Jämställdhet

Jämställdhet mellan könen och olika könsidentiteter är ett viktigt kännetecken på ett välmående och framgångsrikt samhälle.

Det finns fortfarande mycket att göra innan alla är jämställda i Finland. Dessutom måste vi hela tiden arbeta för att den positiva utvecklingen inte ska avstanna.

I ett nötskal: Så här vill FFC förbättra jämställdheten

 1. Bättre lönejämställdhet genom lönetransparens och genom mer resurser för jämställdhets- och likalönsprogrammen
 2. Flexiblare familjeledigheter och stärkt småbarnspedagogik
 3. En vårdreform som genomförs under kontrollerade former
 4. Längre arbetskarriärer bland annat genom att göra det möjligt för äldre arbetstagare att förkorta sin arbetstid

FFC-enkät: Mer än två tredjedelar av förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige vill att lönerna ska vara offentliga på arbetsplatserna

Det finns ett brett stöd för lönetransparens bland förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige inom FFC. Mer än 67 procent av dem förhåller sig nämligen positivt till att göra lönerna offentliga på arbetsplatserna. FFC anser att transparens skulle bidra till att åtgärda ogrundade och ojämlika löneskillnader på arbetsplatserna.

Läs mer om enkäten.

Våra mål: Så här vill FFC förbättra jämställdheten

1) Det krävs handlingar för att vi ska uppnå jämställdhet

2) Mer flexibla familjeledigheter och stärkt småbarnspedagogik

 • En reform av familjeledigheterna måste genomföras under nästa regeringsperiod. FFC:s modell för familjeledigheterna fungerar som en bra grund för reformen.
 • Perioden med inkomstrelaterad dagpenning samt den ledighet som är öronmärkt för pappan måste förlängas.
 • Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik måste återinföras.
 • Gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken måste bli mindre.

3) Vårdreform under kontrollerade former

 • Mekaniska begränsningar för hur mycket kostnaderna kan öka får inte leda till att servicen skärs ner eller att kundavgifterna höjs.
 • Företagshälsovårdens ställning, grunduppgift och finansiering måste bevaras.
 • Vi måste se till att företagen inom social- och hälsovården tar sitt samhällsansvar: skatteflykt måste förhindras och de privata aktörerna ska göras delaktiga i utvecklandet av systemet. 
 • Valfriheten får inte leda till att servicen blir splittrad.
 • Det får inte bli möjligt för serviceproducenterna att välja de patienter som är lätta att vårda. 
 • Inte bara de offentliga utan också de privata serviceproducenterna måste offentliggöra sina kostnader och bokslut.
 • Landskapens självstyre blir mer äkta om landskapen också får beskattningsrätt. 
 • Man måste värna om personalens anställningstrygghet, anställningsvillkor och arbetshälsa i samband med reformen.

4) Arbetskarriärerna ska kunna förlängas

 • För att se till att äldre arbetstagare orkar i arbetslivet, måste arbetstagarna få rätt att förkorta sin arbetstid när de uppnår en åldersgräns som bestäms i lagen.
 • Maximistraffet för arbetarskyddsbrott måste höjas.
 • Problemen med dålig inomhusluft måste åtgärdas och förebyggas. I arbetarskyddslagen måste fastighetens ägare vara en av de ansvariga aktörerna.
 • Arbetsgivarna och fastighetsägarna måste stöda de arbetstagare som har exponerats för dålig inomhusluft, så att arbetstagarna kan flytta till friska arbetslokaler eller utbilda sig till en ny bransch.