har du rätt till lön, sjukdagpenning eller dagpenning vid smittsamsjukdom (se punkt 10).

18. Vem fattar beslut om att försätta personer som har insjuknat eller som har blivit utsatta för viruset i karantän?

Det är den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som fattar beslut om karantän.

19. Hur allvarligt sjuk kan jag bli om jag smittas av coronaviruset?

Enligt den information som finns tillgänglig i dag är största delen – ungefär 80 procent – av fallen där någon insjuknar lindriga. För en del av dem som insjuknar kan sjukdomsbilden däremot vara allvarligare och kräva sjukhus- eller intensivvård. Den allvarligare sjukdomsbilden verkar vara vanligare bland äldre personer samt bland personer som har diabetes eller lider av någon lungsjukdom, sjukdom i hjärtat eller cirkulationsorganen, eller någon annan betydande bakomliggande sjukdom. Hos barn är sjukdomen lindrig, enligt den information som finns tillgänglig i dag.

Information från myndigheterna

Vissa av länkarna kan fungera långsamt eftersom det är många som vill besöka webbsidan.

Anvisningar från fackförbunden och andra arbetsmarknadsorganisationer

Branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren

Information om fackliga evenemang och utbildningar som har inhiberats eller flyttats

Så här har sidan uppdaterats

 • 2.4 kl. 6.44: Punkterna 11–13 har uppdaterats efter att de tillfälliga lagarna har trätt i kraft. Därtill har listan över branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren kompletterats,
 • 23.3 kl. 9.30: Punkterna 11–13 har uppdaterats.
 • 20.3 kl. 15.08: Artikeln har kompletterats med information om regeringens beslut (punkterna 12–14) och punkt 11 har uppdaterats efter regeringens presskonferens.
 • 19.3 kl. 12.35: Artikeln har kompletterats med det krispaket som organisationerna på arbetsmarknaden enades om (punkt 11), samt med information om branschvisa avtal om undantag gällande anställningsvillkoren.
 • 18.3 kl. 16.10: Artikeln har kompletterats med information om resor på fritiden (punkt 9). Därtill har punkterna 1 och 6 uppdaterats.
 • 14.3 kl. 11.22: Artikeln har kompletterats med FFC-juristernas svar på vanliga frågor (punkterna 1–9).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.