Valet till Europaparlamentet hålls den 26 maj. Genom att rösta på den kandidat som bäst representerar dig, kan du påverka beslutsfattandet inom EU så att det motsvarar dina värderingar.

Även om EU känns avlägset i den finländska vardagen, så har de beslut som EU fattar en överraskande stor inverkan på vårt dagliga liv.

Valet till Europaparlamentet hålls söndagen den 26 maj 2019.

Varför lönar det sig att rösta i EU-valet? FFC:s internationella chef Pekka Ristelä svarar på tre frågor

Det är viktigt att också arbetstagarna kan göra sin röst hörd i Bryssel, säger Pekka Ristelä som är internationell chef på FFC. En stor del av den finländska lagstiftningen får sin början genom de direktiv som godkänns av Europaparlamentet – och besluten påverkar också det finländska arbetslivet. Därför är det viktigt att parlamentet representerar alla européer och att också arbetstagarnas röst hörs i parlamentet.

Läs hela nyheten!

EU fattar beslut som gynnar de finländska löntagarna – Genom att rösta i EU-valet kan du påverka unionens linje i arbetslivsfrågor

Det har skett flera förbättringar av villkoren i arbetslivet under den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod. Det påpekar Aleksi Kuusisto som bevakar de finländska löntagarnas intressen i Bryssel. Men fortfarande finns det saker att åtgärda. Hur Europeiska unionen ser på arbetslivsfrågor i fortsättningen avgörs i samband med valet till Europaparlamentet.

Läs hela nyheten!

EU måste förhindra att arbetstagare utnyttjas genom plattformsarbete och andra otrygga anställningsformer

FFC har publicerat sina förslag till EU-riktlinjer för den finländska regeringen, och till innehåll i programmet för den nya Europeiska kommissionen som väljs i höst. FFC vill bland annat att EU:s arbetarskyddsbestämmelser ska skärpas och att arbetstagarna ska få större möjligheter att påverka. Det är också viktigt att försvara demokratin och rättsstaten i Europa.

Läs hela nyheten!

Rösta för ett bättre arbetsliv i Europa

Löntagarrörelsens uppgift är att stå upp för ett gott arbetsliv i hela Europa. Genom Europeiska unionen kan vi uppnå det målet. Kom med och hjälp oss att få förtroendet att slå rot i hela Europa. För att det ska lyckas måste vi samarbeta och avtala tillsammans.

Handel

EU förhandlar om spelreglerna för den internationella handeln. En av de viktigaste spelreglerna är att alla som idkar handel med Europa ska förbinda sig att respektera arbetstagarnas grundläggande rättigheter. Det måste vi alltid hålla fast vid.

Arbetstagarnas rörlighet

Det är bra att arbetstagarna har rätt att röra sig från ett land till ett annat inom Europa, men det får inte betyda att utländska arbetstagare utnyttjas som billig arbetskraft. Europeiska unionen har en tydlig princip: alla som gör samma arbete på samma plats ska ha samma anställningsvillkor.

Europaparlamentet

Om Europeiska unionen inte fanns, så borde den uppfinnas. Ibland är det svårt att samarbeta och avtala om gemensamma spelregler, men det är ändå ett klokare och tryggare alternativ än att länderna börjar konkurrera hutlöst mot varandra.

Arbetstagarnas rättigheter

Arbetstagarnas minimirättigheter måste tryggas i hela Europa. EU-lagarna skyddar också de finländska arbetstagarna mot till exempel för långa arbetsdagar och mot diskriminering på grund av vilket kön eller vilken typ av anställningsförhållande man har. När arbetslivet förändras måste också spelreglerna hänga med.

Arbetarskydd

Det ska alltid vara säkert att arbeta. Det nationella arbetarskyddet i Finland förnyas och stärks under EU:s ledning – i gott samarbete med fackförbunden. Inom EU fattar man beslut om de minimibestämmelser som ska gälla arbetssäkerheten och arbetshälsan.

Grå ekonomi

Europa måste bli en världsdel med rättvis beskattning. EU begränsar redan nu skatteflykt och skattefusk, men unionen kunde göra mer för saken. Europa har råd med välfärd för alla invånare om rikedomarna inte försvinner till skatteparadis.

FFC:s mål för reformer i Europa

Rätt till trygga anställningsförhållanden för alla arbetstagare

EU måste vidta lagstiftningsåtgärder för att få bukt med de missförhållanden som nolltimmarsavtal och inhopp innebär.

En europeisk lag om företagsansvar

Genom en europeisk lag om företagsansvar kan vi se till att alla företag tar sitt ansvar för att de mänskliga rättigheterna inte kränks i deras verksamhet. I synnerhet de företag som redan nu agerar ansvarsfullt gynnas av en lag om företagsansvar.

En europeisk miniminivå inom företagsbeskattningen

En gemensam europeisk miniminivå inom företagsbeskattningen kan stoppa den onda cirkel där länderna sinsemellan konkurrerar om företag genom att sänka skatterna och därmed försvaga den offentliga ekonomin. Genom att tillsammans komma överens om grunderna för företagsbeskattningen kan vi hjälpa alla EU-länder att förnya sin beskattning så att den blir mer rättvis.

Rättvisa handelsavtal

I de handelsavtal som EU förhandlar fram måste man skriva in en klausul om att återkommande brott mot de grundläggande rättigheterna leder till förlorade handelsförmåner. Den globala konkurrensen måste bygga på kunnande, inte på dumpning av arbetstagarnas rättigheter.

Läs mer om FFC:s mål inför EU-valet (på finska)

Titta på FFC:s debatt inför EU-valet

I samband med representantskapets möte den 17 maj ordnade FFC en debatt inför EU-valet. I debatten deltog representanter för de åtta största partierna. Se debatten via FFC:s konto på Youtube (på finska)!