En stor del av coronaundantagen inom arbetslöshetsskyddet och tjänsterna för arbetslösa upphör att gälla vid årsskiftet

Under våren och sommaren gjordes flera tillfälliga ändringar inom arbetslöshetsskyddet och tjänsterna för arbetslösa på grund av coronapandemin. Många av de här undantagen upphör att gälla vid årsskiftet, men vissa undantag förlängs så att de gäller en bit in på det nya året.
17.12.2020 13:11
FFC
Foto: Patrik Lindström

Självrisktiden inom arbetslöshetsskyddet återgår till det normala och arbetsvillkoret förlängs igen till sex månader

Självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa är från årsskiftet fem dagar, om inte självrisktiden har inletts senast 31.12.2020. För självrisktiden får arbetssökande ingen arbetslöshetsförmån.

Arbets- och medlemsvillkoret inom det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet förlängs från tre månader tillbaka till sex månader, om inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning har inletts senast 31.12.2020. Arbetsvillkoret innebär att arbetssökande måste ha jobbat minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna. För att få rätt till inkomstrelaterad dagpenning måste arbetssökande dessutom ha varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst sex månader när arbetslösheten inleds.

Maximitiden förbrukas igen som normalt

Maximitiden med arbetslöshetsdagpenning förbrukas igen som normalt efter årsskiftet. För permitterade har inte dagarna med arbetslöshetsdagpenning sedan 16.3 räknats in i maximitiden med dagpenning, och det här villkoret utvidgades 1.7 till att gälla alla som har fått arbetslöshetsdagpenning. Från årsskiftet återgår man till det gamla systemet, där arbetslöshetsdagpenning beroende på situationen betalas i antingen 300, 400 eller 500 dagar. Om arbetslösheten fortsätter efter att maximitiden har uppnåtts, måste de arbetssökande ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Från början av januari avbryts jobbsökningen vid arbets- och näringsbyrån för de arbetssökande som inte har gjort upp en bedömning av servicebehovet eller en sysselsättningsplan. Dessutom kan utbetalningen av arbetslöshetsförmån – precis som innan undantagsbestämmelserna trädde i kraft – avbrytas för en viss tid för arbetssökande som har avbrutit sysselsättningsfrämjande tjänster.

Vid årsskiftet återinförs också begränsningarna som innebär att kortvariga studier som drar ut på tiden och överskrider tidsfristen på sex månader, i regel leder till att rätten till arbetslöshetsskydd tillfälligt går förlorad, om studierna konstateras ske på heltid. Dessutom återgår uppföljningen av studier på eget initiativ till det normala vid årsskiftet, och det kommer inte att vara möjligt att få tilläggstid för studierna.

Undantagen gällande skyddsdel och rörlighetsunderstöd förblir i kraft till slutet av mars

Förhöjningen av arbetslöshetsförmånens skyddsdel från 300 euro till 500 euro i månaden förblir i kraft till 31.3.2021. Skyddsdelen är det belopp som arbetssökande får tjäna utan att det påverkar storleken på arbetslöshetsförmånen.

Också den tillfälliga lindringen av villkoren för rörlighetsunderstödet fortsätter till slutet av mars. Understödet kan beviljas personer som har rätt till arbetslöshetsskydd och som tar emot jobb långt hemifrån eller som flyttar motsvarande sträcka på grund av jobb. Under coronapandemin är gränsen för att kunna få understödet, också när det gäller heltidsjobb, en daglig arbetsresa på mer än två timmar. Före pandemin var gränsen tre timmar när det gäller heltidsjobb.

Undantagen som underlättar utbetalningen av arbetslöshetsskydd förblir likaså i kraft till slutet av mars 2021. Arbetslöshetskassorna och FPA kan betala en del av arbetslöshetsförmånen för högst sex månader i förskott åt sökande, innan de fattar beslut. Tidigare har stöd kunnat betalas i förskott för två månader. De som ansöker om förmån måste ändå ansöka separat för varje period.

Därtill förblir undantaget som gäller beräkningen av den jämkade arbetslöshetsförmånen i kraft till 31.3.2021. När jämkningen görs tillämpas ingen särskild jämkningsperiod och beräknad inkomst.

Den utvidgade möjligheten för företagare och frilansare att få arbetslöshetsskydd fortsätter till slutet av mars 2021. Om deras arbete på heltid upphör eller om deras utkomst försvagas på grund av coronavirusepidemin, kan de ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA utan krav på att de ska avsluta sin företagsverksamhet.

Permitterade kan studera och få arbetslöshetsskydd till slutet av år 2021

Permitterade kan få arbetslöshetsskydd till 31.12.2021, även om de studerar under permitteringen. I övrigt tillämpas de arbetskraftspolitiska villkoren igen från början av år 2021: permitterade ska till exempel ta emot jobb och service som arbets- och näringsbyrån erbjuder, och ska också delta i uppgörandet av en sysselsättningsplan. Arbets- och näringsbyrån utreder också om den permitterade är företagare på heltid eller deltid och beslutar utgående från det om arbetslöshetsförmån ska betalas ut.

Till slutet av januari fortsätter också undantaget som innebär att den första intervjun med arbetssökande ordnas endast om arbets- och näringsbyrån anser att det är ändamålsenligt att ordna intervjun. De senare periodiska intervjuerna ska man sträva efter att ordna var tredje månad. Också undantaget som innebär att arbetssökande som inte har verkställt sin sysselsättningsplan får behålla rätten till arbetslöshetsförmån förblir i kraft till slutet av januari 2021.

Bestämmelsen som ger arbetslösa som blir företagare rätt till startpeng i maximalt 18 månader förblir i kraft hela år 2021. Vanligtvis kan startpeng betalas i 12 månader.

Läs mer i FFC:s informationspaket om hur coronavirusepidemin påverkar arbetslivet.

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.