Det lönar sig att välja en arbetarskyddsfullmäktig också på små arbetsplatser – Arbetarskyddsval hålls just nu på tusentals arbetsplatser

Nu är det igen dags att välja arbetarskyddsfullmäktige på tusentals arbetsplatser. Arbetarskyddsval hålls i november eller december på arbetsplatser med minst tio anställda inom industrin och de privata servicebranscherna. FFC:s arbetsmiljöexpert Anne Mironen hoppas att man också på mindre arbetsplatser ska utse en arbetarskyddsfullmäktig, trots att lagen inte förutsätter det. 
19.11.2019 09:50
LÖNTAGAREN
Arbetarskyddsfullmäktige har goda möjligheter att påverka arbetstagarnas hälsa och säkerheten på arbetsplatsen. Foto: Gorilla

Arbetarskyddsfullmäktige är arbetstagarnas representant i arbetarskyddsrelaterade frågor på arbetsplatsen. Arbetet sker i samarbete med arbetsgivaren.

– Uppdraget är viktigt, för det innebär en direkt möjlighet att påverka arbetstagarnas hälsa och säkerheten på arbetsplatsen. Det ligger i arbetstagarnas, men också arbetsgivarens, intresse att det på arbetsplatsen finns personalrepresentanter som har fått utbildning i arbetarskyddsfrågor. När det gäller arbetshälsan driver parterna en gemensam sak, betonar Anne Mironen.

Anne Mironen är expert på arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC.

Mironen har i många år samarbetat med arbetarskyddsfullmäktige. Hon säger att de flesta arbetarskyddsfullmäktige anser att uppdraget är betydelsefullt och också yrkesmässigt givande.

Arbetarskyddsfullmäktiges uppdrag är mångsidigt, för på arbetsplatsen kan man ha ett brett spektrum av arbetarskyddsrelaterade frågor – från psykosociala belastningsfaktorer till olika faktorer som påverkar den fysiska hälsan och säkerheten.

Och det finns mycket att göra. Till exempel av dem som svarade på arbetslivsbarometer år 2018 upplevde 40 procent att det egna arbetet är belastande eller skadligt för hälsan. År 2016 var en tredjedel av den åsikten.

Kunnandet inom arbetarskyddet är inte så gott på alla arbetsplatser. Därför uppmuntrar Anne Mironen arbetstagarna att utse en arbetarskyddsfullmäktig också på arbetsplatser med färre än tio anställda – alltså på arbetsplatser där lagen inte förutsätter att någon utses, men där det ändå är möjligt att välja en representant.

– Enligt lagen ansvarar arbetsgivaren för arbetarskyddet på arbetsplatsen, och arbetsgivaren är skyldig att känna till de skyldigheter som hör till. När arbetarskyddsfullmäktige får utbildning ger det dessutom mervärde för arbetarskyddsarbetet på arbetsplatsen.

Bättre produktivitet och mindre sjukfrånvaro

Lagen och kollektivavtalen slår fast rättigheterna och de grundläggande förutsättningarna för arbetarskyddsfullmäktige. Arbetarskyddsfullmäktige har rätt att få tillräcklig information om arbetsförhållandena på arbetsplatsen, och har också rätt att få ändamålsenlig utbildning, befrielse från sina ordinarie arbetsuppgifter och arbetslokaler för att sköta sitt uppdrag. Arbetarskyddsfullmäktige har rätt att avbryta farligt arbete. Hen har också stärkt uppsägningsskydd.

– Vägledning för att sköta uppdraget får man bland annat genom de grund- och fortsättningskurser som ordnas av det egna fackförbundet, Arbetarskyddscentralen och Arbetshälsoinstitutet, säger 
Anne Mironen.

Mironen betonar att det är i båda arbetsgivarens och arbetstagarnas intresse att arbetsförhållandena på arbetsplatsen förbättras. På arbetsplatser där de psykiska och fysiska arbetsförhållandena är goda löper arbetet bra och personalen mår bättre, vilket också syns som bättre resultat och bättre kvalitet på arbetet.

– Bland annat FFC:s arbetslivsbarometer visar tydligt att ju bättre arbetstagarna upplever att arbetet och arbetsförhållandena är, desto mindre är sjukfrånvaron på arbetsplatsen.

Pirjo Pajunen
(översättning: Jonny Smeds)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.