FFC-enkät: Missbruksproblem förekommer fortfarande på för många arbetsplatser, även om det har blivit vanligare med verksamhetsmodeller för att förebygga och hänvisa till vård

En enkät visar att två tredjedelar av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC har stött på alkoholrelaterade problem på den egna arbetsplatsen. De vanligaste problemen handlar om att någon kommer bakfull eller berusad till jobbet. I de öppna svaren var det också många som lyfte fram olovlig frånvaro som ett problem.
06.11.2019 06:55
FFC
Alkolås i en taxi som kör skolbarn. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

FFC:s sakkunnigläkare Kari Haring påpekar att de förtroendevaldas svar inte nödvändigtvis beskriver situationen i dag, utan att svaren kan avspegla situationen under ett längre tidsperspektiv.

Kari Haring är sakkunnigläkare på FFC.

– En sak som indirekt tyder på det här är att vissa i de öppna svaren konstaterade att det tidigare har funnits alkoholproblem på arbetsplatsen, men att problemen med tiden har minskat. Realiteten är ändå att alkoholrelaterade problem fortfarande är vardag på många arbetsplatser.

Av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige berättar 76 procent att det på den egna arbetsplatsen finns ett skriftligt arbetsplatsprogram eller en skriftlig verksamhetsmodell för hur man ska hantera missbruksproblem. I en enkät för fem år sedan var motsvarande andel endast 68 procent.

Svaren visar att man i nästan alla arbetsplatsprogram har avtalat om hänvisning till vård samt hur och när man ska ingripa i problemen. Aningen mindre vanligt är det att man har avtalat om hur man kan förebygga missbruksproblem.

– Att endast hänvisa personer till vård räcker inte, utan på arbetsplatsen måste man ha flera olika metoder för att lösa problem som beror på alkohol- och droganvändning. Arbetsgivarna måste fästa särskild uppmärksamhet vid förebyggande åtgärder, betonar Kari Haring.

Alkohol- och droganvändning har lett till uppsägningar på en fjärdedel av arbetsplatserna

FFC:s enkät visar att arbetsgivarna lättare ingriper i missbruksproblem i dag än för fem år sedan. Av de förtroendevalda som svarade på enkäten i år berättade 84 procent att arbetsgivaren ingriper i problemen, när motsvarande siffra år 2014 var 75 procent.

På 58 procent av arbetsplatserna har man tytt sig till att hänvisa arbetstagare till vård. På en fjärdedel har alkohol- eller droganvändning lett till att arbetstagare har sagts upp. Andelarna för både vårdhänvisning och uppsägningar har hållits på nästan samma nivå som för fem år sedan.

– Om man kommer fram till att arbetstagaren ska sägas upp på grund av missbruksproblem så har problemet redan eskalerat. På arbetsplatsen har man då misslyckats med att identifiera och förebygga problemet i ett tidigt skede, säger sakkunnigläkare Kari Haring.

De förtroendevalda tillfrågades också om de har upptäckt att någon har varit drogpåverkad på arbetsplatsen. Av dem som svarade på enkäten svarade åtta procent jakande på den här frågan.

Av dem som svarade på enkäten berättade 29 procent att det görs drogtester på deras arbetsplats.

– För drogtester krävs det alltid att det finns en grundad anledning. Bestämmelserna kring drogtester finns i lagen om integritetsskydd i arbetslivet, påpekar Kari Haring.

FFC och de andra centralorganisationerna på arbetsmarknaden förnyade år 2015 sin gemensamma rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen.

FFC:s förtroendemannapanel genomfördes i maj 2019. Sammanlagt 844 förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC:s branscher svarade på enkäten.

Läs mer om FFC:s förtroendemannapanel: Päihdeohjelmat SAK:laisilla työpaikoilla – SAK:n luottamushenkilöpaneeli toukokuu 2019 (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.