FFC:s mål inför kommunalvalet

I sina mål inför kommunalvalet betonar FFC att tjänsterna ska fungera, personalens ställning ska tryggas och kommunens livskraft ska upprätthållas. Finlands största löntagarorganisation vill också höja valdeltagandet i kommunalvalet.

Läget i kommunerna varierar stort på olika håll i landet. Skillnaderna gäller till exempel ekonomin, sysselsättningen, servicen och befolkningens åldersstruktur.

I sina mål för kommunalvalet framhäver FFC smidigheten i den kommunala servicen, tryggandet av personalens ställning, sysselsättningen samt vikten av att rösta.

FFC:s kommunalvalsprogram har fyra huvudteman

 • Tjänster
 • Personalens ställning
 • Markanvändning, trafik, boende och näringspolitik
 • Kommunala sysselsättningstjänster

Tjänster

FFC:s ståndpunkter

 1. Kommunala tjänster ska vara lättillgängliga för alla.
 2. Tjänsterna ska hålla hög kvalitet och priserna ska vara skäliga för såväl kunderna som kommunen.
 3. Tjänsterna ska i huvudsak produceras som eget arbete, medan den privata sektorn och tredje sektorn kompletterar produktionen.


Kommunernas viktigaste uppgift är att ordna service för kommuninvånarna. Under nästa kommunalvalsperiod kommer viktiga social- och hälsovårdstjänster antagligen att övertas av de nya välfärdsområdena, men trots det ansvarar kommunerna fortsättningsvis för en del betydande tjänster.

För närvarande omfattar kommunernas lagstadgade uppgifter utöver social- och hälsovård även bland annat småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, kultur, ungdoms- och biblioteksväsende, vatten- och energiproduktion, avfallshantering och miljötjänster samt stadsplanering och markanvändning. Alla tjänster är viktiga för kommuninvånarnas välbefinnande och en smidig vardag.

Tjänsterna ska ordnas så att de är tillgängliga för alla, håller hög kvalitet och är skäligt prissatta både när man ser till klientavgifterna och till helheten ur kommunens synvinkel. Det gäller särskilt om tjänsterna ordnas som köpta tjänster. Tillgängligheten får speciellt stor betydelse om och när kommunsammanslagningarna ökar ytterligare. Kommunerna måste ha särskild beredskap för tjänster inom äldreomsorgen när befolkningen åldras.

Som FFC betonade redan i sitt utlåtande om vårdreformer ska serviceproduktionen genomföras i huvudsak som kommunens eget arbete. Privata aktörer och aktörer i tredje sektorn kan komplettera produktionen av de kommunala tjänsterna, men kommunerna bör undvika situationer där kommunens och kommuninvånarnas begränsade tillgångar rinner ut till multinationella aktörer och skattespekulanter. När hyrda arbetstagare anlitas ska man tänka på att de ska arbeta under ledning av de fast anställda.

När tjänster konkurrensutsätts ska utöver priset även andra faktorer beaktas, även om priset är viktigt med tanke på den ekonomiska situationen i många kommuner. Det har ofta förekommit att den serviceproducent som gett det lägsta anbudet mycket snart har höjt priserna oskäligt, men avtalen har gjort att det är svårt – eller åtminstone dyrt – att säga upp samarbetet.

Personalens ställning vid konkurrensutsättningar och upphandlingar

FFC:s ståndpunkter

 1. Enbart priset får inte vara den avgörande faktorn utan sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga faktorer ska tas i beaktande.
 2. De kommunala beslutsfattarna ska känna till innehållet i serviceavtalen.


Kommunerna ska i egenskap av arbetsgivare föregå med gott exempel.

När tjänster konkurrensutsätts ska inte enbart priset avgöra hur tjänsterna ordnas och produceras. Vid valet av producent ska kommunen utöver priset även beakta tjänsternas kvalitet samt de sociala, arbetsrättsliga och miljömässiga faktorerna och skyldigheterna.

Betydelsen av rättvisa anställningsvillkor ska framhävas i serviceproduktionen i kommunerna. FFC godkänner inte att anställningsvillkoren för arbetstagarna försämras till följd av konkurrensutsättning och i synnerhet inte att konkurrensutsättning skulle möjliggöra ett omänskligt utnyttjande av arbetstagare.

Det är viktigt att kommunerna och samkommunerna sköter sina upphandlingar öppet i enlighet med upphandlingslagen. Serviceavtalen ska vara transparenta oavsett om de ingås med en privat producent eller med kommunens eget bolag.

Konkurrensutsättningen får inte försämra kommunaldemokratin, alltså leda till att beslutsfattarna i kommunen inte är medvetna om de villkor som överenskommits med serviceproducenterna. Beslutsfattarna ska känna till upphandlingsdokumenten och andra viktiga omständigheter som berör upphandlingarna.

Med tanke på livskraften är det viktigt att så mycket sund företagsverksamhet som möjligt idkas inom kommunens område. Att privatisera den kommunala servicen är inte rätt sätt att hantera frågan på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Markanvändning, boende, trafik och näringspolitik

FFC:s ståndpunkter

 1. Genom en aktiv näringspolitik skapas livskraft som i sin tur stimulerar sysselsättningen och ekonomin.
 2. Boende till rimliga priser och fungerande kollektivtrafik stöder sysselsättningen.


För att kommunerna ska vara livskraftiga – ha hög sysselsättning och stark ekonomi – är det viktigt att de idkar en aktiv näringspolitik. Kommunerna måste stärka förutsättningarna för att få ny, sund, privat affärsverksamhet till sitt område och skapa en så bra verksamhetsmiljö som möjligt för företagen.

Genom förnuftig markanvändning och planläggning skapas goda förutsättningar för företagsverksamhet samt bostads- och trafikpolitik.

Kommunerna bör planlägga tillräckligt med mark för bostadsproduktion och på alla möjliga sätt bidra till ett tillräckligt utbud av rimligt prissatta bostäder. Ett sätt är att bevara en tät samhällsstruktur genom att förlägga såväl bostäder och företagsverksamhet som fritidsfunktioner till samma områden.

Parallellt med bostadsproduktionen bör kommunerna stödja sysselsättningen även genom trafikreglering. Det är viktigt att man kan åka kollektivt både inom kommunen och mellan närkommunerna. Särskilt i tillväxtcentrum, där nya arbetstillfällen uppkommer, spelar en fungerande och skäligt prissatt kollektivtrafik en central roll.

Kommunerna som producenter av sysselsättningstjänster

FFC:s ståndpunkter

 1. De kommunala sysselsättningsförsöken är ett bra sätt att förbättra servicen för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden.
 2. På samma gång bör man också komma ihåg att förbättra servicen för dem som får förtjänstskydd, samt utveckla sådana sysselsättningstjänster som leder till permanenta lösningar.


Regeringen vill främja sysselsättningen med hjälp av ett kommunförsök. Syftet är att förbättra jobb- och studiemöjligheterna särskilt för dem som varit arbetslösa en längre tid och dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Målgruppen för kommunförsöket utgörs av personer under 30 år som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning och arbetslösa med ett främmande språk som modersmål som omfattas av arbetskraftstjänsterna. Arbetssökande som hör till målgruppen överförs från arbets- och näringsbyrån och blir kunder inom kommunförsöket. Sammanlagt över 200 000 personer berörs av kommunförsöket.

FFC förhåller sig positivt till försöket som en helhet. FFC påminner dock om att även om arbetslösa som får förtjänstskydd inte blir kunder inom kommunförsöket, behöver många av dem tjänster för att kunna sysselsätta sig. Det är viktigt att utveckla även dessa tjänster. Dessutom bör utvecklingsarbetet sikta på bestående lösningar, alltså det som kommer att ske i sysselsättningstjänsterna efter kommunförsöket. Det behövs satsningar framför allt i början av arbetslöshetsperioderna, för att höja utbildningsnivån hos dem som bara har genomgått grundläggande utbildning samt på tjänster som förbättrar arbetsförmågan. Genom dessa satsningar kan man bättre än hittills förhindra en långt utdragen arbetslöshet.

Sysselsättningstjänsterna utvecklas på riksnivå inom ramen för Sanna Marins regeringsprogram och budgetförhandlingarna, men därtill behövs också regionala lösningar.

Rösta – det är det bästa sättet att verkställa demokratin

Ju högre valdeltagande, desto bättre verkställs demokratin. Många val har visat att valdeltagandet bland FFC:arna är upp till tio procentenheter lägre än bland finländarna i medeltal. Ju fler FFC:are som röstar, desto bättre uppfylls våra mål och servicebehov i kommunerna.

FFC uppmanar alla att rösta i det kommande kommunalvalet. Det är viktigt att rösta eftersom valet avgör hurdana kommunala tjänster var och en har tillgång till – både i fråga om utbud, kvalitet och pris.
För att höja valdeltagandet är det viktigt att varje kommun tydligt tar upp aktuella frågor och problem på den egna orten. Det är speciellt viktigt att personer inom de FFC-anslutna fackförbunden aktivt deltar i den här offentliga debatten. Det är viktigt också därför att de kommunala tjänster används mest av just löntagare.