Beräkningen av maximitiden med arbetslöshetsdagpenning avbryts fram till slutet av året

Från och med början av juli förbrukas inte maximitiden med arbetslöshetsdagpenning fram till slutet av året. Detta gäller alla som får arbetslöshetsdagpenning.
26.06.2020 10:51
FFC
Foto iStock

Avbrottet i maximitiden som började gälla tidigare i år på grund av coronaepidemin gällde bara permitterade. Nu kommer arbetslöshetsdagpenning som betalas under tiden 1.7.2020–31.12.2020 inte att förbruka maximitiden för arbetslöshetsdagpenning oavsett när arbetstagaren börjat få dagpenning eller vad som varit grunden för betalningen av arbetslöshetsdagpenning.

Normalt betalas arbetslöshetsdagpenning för antingen 300, 400 eller 500 dagar beroende på situationen. Om arbetslösheten fortsätter därefter måste den arbetssökande ansöka om arbetsmarknadsstöd hos FPA.

Vidare har giltighetstiden även för de andra tillfälliga ändringarna i utkomstskyddet förlängts till slutet av 2020. Ursprungligen var det tänkt att de olika ändringarna skulle vara i kraft till början eller slutet av juli. Förlängningen av giltighetstiden berör följande lagändringar:

  • avskaffandet av de fem självriskdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa
  • förkortningen av arbetsvillkoret för arbetslöshetsdagpenning från 26 veckor till 13 veckor, dvs. 3 månader (för att få inkomstrelaterad dagpenning förutsätts dessutom att arbetstagaren varit lika länge medlem i en arbetslöshetskassa)
  • förkortningen av arbetsvillkoret för företagarens familjemedlem från ett år till ett halvt år
  • den permitterades rätt att få utkomstskydd för arbetslösa även om han eller hon driver företagsverksamhet eller studerar under permitteringen
  • den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmån även om han eller hon inte genomför sysselsättningsplanen eller avbryter en sysselsättningsfrämjande tjänst av grundad, coronarelaterad anledning
  • företagares och frilansares möjlighet att få arbetsmarknadsstöd om deras arbete i huvudsyssla upphör eller utkomsten försämras på grund av coronaepidemin.

En ny lättnad som träder i kraft i början av juli är den tillfälliga lagändringen som gör att man kan avvika från kravet på framsteg i frivilliga studier med arbetslöshetsförmån. Den maximala stödtiden 24 eller 48 månader kan förlängas ända till slutet av 2020, om framstegen i studierna har fördröjts på grund av coronaviruspandemin.

Giltighetstiden förlängs även för ändringarna i fråga om permittering, andra arbetsvillkor och arbetskraftsservice

I början av april trädde tillfälliga lagändringar i kraft när det gäller förhandlingstiden och tiden för meddelande om permitteringar, prövotiden och arbetsgivarens skyldigheter att återanställa. Giltighetstiden för dessa lagändringar har förlängts från utgången av juni till utgången av 2020.

De tillfälliga lagändringarna innebär bland annat att förhandlingsskyldigheten vid samarbetsförhandlingar om permittering förkortas till fem dagar, att arbetsgivaren har möjlighet att häva arbetstagarens anställningsförhållande även under prövotiden av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker samt att arbetsgivarens skyldighet att återanställa vid uppsägningar förlängs till nio månader.

Likaså har lättnaderna för att anmäla sig som arbetslös förlängts till årets slut. Det går att starta jobbsökning och den fortsätter att vara i kraft även om arbetssökanden inte har gett svar vid bedömningen av servicebehov eller upprättat ett utkast till sysselsättningsplan i TE-byråns webbtjänst. TE-byråerna har också fortsatt möjlighet att mer flexibelt ordna regelbundna intervjuer av arbetssökande.

Enligt de nya besluten är förlängningen av maximitiden för startpeng från 12 till 18 månader i kraft till slutet av 2021.

Ändringen i maximistödtiden kan således gälla studier vars maximitid skulle ha gått ut före slutet av 2020.

Fler frågor och svar om coronaepidemins konsekvenser för arbetstagarnas rättigheter, anställningsvillkoren och vardagen på ar betsplatsernas finns i vårt informationspaket.
 

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Beställ de senaste nyheterna till din e-post

Språk

Så här används uppgifterna om dig

Genom att skicka in blanketten godkänner du att informationen om dig används enligt beskrivningen.