Fungerande tjänster, rättvisa anställningsvillkor och livskraftiga kommuner utgör kärnan i FFC:s mål inför kommunalvalet

I sina mål inför kommunalvalet betonar fackcentralen FFC att det är viktigt att upprätthålla fungerande tjänster, trygga personalens ställning och se till att kommunerna är livskraftiga. Finlands största löntagarorganisation vill också höja valdeltagandet i kommunalvalet.
09.02. 09:58
LÖNTAGAREN
Småbarnspedagogiken är en viktig kommunal tjänst. Foto: Helsingfors stads materialbank / Vladimir Pohtokari

– Utredningar i samband med många val visar att valdeltagandet bland medlemmarna inom FFC är upp till tio procentenheter lägre än genomsnittet i Finland. Ju aktivare FFC:arna röstar, desto bättre förverkligas arbetstagarnas mål och behov av tjänster i kommunerna, konstaterar FFC:s kontaktchef Harri Järvinen.

FFC anser att tjänsterna i kommunerna ska ordnas så att de är tillgängliga för alla, av hög kvalitet och håller ett rimligt pris. Även om social- och hälsovårdstjänsterna sannolikt kommer att överföras till de nya välfärdsområdena under den kommande kommunalvalperioden, så kommer kommunerna fortfarande att ansvara för flera viktiga tjänster – såsom småbarnspedagogik och grundskola, kultur-, ungdoms- och bibliotekstjänster samt vattenförsörjning, energiproduktion, avfallshantering och miljötjänster.

Anställningsvillkor och miljö måste beaktas när tjänster konkurrensutsätts

Tjänsterna ska i huvudsak skötas i kommunernas egen regi. Privata aktörer och aktörer inom tredje sektorn kan komplettera produktionen av kommunala tjänster. FFC betonar att kommunerna vid konkurrensutsättningen av tjänster inte bara ska beakta priset, utan även måste ta hänsyn till sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga faktorer.

FFC:s kontaktchef Harri Järvinen

– Det är viktigt att kommunerna och samkommunerna är öppna när de konkurrensutsätter tjänster. Serviceavtalen ska vara transparenta även om de ingås med en privat producent eller med kommunens eget bolag, påpekar Harri Järvinen.

Betydelsen av rättvisa anställningsvillkor ska betonas både när det gäller tjänster som kommunerna själva producerar, och tjänster som produceras av utomstående. FFC accepterar inte att arbetstagarnas anställningsvillkor försvagas genom konkurrensutsättning – för att inte tala om att det skulle bli möjligt att utnyttja arbetstagarna omänskligt.

Genom en aktiv näringspolitik skapar kommunerna livskraft som ger sysselsättningen och ekonomin en skjuts. Förnuftig markanvändning och planläggning gör att kommunerna kan erbjuda goda förutsättningar för företag, men också för kollektivtrafiken och byggandet av bostäder.

– Boende till rimligt pris och fungerande kollektivtrafik stöder sysselsättningen. Genom planläggningen kan kommunernas samhällsstruktur hållas tät, så att såväl bostäder och företagsverksamhet som fritidsaktiviteter placeras på samma områden, säger Harri Järvinen.

FFC förhåller sig positivt till de kommunförsök som regeringen inom en nära framtid kommer att inleda, där arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden övergår till att vara kunder hos försökskommunerna, i stället för hos arbets- och näringsbyråerna. Samtidigt måste man dock sträva efter bestående lösningar som förbättrar sysselsättningstjänsterna och som kan förhindra att arbetslöshetsperioderna drar ut på tiden.

Bekanta dig med FFC:s program för kommunalvalet

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.