Förbättringar inom arbetslöshetsskyddet i början av april – dessutom förändras rätten till social trygghet för dem som flyttar till eller från Finland

Flera förändringar inom socialskyddet träder i kraft i början av april. Utbetalningen av arbetslöshetsförmån går i fortsättningen snabbare för dem som deltids- och ströjobbar, alternativen för att uppfylla villkoren i aktiveringsmodellen blir fler och rätten till social trygghet för dem som flyttar till eller från Finland förändras.
29.03.2019 12:20
FFC
FFC påpekar att ändringarna i aktiveringsmodellen inte ändrar på det faktum att hela modellen är orättvis och borde skrotas. Foto: Patrik Lindström

Den jämkade dagpenningen ändras så att utkomsten för snuttjobbare blir mer regelbunden

Från början av april påverkar korta jobbsnuttar arbetslöshetsförmånen först efter att lönen har betalats ut. Ändringen gäller deltidsarbete, heltidsarbete som varar under två veckor och permitteringar som genomförs genom att förkorta den dagliga arbetstiden.

Tidigare har arbetslösa som har deltids- eller ströjobbat varit tvungna att vänta tills lönen har betalats ut, innan storleken på deras arbetslöshetsdagpenning har kunnat beräknas för intjäningsperioden. Det här har fördröjt utbetalningen av arbetslöshetsförmån för dem som får lönen och löneuppgifterna först flera veckor efter att de har jobbat.

FFC var med och beredde ändringen av det jämkade arbetslöshetsskyddet och anser att ändringen är välkommen.

Saana Siekkinen är direktör på FFC.

– När jämkningen i början av april börjar ske enligt utbetalningsprincipen, så minskar fördröjningarna i utbetalningen av arbetslöshetsförmånen. Det gör inkomsterna mer regelbundna för många som deltids- eller ströjobbar, säger Saana Siekkinen som är direktör på FFC.

Läs mer om hur utbetalningen av den jämkade dagpenningen ändras på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Möjligheterna att uppfylla villkoren i aktiveringsmodellen utvidgas

Från början av april kan man uppfylla kravet på aktivitet i aktiveringsmodellen också genom att delta i sysselsättningsstödjande verksamhet som ordnas av fackförbund. I fortsättningen godkänns också verksamhet som ordnas av till exempel kommuner, samkommuner, föreningen Työttömien Keskusjärjestö och dess medlemsföreningar samt andra registrerade föreningar som får offentlig finansiering.

Också utbildning som arbetsgivaren ordnar inom ramen för omställningsskyddet räknas i fortsättningen som aktivitet.

Enligt Saana Siekkinen kan ändringen förbättra utkomsten en aning för vissa arbetslösa, men den löser inte de grundläggande problemen med aktiveringsmodellen.

– I synnerhet för äldre arbetslösa och arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga är aktiveringsmodellen fortfarande bara ett sätt att skära ner arbetslöshetsskyddet. Den modell för ett sporrande sysselsättningsskydd som FFC har föreslagit, skulle innebära att aktiveringsmodellen avskaffas, servicen för arbetslösa utökas och karenserna på grund av försummelser lindras.

Läs mer om hur möjligheterna att uppfylla villkoren i aktiveringsmodellen ändras på Arbetslöshetskassornas samorganisations webbplats (på finska).

Rätten till den finländska sociala tryggheten förkortas för personer som flyttar utomlands

Rätten till den finländska sociala tryggheten för personer som flyttar till eller från Finland förändras i början av april. Lagändringen påverkar de förmåner som grundar sig på bosättning. Sådana förmåner är till exempel sjukdagpenning, läkemedelsersättningar, barnbidrag, allmänt bostadsbidrag och pensioner från FPA. Lagändringen påverkar inte till exempel utkomststödet eller studiestödet.

Hittills har man kunnat bo tillfälligt utomlands i ett år utan att det har påverkat rätten till förmåner från FPA. Nu förkortas gränsen i de flesta fall till sex månader. Ett undantag gäller personer som arbetar i ett EU- eller EES-land. För dem upphör rätten till de bosättningsbaserade förmånerna även om arbetet utomlands är kortvarigt.

De som studerar utomlands på heltid behåller rätten till förmåner så länge studierna pågår. Också utsända arbetstagare, forskare eller biståndsarbetare kan i vissa destinationsländer behålla rätten till förmåner i upp till fem år. Myös ulkomaille lähetetty työntekijä, tutkija tai kehitysyhteistyöntekijä voi edelleen saada Kelan etuuksia joissain kohdemaissa jopa viiden vuoden ajan. De kan ändå inte i fortsättningen ansöka om att förlänga rätten efter femårsperioden.

Att gränsen för tillfällig vistelse sänks från ett år till sex månader kan enligt FFC leda till försämringar för vissa studerande och arbetstagare.

Tuuli Glantz är socialpolitisk expert på FFC.

– Det är inte säkert att alla uppfyller minimiförutsättningarna för att omfattas av socialskyddet i det land där de arbetar. Det här kan gälla till exempel studerande som inte studerar till en examen, praktikanter, au pairs, idrottare och dansare. De vistas dessutom ofta utomlands i under ett år, men längre än sex månader, konstaterar Tuuli Glantz som är socialpolitisk expert på FFC.

Arbetstagare som kommer till Finland har från början av april rätt till förmåner från FPA om lönen är minst 696,60 euro i månaden. Rätten till förmåner beror alltså inte längre på anställningens längd eller antalet arbetstimmar per vecka. Löneuppgifterna får FPA ur inkomstregistret.

Personer som har arbetat i Finland i minst sex månader kan dessutom behålla rätten till förmåner i högst tre månader efter att arbetet har upphört eller minskat.

Den nya lagen påverkar också ställningen för studerande som kommer till Finland. Studerande kan i fortsättningen få sjukdagpenning och vissa bosättningsbaserade förmåner. Ett villkor är att flytten till Finland är permanent.

Läs mer om den sociala tryggheten för personer som flyttar till eller från Finland på FPA:s webbplats.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.