En klar majoritet av finländarna stöder modellen med allmänt bindande kollektivavtal

Modellen med allmänt bindande kollektivavtal får starkt stöd bland finländarna, visar en enkät som Kantar TNS har gjort för fackcentralen FFC. De allra flesta anser också att lokala avtal inte får användas till att underskrida minimivillkoren i kollektivavtalen. Också en majoritet av företagarna håller med om det här.
28.04. 11:35
LÖNTAGAREN
Modellen med allmänt bindande kollektivavtal gynnar både företag och arbetstagare. Foto: Gorilla

Tre fjärdedelar av finländarna (76 %) anser att samma minimivillkor ska följas på både organiserade och icke-organiserade arbetsplatser, alltså oavsett om arbetsgivaren hör till ett arbetsgivarförbund eller inte. Också en klar majoritet av företagarna (70 %) stöder den här principen.

Därtill anser två tredjedelar av finländarna (66 %) att anställningsvillkoren ska bestämmas genom kollektivavtal som är allmänt bindande. Bland företagarna är mer än hälften (56 %) av den här åsikten. Modellen med allmänt bindande kollektivavtal innebär att avtalen förhandlas fram av de organiserade parterna, men att också icke-organiserade arbetsgivare är tvungna att följa minimivillkoren.

Det är fler som stöder modellen med allmänt bindande kollektivavtal i landsbygdskommuner (72 %) samt i tätorts- och stadskommuner (67 %), än i huvudstadsregionen (60 %).

– Det kan handla om att det finns färre jobb på landsbygden och att sannolikheten därför är större att anställningsvillkoren försämras om kollektivavtalens allmänt bindande verkan skulle slopas, bedömer FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta. Foto: Patrik Lindström / FFC.

Eloranta betonar att både företag och arbetstagare gynnas av modellen med allmänt bindande kollektivavtal. Modellen ser till att alla företag i samma bransch konkurrerar på lika villkor, och gör det möjligt att ta hänsyn till branschspecifika förhållanden. För arbetstagarna garanterar de allmänt bindande kollektivavtalen skäliga anställningsvillkor och en lön som det går att leva på.

Rättvisa förhandlingar en förutsättning för lokala avtal

Frågan om huruvida det behövs fler lokala avtal delar finländarna, men tre fjärdedelar (78 %) anser att de lokala avtalen inte får innebära att man underskrider miniminivån i kollektivavtalen. Bland företagarna är två tredjedelar (68 %) av den här åsikten.

Av enkäten framgår att många upplever att arbetstagarna och arbetsgivarna inte befinner sig i en jämlik förhandlingsposition.

– FFC har redan länge föreslagit att man ska förbättra förutsättningarna för lokala avtal genom att stärka förhandlingspositionen för förtroendemännen som representerar personalen. Man borde förbättra förtroendemännens möjligheter att få information och ge dem mer utbildning, säger Jarkko Eloranta.

Han påpekar också att samarbetsförfarandet måste utvecklas så att det blir mer jämlikt, om man vill utöka det lokala avtalandet.

Enkäten genomfördes av Kantar TNS på uppdrag av FFC, och den besvarades av 1053 personer under perioden 13–18 mars 2020.

Läs mer om enkäten om kollektivavtalens allmänt bindande verkan (på finska).

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.