De ambitiösa klimatmålen kan nås endast om arbetstagarna får delta i beredningen

FFC vill att principerna för rättvis omställning ska skrivas in i klimatlagen när den förnyas. När Finland går mot en klimatneutral produktion och konsumtion är det viktigt att säkerställa rättigheterna och utkomsten för arbetstagarna, samt att det finns tillräckligt många och goda jobb.
28.01.2020 06:35
FFC
Foto: iStock

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta påpekar att man genom en politik som bygger på rättvis omställning kan försäkra sig om att bekämpningen av klimatförändringen får så små negativa sociala och ekonomiska följder som möjligt för arbetstagarna och deras familjer.

FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

– När man i Finland förhoppningsvis snart fattar konkreta beslut om en ambitiös klimatpolitik, är det viktigt att samtidigt skapa förutsättningar för nya anständiga och hållbara jobb. Arbetstagarna måste få rätt och ekonomiska resurser att vid sidan av jobbet skaffa sig sådana färdigheter som gör det möjligt att övergå till ett nytt jobb.

FFC anser att en väsentlig del av klimatpolitiken är att sörja för sysselsättningen och utbildningen. Det är viktigt att kunna förutse de följder som bekämpningen av klimatförändringen får för sysselsättningen och behovet av kunnande. Därför måste arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna fullvärdigt och på lika villkor få delta i beredningen, uppföljningen och verkställandet av klimat- och energipolitiken.

– Rättvis omställning måste ingå i såväl Finlands nationella som de regionala och branschspecifika klimat- och energistrategierna. I de arbetsgrupper som bereder de här strategierna måste man ta med representanter för arbetsmarknadsorganisationerna och andra betydelsefulla intressentgrupper, såsom som man har gjort i Tyskland och Nederländerna, föreslår Jarkko Eloranta.

Europeiska kommissionen publicerade i medlet av januari sitt förslag till investeringsplan för den gröna given, där man strävar efter en klimatneutral ekonomi. I planen ingår en mekanism och en fond för rättvis omställning.

– En förutsättning för att man ska kunna få stöd från fonden är att medlemslandet eller regionen har gjort upp en plan för rättvis omställning, påpekar Eloranta.

Arbetstagarnas färdigheter för de nya arbetsuppgifter som klimatåtgärderna för med sig kan förbättras bland annat genom att bredda arbetsgivarens skyldighet att utbilda sin personal, genom att förlänga omställningsskyddet samt genom arbetskraftspolitiska åtgärder som stöder sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet.

– För att svara på den utmaning som klimatförändringen innebär, borde alla arbetstagare ha bättre möjligheter till kontinuerligt lärande på arbetsplatsen. I vissa branscher, till exempel den energiintensiva industrin, påverkar klimatåtgärderna innehållet i arbetet mer än i andra branscher. I synnerhet i de här branscherna borde staten eller arbetsgivaren stöda arbetstagarna ekonomiskt så att de har möjlighet att uppdatera sitt kunnande, konstaterar ordförande Jarkko Eloranta.

Eloranta betonar att en förutsättning för att man ska kunna skapa nya jobb i stället för de jobb som försvinner på grund av klimatåtgärderna, är att man värnar om en mångsidig och hållbar näringsstruktur. Därför föreslår FFC bland annat att den offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringens andel årligen höjs så att den senast år 2030 uppgår till fyra procent av Finlands bruttonationalprodukt.

FFC har samlat information från olika länder som stöd för verkställandet och beredningen av Finlands klimatåtgärder, samt för att främja den sociala rättvisan. Den utredning som FFC publicerade på tisdagen innehåller bland annat exempel på länder där man redan har verkställt rättvis omställning för arbetstagarna. De här länderna är Nederländerna, Tyskland, Spanien, Frankrike, Skottland och Kanada. I utredningen ingår dessutom en kort presentation av situationen i Sverige och Norge.

Utredningen är en del av projektet Möjligheternas tid, där FFC under hösten och vintern har tittat närmare på klimatpolitiken och dess betydelse för sysselsättningen. Utöver den landsvisa redovisningen med tillhörande rekommendationer har FFC också kartlagt de branschvisa följderna av klimatförändringen och klimatåtgärderna genom att intervjua sakkunniga, förtroendevalda och medlemmar inom fackförbunden.

Läs mer om rapporten Työntekijöille reilu ilmastopolitiikka – oikeudenmukaisen siirtymän toimeenpano eri Euroopan maissa ja Kanadassa (på finska)

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.