FFC-enkät: Studerande som är på arbetsplatsen för inlärning i arbetet ersätter ofta fast personal

Många arbetsgivare utnyttjar studerande som deltar i inlärning i arbetet till att ersätta fast arbetskraft. På mer än hälften (54 %) av de arbetsplatser som tar emot studerande berättar de förtroendevalda personalrepresentanterna att det här är något som sker regelbundet eller ibland, visar en enkät som fackcentralen FFC har gjort.
27.10.2021 06:30
FFC
Foto: iStock

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att arbetsgivare låter studerande som deltar i inlärning i arbetet ersätta annan arbetskraft. År 2017 svarade endast en knapp tredjedel (30 %) av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige att det här sker på deras arbetsplats.

Kirsi Rasinaho, som är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC, påpekar att inlärningen i arbetet är en del av de studerandes yrkesexamen och att arbetsgivarna inte får utnyttja inlärning i arbetet för att ersätta ordinarie arbetstagare.

Kirsi Rasinaho är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC.

– Det skulle vara bra att i samarbetsförfarande komma överens om hur arbetsplatsen tar emot studerande som ska delta i inlärning i arbetet. Då kan man bland annat utreda vem som ansvarar för handledningen av de studerande, för att på det sättet förebygga oegentligheter. FFC:s enkät visar dock att mindre än en tredjedel av arbetsgivarna har avtalat med personalen, antingen i samarbetsförfarande eller på något annat sätt, om hur arbetsplatsen ska ta emot studerande.

Enkäten som FFC har gjort (på finska) visar att det finns eller har funnits studerande som deltar i inlärning i arbetet på ungefär två tredjedelar av arbetsplatserna.

– Andelen har minskat jämfört med föregående enkät. En orsak till det är utan tvekan den situation som coronapandemin har orsakat, säger Kirsi Rasinaho.

Under hälften av arbetsplatshandledarna får utbildning

Enligt FFC:s enkät verkar samarbetet mellan arbetsplatserna och yrkesläroanstalterna ha ökat något eller så identifieras samarbetet bättre än tidigare. Läroanstalten och den ansvariga läraren har huvudansvaret för den utbildning som ordnas på arbetsplatsen. Dessutom utser arbetsgivaren en ansvarig arbetsplatshandledare för den studerande.

Av de förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige som svarade på enkäten berättar 62 procent att en eller flera arbetsplatshandledare har utsetts på den egna arbetsplatsen. Under hälften (44 %) av dem som svarade på enkäten anser att arbetsplatshandledarna får utbildning och handledning i åtminstone viss mån. Endast en knapp fjärdedel (23 %) av handledarna får ersättning för den tid de har använt för arbetshandledningen.

– Arbetsplatshandledarna handleder ofta studerande vid sidan av sitt eget arbete och tre fjärdedelar av dem upplever att uppdraget är belastande. Arbetsgivarna borde se till att arbetsplatshandledarna kan avsätta tillräckligt med arbetstid för uppgiften, samt se till att arbetsplatshandledarna får utbildning och tillräcklig ekonomisk ersättning, konstaterar Kirsi Rasinaho.

I FFC:s enkät syns också en positiv utveckling. Även om coronaepidemin gjorde det svårare för många yrkesstuderande att genomföra perioder med inlärning i arbetet, så ser arbetsplatsernas möjligheter att ta emot studerande relativt goda ut. Hälften av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige bedömer att det är möjligt att ta emot fler studerande för inlärning i arbetet än vad arbetsplatsen tar emot just nu.

Sedan reformen av yrkesutbildningen år 2018 har det lärande som sker på arbetsplatsen fått en större roll i utbildningen. Inlärningen i arbetet ersätter en del av den undervisning som läroanstalterna erbjuder. På arbetsplatserna ordnas utbildning genom utbildningsavtal och läroavtal.

Enkäten besvarades av 673 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher i oktober 2021. De som svarade "nej" eller "vet ej" på den första frågan fick inga fler frågor.

Läs mer om FFC:s förtroendemannaenkät om inlärning i arbetet i FFC:s branscher (på finska).

Yrkesutbildningen och bristen på arbetskraft diskuteras i FFC:s direktsända programserie Suoraan töistä (på finska) onsdagen den 27 oktober kl. 19. I diskussionen deltar Jutta Vihonen som är ordförande för De yrkesstuderandes förbund i Finland SAKKI, samt Kirsi Rasinaho som är expert på utbildnings- och arbetskraftspolitik på FFC. Du kan följa med sändningen på Facebook eller Youtube.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.