Enkät bland förtroendemän: Största delen av arbetsplatserna inom FFC:s branscher berörs nu av permitteringar

Antalet förhandlingar om permitteringar på grund av coronapandemin har ökat kraftigt, visar en enkät bland förtroendemän som FFC har gjort. Mer än två tredjedelar av förtroendemännen (69 %) berättar att man på deras arbetsplats har förhandlat eller som bäst förhandlar om permitteringar. För en månad sedan var andelen drygt hälften (52 %).
06.05.2020 15:06
FFC
Permitteringarna har ökat också inom den offentliga sektorn. Foto: Marjaana Malkamäki / FFC

Mer än en tredjedel av förtroendemännen (38 %) berättar att arbetsgivaren redan har permitterat arbetstagare. I den privata servicebranschen har arbetstagare permitterats på hälften av arbetsplatserna, och i den offentliga sektorn har permitteringar inletts på en fjärdedel av arbetsplatserna.

– Det positiva är att antalet uppsägningar är lågt. På tre procent av arbetsplatserna har arbetstagare sagts upp, och på fem procent av arbetsplatserna förhandlar man fortfarande om uppsägningar, berättar Ismo Kokko som är expert på anställningsvillkor på FFC.

Arbetsplatserna har också anpassat verksamheten på andra sätt. På en tredjedel av arbetsplatserna (35 %) har man omorganiserat arbetstiderna, och på lika många arbetsplatser (34 %) har arbetstagare flyttats över till andra uppgifter. Likaså berättade nästan en tredjedel (29 %) har man har flyttat arbetstagarnas semester.

För många arbetstagare är förtroendemannen en viktig informationskälla när det sker förändringar på arbetsplatsen. Mer än två tredjedelar av förtroendemännen (69 %) berättar att de har hjälpt arbetstagarna i frågor som gäller utkomstskyddet för arbetslösa eller kontakten till arbetslöshetskassan.

Beslut har fattats före samarbetsförhandlingarna

I enkäten frågades nu också hur arbetsgivaren har motiverat permitteringarna och uppsägningarna.

– Av dem som svarade berättade hälften (51 %) att arbetsmängden har minskat av ekonomiska skäl, och en knapp tredjedel (29 %) att arbetsmängden har minskat av produktionsskäl. Oroväckande är att femton procent av förtroendemännen svarade att arbetsmängden i verkligheten inte har minskat, men att arbetsgivaren har hänvisat till coronavirusets inverkan, säger Ismo Kokko.

Största delen av förtroendemännen anser att arbetsgivaren i samband med permitteringarna och uppsägningarna har gett tillräcklig information om orsakerna och verkställandet samt om antalet som permitteras eller sägs upp.

– Förtroendemännen efterlyser ändå bättre information om på vilka grunder arbetsgivaren har valt de arbetstagare som ska permitteras eller sägas upp. Nästan en fjärdedel av förtroendemännen (23 %) uppgav att de inte har fått tillräckligt mycket information, medan sju procent inte kunde svara, berättar Kokko.

Oroväckande är också att en tredjedel av förtroendemännen upplever att arbetsgivaren inte har fört äkta förhandlingar med personalens representanter om coronaåtgärderna.

– Det verkar som om coronasituationen inte har ändrat på förtroendemännens uppfattning om att arbetsgivaren ofta redan på förhand har fattat beslut om de saker som behandlas under samarbetsförhandlingarna, och att man inte nödvändigtvis för äkta förhandlingar, konstaterar Ismo Kokko från FFC.

Vissa arbetstagare mår dåligt och alla får inte hjälp

Mer än hälften av dem som svarade på enkäten berättar också att coronapandemin har lett till att arbetstagare psykiskt mår dåligt, till exempel lider av ångest eller har svårt att orka jobba. Nästan hälften av förtroendemännen berättade att det här har drabbat någon av arbetstagarna, och var tionde att det har drabbat många arbetstagare.

– På en del av arbetsplatserna erbjuder arbetsgivaren stöd och hjälp via företagshälsovården, så att arbetstagarna mentalt ska orka bättre och så att de som lider av ångest ska få hjälp. På vissa arbetsplatser har man också bildat stödteam och krisgrupper samt erbjudit arbetstagarna en möjlighet att tala med en företagspsykolog per telefon eller via webben. Å andra sidan berättar lika många förtroendemän att arbetsgivaren inte har erbjudit något stöd åt arbetstagarna så att de mentalt ska orka under undantagssituationen.

FFC:s förtroendemannaenkät (på finska) besvarades av 683 personer under perioden 28.4-4.5.2020.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.